Ekstraordinær generalforsamling 27.06.2019

Referat
1. Valg af dirigent
Preben Schjødt blev valgt.
Dirigenten noterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt varslet og indkaldt, og bad de deltagende om at gøre indsigelser hvis dette ikke var tilfældet.

2. Valg af referent
Metin Aydin blev valgt.

3. Forslag om omdannelse af klubben fra “frivillig forening” til “almindelig forening”
Preben Schjødt redegjorde for forskellen mellem de to typer foreninger, og Metin Aydin supplerede med baggrunden, at vi skal have lønnet rengøringshjælp i klubben, og fordi der således er skatter og AM bidrag der skal afregnes skal vi være en såkaldt almindelig forening.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

4. Evt.
Intet.

Dirigenten takkede for god ro og orden og fremmødet og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.