Aarhus Syd Taekwondo - en rummelig taekwondo-klub

Vi er en ung og innovativ kampsports-klub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Kom og få en gratis prøvetime - hos os kan alle dyrke taekwondo.

HOME.PHP
01 dec 2011

Velkommen

Vi er en ung og innovativ kampsports-klub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Vi træner taekwondo, men søger inspiration alle de steder, vi kan finde den. Hos os kan du således forvente, at der lejlighedsvis vil være mulighed for at prøve andre ting, f.eks. karate, aikido eller andre kampsportsdiscipliner. Vi er principielt uafhængige, og er ikke tilknyttet en bestemt stormester. Vi har et nært samarbejde med flere klubber, som har stået fadder ved klubbens tilblivelse. Igennem dette samarbejde har vi adgang til eksterne gradueringsberettigede samt kompetente instruktører.

Vi er medlem af Dansk Taekwondo Forbund, Dansk Idræts Forbund, European Taekwondo Union samt World Taekwondo Federation.

IMG_0414
26 apr 2016

24 børn fik nye bælter idag!

IMG_039924 mere end almindeligt ihærdige børn fik nye bælter idag ved en graduering hvor der blev gradueret fra gul til sort MON.

Karina Boeriis var hidkaldt til at forestå gradueringen, og Metin, Henrik, Orhan, IMG_0403Kristina og Lina var henvist til at være hendes assistenter. Der blev gennemgået teori og grundteknikker og for de højere bælter blev taegeuk iljang gået. Thea og Frida som skulle op til sort MON bælte, skulle gå den alene foran et uvant stort publikum, hvilket de gjorde flot. Alle 24 bestod og der var klapsalver fra IMG_0404forældrene da der blev overrakt bælter og givet håndtryk.

Thea og Frida skulle som det er tradition for de som består til sort bælte, døbes i sodavand. Det blev de, og de fik at mærke at det ikke helt er blevet IMG_0406sommer endnu. Hvis der var en forælder der fik et billede af dette vil vi meget gerne have det.

Tak til alle trænere, tak til forældrene som var med, og tak til alle de dejlige børn for en fin dag.
IMG_0415
Til de enkelte som var fraværende grundet sygdom eller andre forhold vil vi forsøge at lave et opsamlingsheat snarest muligt – henvend jer til Metin (eller få jeres far eller mor til det), så får vi sat det i søen.

2012-02-16_monpensum
15 apr 2016

MON graduering 26./4. kl. 17:00

Den 26. april kl. 17:00 skal børnene på MON holdet gradueres, de fleste er klar og kun ganske få skal lige øve sig lidt mere.

Udfyld tilmeldingsblanketten på linket herunder og aflever den til MON trænerne Henrik eller Metin med betaling for både bælte og graduering. Bemærk at bælte koster kr. 50 og gradueringen kr. 50, i alt kr. 100.

Af hensyn til bæltebestilling er fristen for tilmelding torsdag d. 21./4.

Link til tilmeldingsblanket her: Mon graduering 26-04-2016

2013-03-26_paaskeferie
18 mar 2016

Påskeferie

Klubben holder påskeferie i perioden 18.-28./3., dog træner flg. hold:

Lørdag 19./3. 10:30-12:00 seniorer
Lørdag 19./3. 12:00-13:30 træning (fra blåt bælte og op)
Søndag 20./3. 10:30-12:30 gråbæltetræning
Søndag 20./3. 12:00-13:15 familietræning
Tirsdag 22./3. 19:00-20:30 voksne
Torsdag 24./3. 19:00-20:30 voksne

God ferie til alle!

12834979_10208743212235061_1994949669_n
14 mar 2016

Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do er en realitet!

Referat af Stiftende Generalforsamling for Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do

Dato: 10.03.2016
Tid: 21.30-22.30
Sted: L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af referent.
3. Afstemning om vedtægter, herunder behandling af indkomne forslag til vedtægter.
4. Behandling af andre indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Fastsættelse af kontigent.
7. Eventuelt.

Ad. 1. Metin Aydin blev valgt som ordstyrer.
Ad. 2. Jann Mosgaard blev valgt som referent.
Ad. 3. Søren Tange gjorde opmærksom på at en aldersgrænse på 5 år ikke passer for familiehold. Derfor udgår dette punkt i udkast til vedtægter. Istedet tilføjes at: “Aldergrænser for de enkelte hold fastsættes af bestyrelsen”. Dette medtages for at undgå at den enkelte instruktør bliver bragt i en situation hvor evt. forældre udfordrer vurderingen af om deres barn er klar til det enkelte hold. Alle fremmødte stemte herefter for det fremlagte udkast til vedtægter.
Ad. 4. Ingen forslag.
Ad. 5. Bestyrelsen oprettes med 3 fra hver af de 2 sammenlagte klubber.
Aarhus Syd indstillede: Metin, Martin og Tina – Som suppleant: Charlotte
Viby indstillede: Johnny, Erik og Jann – Som suppleant: Daniel
Alle blev enstemmigt valgt.
Johnny blev ligeledes valgt som formand og Martin som kasserer.
Øvrige poster fordeles af bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde.
Fremadrettet vælges bestyrelsen jvf. vedtægterne.
Ad. 6. Kontingent bliver kr. 400 per kvartal for alle medlemmer undtagen familieholdet hvor der betales kr 250 per familiemedlem per kvartal.
Ad. 7. A. Valg af revisor: Som revisorer blev valgt: Ole Sand Petersen (Ansat hos Metin) og Esben Andersen (Kyusho). Som suppleanter blev valgt: Tobias og Rasmus Holm.
B. Der informeres generelt bredt ud om både sammenlægningen af klubberne og andre ting som feks arbejdsopgaver i klubben mv.

Referent
Jann Mosgaard
14.03.2016

14 mar 2016

Referat fra den ordinære generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo Klub

Torsdag 10./3. 20:30-21:30

Referat
1. Valg af dirigent
Tina S. Møller blev valgt.

2. Valg af referent
Metin Aydin blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Endnu et godt år er gået for vores idrætsforening – et på mange måder helt sammenligneligt år med de forudgående, og på et væsentligt punkt helt anderledes år. I år har vi som tidligere holdt adskillige arrangementer – vi har afholdt omtrent ligeså mange gradueringer som vi plejer, og givet rigtig mange børn, unge og voksne nye farver om livet. Vi har afholdt Halloween fest, fastelavn og sparke-katten-af-tønden som vi plejer og også holdt både sommerfest og en festlig julefrokost.
Vi har afviklet en fællestræning med kwang jang nim Choi Kyoung An 9. dan i Lyseng Idrætscenter med deltagere fra både Nord-, Vest- og Sønderjylland samt Fyn og Sjælland, og vi har igen i år afholdt et antal træninger i Mindeparken med Aikido, Arnis, Kyusho, Hapkido, Karate og Taekwondo på programmet – Open Air ’16, den femte i rækken.
I det forløbne år har vi desværre måttet sige farvel til yoga-Birgitte som er flyttet ned i Antroposofisk Selskabs hus, hvorved vi har mistet en lejeindtægt, mens fitness-Dorte stadig bor sammen med os og træner i huset et antal gange ugentligt.
Én begivenhed påvirker perspektivet hvorigennem vi oplever klublivet i Aarhus Syd mere end noget andet, og det er Viby Taekwondo Klubs indflytning på adressen L.A. Rings Vej 54. Med Viby er der kommet en helt ny dynamik og bund i klubben – deres tradition, erfaring, tekniske format parret med vores påhitsomhed, nyskabelser og driftighed kommer til at løfte os alle sammen til et andet og højere niveau. Igennem snart et helt år, har vi på flere niveauer arbejdet på, at finde fælles fodslag og en fælles vision for hvor vi vil hen med det frivillige projekt, og nu er det lige straks ved at være. I aften efter den ordinære generalforsamling, stifter vi en ny forening som skal være den fælles platform som vi skal flytte aktiviteterne over i. Det kommer ikke til at ske på en gang alt sammen, men lidt efter lidt.
Det bliver en spændende ny tid vi går i møde.
Bestyrelsen takker klubbens medlemmer, de frivillige trænere og bestyrelsesmedlemmer. Uden jer var der ingen Aarhus Syd Taekwondo Klub og vi håber på, at i også fremover vil være med til at forme klubben.
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Regnskabet blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet for tirsdags-torsdagsholdene blev hævet til kr. 400 pr. kvartal. Senior, gråbælte og familieholdenes kontingenter bevaredes uændret. Familierabatten ”4. medlem gratis” bevaredes.

6. Behandling af eventuelle indkomne forslag
Ingen.

7. Valg af kasserer
Martin blev genvalgt som kasserer.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Tina S. Møller og Karina Boeriis blev genvalgt.
Bestyrelsen består således af:

Metin Aydin (formand)
Karina Boeriis (næstformand)
Martin Richard Skovdal (kasserer)
Tina Sloth Møller (bestyrelsesmedlem)
Charlotte Sikora Degn (indtrådt suppleant)

9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Mikkel Haag blev valgt.

10. Valg af revisor
Ole Sand Petersen blev valgt.

11. Valg af udvalg
Ingen.

12. Eventuelt
Intet.

generalassembly
16 feb 2016

Indkaldelse til stiftende generalforsamling

Indkaldelse
Aarhus Syd og Viby Taekwondo Klubber har i snart et år haft til huse under samme tag. Medlemmerne har sammen deltaget i fælles træning og arrangementer af forskellig art, og de to klubbers bestyrelser har i gennem lang tid deltaget i fælles bestyrelsesmøder. I praksis har vi således i et lille år fungeret som én klub, blot ikke formelt.

Tiden til at tage det næste skridt er oprunden.

Bestyrelserne i de to klubber har forberedt en sammenlægning af klubberne i en ny forening, som skal være det formelle fundament for en ny stor taekwondo klub i Aarhus. Klubbens navn bliver Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do, og skal bygge på det bedste i begge klubber: Rummelighed, kvalitet, tradition, erfaring, fornyelse og meget andet.

På overfladen vil intet som følge af etableringen af den nye klub være forandret, men der vil være opstået en klarere organisation og på sigt også en bedre kommunikation mellem bestyrelse, instruktører og medlemmer. Således vil der i udgangspunktet være de samme hold, de samme instruktører og de samme goder i klubben som også fremover vil have til huse på adressen L. A. Rings Vej 54. Men vi forventer, at der vil spire en endnu stærkere holdånd blandt ledelse, instruktører og medlemmer som vil kunne fornemmes af alle og som vil gøre det muligt for os at løfte flere og bedre projekter sammen.

Den nye klub vil blive en realitet ved en stiftende generalforsamling hvor begge klubbers medlemmer vil blive indkaldt. Forslag til vedtægter vil være at se på de to klubbers nuværende hjemmesider (klik her)og evt. ændringsforslag til afstemning skal være bestyrelserne i hænde senest 8 dage før den stiftende generalforsamling.

Forslag kan sendes på E-mail til metin@aydin.dk

For at kunne deltage i generalforsamlingen, komme med ændringsforslag og stemme herom, er det en forudsætning, at være medlem i en af klubberne.

Således indkaldes du hermed til stiftende generalforsamling Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do.

Dato: 10.03.2016
Klokkeslæt: 21:30-22:30
Sted: L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Afstemning om vedtægter, herunder behandling af indkomne forslag til vedtægter
4. Behandling af andre indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Fastsættelse af kontingent
7. Evt.

Efter realiseringen af den nye klub vil de to klubber formelt eksistere i nogen tid endnu, men de nuværende aktiviteter vil blive overført til den nye forening i takt med, at formaliteterne falder på plads med Kommune, DTaF, DIF, udlejer, forsikringsselskab etc.
Vi glæder os til at se dig, det bliver en god dag for os alle sammen!

På vegne af Aarhus Syd og Viby Taekwondo Klubber
Metin Aydin og Johnny Troelsen

2014-05-07_brugt_it
07 feb 2016

Brugt computer udstyr, mobiltelefoner, fladskærme, DVD afspillere og andet

Vi aftager “gammelt grej”, sælger det i stumper og stykker og tjener derved en skilling til klubben og finansierer bl.a. derigennem vores gratis frugtordning. Har du noget gammelt udstyr som måske har stået i en papkasse længe, så tag det med og giv det til Metin, så sørger han for at forvandle det til æbler og bananer til medlemmerne.

Alt har principielt interesse, det må bare ikke være “affald”.