Aarhus Syd Taekwondo - en rummelig taekwondo-klub

Vi er en ung og innovativ kampsports-klub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Kom og få en gratis prøvetime - hos os kan alle dyrke taekwondo.

HOME.PHP
01 dec 2011

Velkommen

Vi er en dynamisk og innovativ kampsportsklub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Vi er en fusion mellem den gamle Viby Taekwondo Klub og Aarhus Syd Taekwondo Klub og bygger således på årtiers traditioner såvel energi og pionerånd. Vi er tilknyttet stormester Choi Kyoung An 9. dan og interesseforeningen Chois Venner.

Vi er medlem af Dansk Taekwondo Forbund, Dansk Idræts Forbund, European Taekwondo Union samt World Taekwondo Federation.

2012-12-01_mon_opvisning
25 maj 2017

MON graduering 13.06.2017

Kære medlem,

Tirsdag 13./6. er der graduering for børnene på MON og familieholdet i tidsrummet 17:00-17:45.

Gradueringen gennemføres for de som melder sig til senest torsdag 8./6. (vi skal nå at bestille bælter).

Ved tilmelding på E-mail metin@aydin.dk bedes anført:

1) Navn
2) Nuværende bæltefarve
3) Næste bæltefarve
4) Nuværende bæltelængde

Gradueringen koster kr. 50,- og et nyt bælte koster også kr. 50,-, altså i alt kr. 100,-

Betaling kontant eller via Mobilepay på tlf. 30 299 822 inden graduering.

Efter graduering vil der være fotografering til ophængning til tavlen, så reserver lige 5-10 minutter efter gradueringen hertil.

23 maj 2017

Graduering!

Der afholdes graduering lørdag d. 27. maj 2017 i tidsrummet 12.00 – 14.45.
Klubben er åben fra kl. 11.30.

Gradueringen afholdes af Tina Sloth, Rasmus Holm og Tore Karsø.

Gradueringen er delt op i to hold:
• Hold 1 Kl. 12.00 – 13.00
Gælder for: Alle som skal op til 10. kup (hvid m. gul snip) – 6. kup (blå)

• Hold 2 kl. 13.15 –14.45
Gælder for: Alle som skal op til 5. kup (blå m. rød snip) – 2. kup (rød m. to sorte snipper)

Der er mulighed for opvarmning i den træningssal, hvor der ikke afholdes graduering. Alle bedes have varmet op og strukket ud inden gradueringen.

Teoriprøve: Ved graduering til rødt bælte og opefter skal der laves en teoriprøve som øvelse op mod sort bælte graduering. Teoriprøven udleveres mens hold 1 er i gang med deres graduering. Det betyder, at dem fra hold 2, som skal have en prøve, skal møde op på samme tidspunkt som hold 1.

Betaling foregår af to omgange:
1) For graduering (50 kr.): Inden graduering
2) For bælter (50 kr., snip gratis): Efter graduering

NB. VI HAR IKKE BYTTEPENGE, MEN MOBILEPAY

09 maj 2017

Respekt, 6. dan afhandling af Tore Karsø

“I look around today and feel saddened. Many students of Martial Arts do not have respect for their teachers. All they want to learn is punching and kicking. This is not Martial Arts, it is only fighting.”

Det er det indledende citat i Tores afhandling om respekt til sin 6. dan graduering, og det er opbyggelig læsning for alle, hvad enten man er elev eller instruktør, og man sidder og nikker undervejs i læsningen – det er godt og klogt. Afhandlingen baserer sig på spørgeskemaundersøgelser besvaret af klubbens voksne elever samt interviews med hhv. Momme Knutzen og Hans Erik Steffensen, og refererer derudover til både dansk og udenlandsk litteratur og teoretikere.

Download afhandlingen her

1137x1137-Minier
08 maj 2017

Tag din mor med til træning!

I anledning af mors dag nu på søndag d. 14. maj, laver klubben et PR fremstød for at få nye folk ind på familieholdet. Du kan hjælpe til – enten ved at tage din mor med til træning (!) eller dele opslaget på Facebook her. Der er helt frit valg!

18 apr 2017

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde i Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do
18.04.2017

Tilstede:
Jann, Tina, Metin, Martin, Charlotte, Daniel

1. Referent
Metin blev valgt til referent.

2. Økonomi
Martin redegjorde for klubbens økonomi som er i balance. Indregnet er kontingentindtægter, fondsmidler, sponsorater, leje og driftsudgifter samt ombygningsprojektet.
Martin udfærdiger regnskab over ombygningsprojektet til næste møde.
PBS blev drøftet som en mulighed for automatiske indbetalinger, men blev fravalgt grundet økonomien pr. indbetaling. Det blev besluttet fremover at lave automatiske trækninger via betalingskort, hvilket skønnes at kunne nedbringe antallet af restanter væsentligt.

3. Lejere
Metin redegjorde for lejesituationen:
- Ashraf’s Massage er flyttet ind i Dortes lokale, hvor den syriske flygtning Ashraf al Saadi nu masserer hver søndag.
- Jessica Minks Zen Den Yoga Studio er flyttet ind og instruerer nu i yoga om søndagen og mandagen.
- Qigongklubben skulle være flyttet ind men det udsættes efter alt at dømme til efter sommerferien.
- Dorte Ottosen har opsagt sin kontrakt til ultimo juni, men vil gerne tegne en ny kontrakt på et lavere niveau. Dorte Ottosen skal have kompensation for den ugentlige time som Jessica Minks lægger beslag på i hendes tid. Der modregnes i den huslejeregulering som Dorte Ottosen gennem de sidste to år ikke har oplevet.
Med ovenstående ændringer burde nettoresultatet på huslejeindtægterne forbedres samlet set.

4. Funktioner
Det blev besluttet at uddelegere følgende ansvarsområder:
- Indkaldelse til bestyrelsesmøder, fastlæggelse af datoer – Charlotte
- Medlemslister / IT Protokol. Skærmløsning – Daniel. Medlemsprotokol – Martin.
- Husansvarlig. Preben.
- Ajourføring af kalender/lokalebooking – Tina.
- Ajourføring af web – Jann.
- Cheftræner – Tore.

5. Nye kræfter
Metin opfordrede bestyrelsen til at have øjne åbne for nye initiativer som kunne resultere i mere vitalitet og økonomi. Ikke udelukkende taekwondorelaterede aktiviteter: Fitness, dans, zumba.
Takita blev opfordret til efter hendes danfortræning, at forelægge et oplæg for bestyrelsen omkring selvforsvar for kvinder.

6. Sommerfesten er fastlagt til 24./6.-2017. Tina er tovholder sammen med Charlotte.

7. Evt.
“Den Levende By” er aflyst.
Seniorerne deltager grundet mandefald ikke ved breddeidrætskonferencen – hvilket vi ikke får roser for ved Aarhus Kommune – og vi må tilbagebetale det udbetalte beløb på kr. 4.000.

generalassembly
30 mar 2017

Generalforsamlinger

Generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do
Dato: 30.03.2017
Sted: L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg

Referat:
1. Valg af dirigent
Jann blev valgt. Jann spurgte om generalforsamlingen var rettidigt varslet og indkaldt, hvilket Metin meddelte, at det var den, da generalforsamlingen var gjort online tilgængelig d. 13. marts.

2. Valg af referent
Metin blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Johnny fremlagde bestyrelsens beretning for året:
Fire havde været til dan graduering på sommerlejren i 2016, Metin, Tina, Mathias og Adam. Stort tillykke til dem, og stor tak til Peter for at have tilrettelagt træningsforløbet op til graduering og tillige at have varetaget en stor del af træningerne. Endvidere takkedes Peter og Takita for indsatsen med at få sommerlejren på skinner.
Bestyrelsen havde håbet på, at økonomien pt. var endeligt afklaret forud for den endelige fusion mellem klubberne, men er det ikke, og bliver det heller ikke før fusionen er endelig. Vi har holdt møde med Aarhus Kommune Sport & Fritid om aktivitets- og lokaletilskud.
Metin blev takket for det store arbejde med ombygningsprojektet, herunder ansøgning om fondsmidler – det er aldrig før sket i den gamle Viby Taekwondo Klub at det er lykkedes at skaffe så store beløb.
Der kommer nye lejere i huset, henholdsvis en yoga instruktør samt en Qigong klub. Disse klubber får ikke indflydelse på de bestående holds træningstider, med undtagelse af MON holdet torsdag fra 17:00-17:45, hvor et Qigong hold vil være i den lille sal (starter 16:15). De nye lejere vil forbedre klubbens økonomi som er under pres. Lejesituationen er afklaret med en 8 årig lejekontrakt med ejeren af bygningen, vi har nu en uopsigelighedsperiode på 3 år. Huslejen stiger med 8% medio 2017.
Charlotte og Erik berettede om initiativet Lys1 og eventen Den levende By 8270 hvor klubben deltager for at skabe opmærksomhed om vores sport.
Endvidere lød en tak til de frivillige instruktører, bestyrelsen og alle de som i løbet af året har hjulpet klubben på den ene eller anden måde.

4. Kassereren fremlægger regnskab og budget.
Foreningen har endnu ikke et regnskab at fremlægge idet driften fortsat er i de to gamle foreninger. Der er således indtægter 0,- og udgifter 0,-. Ingen kassebeholdning eller bankindeståender.

5. Fastlæggelse af kontingent
Det blev besluttet følgende omkring kontingent:
For de regulære hold som træner 2 gange ugentligt bevaredes kontingentet på kr. 400,- / kvartal.
For de hold som træner 1 gang ugentligt (senior, gråbælter og flygtninge) bevares kontingentet på kr. 250,- / kvartal.
For det hold som træner 1 gang hver 14. dag (familieholdet) hæves kontingentet fra 100,- til 150,- / kvartal.
Instruktører er kontingentfrie.
Det besluttedes, at det er bestyrelsens opgave, at arbejde på en model for instruktører (kontingent, ikke-kontingent, ½-kontingent, andet?).

6. Behandling af indkomne forslag.
Ingen.

7. Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter. Formand på valg i lige år, kasserer i ulige år.
Daniel blev valgt til bestyrelsen.
Charlotte blev valgt til bestyrelsen.
Martin blev genvalgt som kasserer.
Metin overtager formandsposten.
Der var ingen kandidater til suppleantposterne.
Johnny og Erik fik hver en gave for deres store og mangeårige bidrag til foreningsarbejdet.

8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter / ingen blev valgt.
Ole Sand Petersen og Peter blev valgt som revisorer.

9. Valg til udvalg efter behov.
Ingen

10. Evt.
Peter Meyer Frandsen meddelte at han efter sommerferien trækker sig som instruktør og chefinstruktør grundet andre opgaver og karriere. Dog vil han fortsat træde til ved behov, blot ikke den faste arbejdsgang med ugentlige instruktioner og planlægningsopgaver. Peter fik forståelse og stor tak for indsatsen.
Erik gjorde opmærksom på at selvforsvar for kvinder boomer netop nu, og Takita kunne evt. godt tænke sig at gøre noget på den front-
Tina vil gerne påtage sig en opgave ift. planlægning af sommerlejren.
Mikkel roste træningsformen med delingen af høj- og lavbælter og rokaden blandt trænerne, der var meget givende / udviklende.
Mikkel så gerne at rengøringsniveauet højnedes. Dette synspunkt vandt gehør.

Ekstraordinær Generalforsamling i Viby Taekwondo Klub Tang Soo Do
Dato: 30.03.2017
Sted: L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg

Referat:
1. Valg af dirigent
Jann blev valgt. Jann spurgte om generalforsamlingen var rettidigt varslet og indkaldt, hvilket Metin meddelte, at det var den, da indkaldelse til generalforsamlingen var gjort online tilgængelig d. 13. marts.

2. Valg af referent
Metin blev valgt.

3. Registrering af fremmødte
Johnny, Jann, Erik, Takita, Peter.

4. Beslutning om nedlæggelse af foreningen og overførsel af alle aktiviteter m.v. til foreningen Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do pr. 31.08.2017
Forslaget blev vedtaget, under forudsætning af, at aktivitets- og lokaletilskud som bevilliget til den bestående klub vil kunne overføres til den nye forening Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do.

5. Evt.
Intet.

Ekstraordinær Generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo Klub
Dato: 30.03.2017
Sted: L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg

Referat:
1. Valg af dirigent
Jann blev valgt. Jann spurgte om generalforsamlingen var rettidigt varslet og indkaldt, hvilket Metin meddelte, at det var den, da indkaldelse til generalforsamlingen var gjort online tilgængelig d. 13. marts.

2. Valg af referent
Metin blev valgt.

3. Registrering af fremmødte
Martin, Tina, Charlotte, Henning, Mikkel, Metin.

4. Beslutning om nedlæggelse af foreningen og overførsel af alle aktiviteter m.v. til foreningen Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do pr. 31.08.2017
Forslaget blev besluttet, under forudsætning af, at aktivitets- og lokaletilskud som bevilliget til den bestående klub vil kunne overføres til den nye forening Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do.

5. Evt.
Intet

IMG_1439
26 mar 2017

Nye møbler

Hvis du ikke fik sagt ordentligt farvel til vores lilla sofaer, er det for sent… Men sig istedet go’dag til vores nye lilla hjørne-flyder som Jann, Charlotte og Metin har hentet idag.

Jann er manden som fik 3R Office til at sponsorere noget inventar, og på billedet ses ved siden af Jann direktør for 3R Office Steffen Høgh sammen med sin datter.

IMG_1448
IMG_1446
IMG_1445