Aarhus Syd Taekwondo - en rummelig taekwondo-klub

Vi er en ung og innovativ kampsports-klub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Kom og få en gratis prøvetime - hos os kan alle dyrke taekwondo.

HOME.PHP
01 dec 2011

Velkommen

Vi er en dynamisk og innovativ kampsportsklub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Vi er en fusion mellem den gamle Viby Taekwondo Klub og Aarhus Syd Taekwondo Klub og bygger således på årtiers traditioner såvel energi og pionerånd. Vi er tilknyttet stormester Choi Kyoung An 9. dan og interesseforeningen Chois Venner.

Vi er medlem af Dansk Taekwondo Forbund, Dansk Idræts Forbund, European Taekwondo Union samt World Taekwondo Federation.

18 apr 2017

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde i Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do
18.04.2017

Tilstede:
Jann, Tina, Metin, Martin, Charlotte, Daniel

1. Referent
Metin blev valgt til referent.

2. Økonomi
Martin redegjorde for klubbens økonomi som er i balance. Indregnet er kontingentindtægter, fondsmidler, sponsorater, leje og driftsudgifter samt ombygningsprojektet.
Martin udfærdiger regnskab over ombygningsprojektet til næste møde.
PBS blev drøftet som en mulighed for automatiske indbetalinger, men blev fravalgt grundet økonomien pr. indbetaling. Det blev besluttet fremover at lave automatiske trækninger via betalingskort, hvilket skønnes at kunne nedbringe antallet af restanter væsentligt.

3. Lejere
Metin redegjorde for lejesituationen:
- Ashraf’s Massage er flyttet ind i Dortes lokale, hvor den syriske flygtning Ashraf al Saadi nu masserer hver søndag.
- Jessica Minks Zen Den Yoga Studio er flyttet ind og instruerer nu i yoga om søndagen og mandagen.
- Qigongklubben skulle være flyttet ind men det udsættes efter alt at dømme til efter sommerferien.
- Dorte Ottosen har opsagt sin kontrakt til ultimo juni, men vil gerne tegne en ny kontrakt på et lavere niveau. Dorte Ottosen skal have kompensation for den ugentlige time som Jessica Minks lægger beslag på i hendes tid. Der modregnes i den huslejeregulering som Dorte Ottosen gennem de sidste to år ikke har oplevet.
Med ovenstående ændringer burde nettoresultatet på huslejeindtægterne forbedres samlet set.

4. Funktioner
Det blev besluttet at uddelegere følgende ansvarsområder:
- Indkaldelse til bestyrelsesmøder, fastlæggelse af datoer – Charlotte
- Medlemslister / IT Protokol. Skærmløsning – Daniel. Medlemsprotokol – Martin.
- Husansvarlig. Preben.
- Ajourføring af kalender/lokalebooking – Tina.
- Ajourføring af web – Jann.
- Cheftræner – Tore.

5. Nye kræfter
Metin opfordrede bestyrelsen til at have øjne åbne for nye initiativer som kunne resultere i mere vitalitet og økonomi. Ikke udelukkende taekwondorelaterede aktiviteter: Fitness, dans, zumba.
Takita blev opfordret til efter hendes danfortræning, at forelægge et oplæg for bestyrelsen omkring selvforsvar for kvinder.

6. Sommerfesten er fastlagt til 24./6.-2017. Tina er tovholder sammen med Charlotte.

7. Evt.
“Den Levende By” er aflyst.
Seniorerne deltager grundet mandefald ikke ved breddeidrætskonferencen – hvilket vi ikke får roser for ved Aarhus Kommune – og vi må tilbagebetale det udbetalte beløb på kr. 4.000.

generalassembly
30 mar 2017

Generalforsamlinger

Generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do
Dato: 30.03.2017
Sted: L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg

Referat:
1. Valg af dirigent
Jann blev valgt. Jann spurgte om generalforsamlingen var rettidigt varslet og indkaldt, hvilket Metin meddelte, at det var den, da generalforsamlingen var gjort online tilgængelig d. 13. marts.

2. Valg af referent
Metin blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Johnny fremlagde bestyrelsens beretning for året:
Fire havde været til dan graduering på sommerlejren i 2016, Metin, Tina, Mathias og Adam. Stort tillykke til dem, og stor tak til Peter for at have tilrettelagt træningsforløbet op til graduering og tillige at have varetaget en stor del af træningerne. Endvidere takkedes Peter og Takita for indsatsen med at få sommerlejren på skinner.
Bestyrelsen havde håbet på, at økonomien pt. var endeligt afklaret forud for den endelige fusion mellem klubberne, men er det ikke, og bliver det heller ikke før fusionen er endelig. Vi har holdt møde med Aarhus Kommune Sport & Fritid om aktivitets- og lokaletilskud.
Metin blev takket for det store arbejde med ombygningsprojektet, herunder ansøgning om fondsmidler – det er aldrig før sket i den gamle Viby Taekwondo Klub at det er lykkedes at skaffe så store beløb.
Der kommer nye lejere i huset, henholdsvis en yoga instruktør samt en Qigong klub. Disse klubber får ikke indflydelse på de bestående holds træningstider, med undtagelse af MON holdet torsdag fra 17:00-17:45, hvor et Qigong hold vil være i den lille sal (starter 16:15). De nye lejere vil forbedre klubbens økonomi som er under pres. Lejesituationen er afklaret med en 8 årig lejekontrakt med ejeren af bygningen, vi har nu en uopsigelighedsperiode på 3 år. Huslejen stiger med 8% medio 2017.
Charlotte og Erik berettede om initiativet Lys1 og eventen Den levende By 8270 hvor klubben deltager for at skabe opmærksomhed om vores sport.
Endvidere lød en tak til de frivillige instruktører, bestyrelsen og alle de som i løbet af året har hjulpet klubben på den ene eller anden måde.

4. Kassereren fremlægger regnskab og budget.
Foreningen har endnu ikke et regnskab at fremlægge idet driften fortsat er i de to gamle foreninger. Der er således indtægter 0,- og udgifter 0,-. Ingen kassebeholdning eller bankindeståender.

5. Fastlæggelse af kontingent
Det blev besluttet følgende omkring kontingent:
For de regulære hold som træner 2 gange ugentligt bevaredes kontingentet på kr. 400,- / kvartal.
For de hold som træner 1 gang ugentligt (senior, gråbælter og flygtninge) bevares kontingentet på kr. 250,- / kvartal.
For det hold som træner 1 gang hver 14. dag (familieholdet) hæves kontingentet fra 100,- til 150,- / kvartal.
Instruktører er kontingentfrie.
Det besluttedes, at det er bestyrelsens opgave, at arbejde på en model for instruktører (kontingent, ikke-kontingent, ½-kontingent, andet?).

6. Behandling af indkomne forslag.
Ingen.

7. Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter. Formand på valg i lige år, kasserer i ulige år.
Daniel blev valgt til bestyrelsen.
Charlotte blev valgt til bestyrelsen.
Martin blev genvalgt som kasserer.
Metin overtager formandsposten.
Der var ingen kandidater til suppleantposterne.
Johnny og Erik fik hver en gave for deres store og mangeårige bidrag til foreningsarbejdet.

8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter / ingen blev valgt.
Ole Sand Petersen og Peter blev valgt som revisorer.

9. Valg til udvalg efter behov.
Ingen

10. Evt.
Peter Meyer Frandsen meddelte at han efter sommerferien trækker sig som instruktør og chefinstruktør grundet andre opgaver og karriere. Dog vil han fortsat træde til ved behov, blot ikke den faste arbejdsgang med ugentlige instruktioner og planlægningsopgaver. Peter fik forståelse og stor tak for indsatsen.
Erik gjorde opmærksom på at selvforsvar for kvinder boomer netop nu, og Takita kunne evt. godt tænke sig at gøre noget på den front-
Tina vil gerne påtage sig en opgave ift. planlægning af sommerlejren.
Mikkel roste træningsformen med delingen af høj- og lavbælter og rokaden blandt trænerne, der var meget givende / udviklende.
Mikkel så gerne at rengøringsniveauet højnedes. Dette synspunkt vandt gehør.

Ekstraordinær Generalforsamling i Viby Taekwondo Klub Tang Soo Do
Dato: 30.03.2017
Sted: L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg

Referat:
1. Valg af dirigent
Jann blev valgt. Jann spurgte om generalforsamlingen var rettidigt varslet og indkaldt, hvilket Metin meddelte, at det var den, da indkaldelse til generalforsamlingen var gjort online tilgængelig d. 13. marts.

2. Valg af referent
Metin blev valgt.

3. Registrering af fremmødte
Johnny, Jann, Erik, Takita, Peter.

4. Beslutning om nedlæggelse af foreningen og overførsel af alle aktiviteter m.v. til foreningen Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do pr. 31.08.2017
Forslaget blev vedtaget, under forudsætning af, at aktivitets- og lokaletilskud som bevilliget til den bestående klub vil kunne overføres til den nye forening Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do.

5. Evt.
Intet.

Ekstraordinær Generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo Klub
Dato: 30.03.2017
Sted: L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg

Referat:
1. Valg af dirigent
Jann blev valgt. Jann spurgte om generalforsamlingen var rettidigt varslet og indkaldt, hvilket Metin meddelte, at det var den, da indkaldelse til generalforsamlingen var gjort online tilgængelig d. 13. marts.

2. Valg af referent
Metin blev valgt.

3. Registrering af fremmødte
Martin, Tina, Charlotte, Henning, Mikkel, Metin.

4. Beslutning om nedlæggelse af foreningen og overførsel af alle aktiviteter m.v. til foreningen Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do pr. 31.08.2017
Forslaget blev besluttet, under forudsætning af, at aktivitets- og lokaletilskud som bevilliget til den bestående klub vil kunne overføres til den nye forening Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do.

5. Evt.
Intet

IMG_1439
26 mar 2017

Nye møbler

Hvis du ikke fik sagt ordentligt farvel til vores lilla sofaer, er det for sent… Men sig istedet go’dag til vores nye lilla hjørne-flyder som Jann, Charlotte og Metin har hentet idag.

Jann er manden som fik 3R Office til at sponsorere noget inventar, og på billedet ses ved siden af Jann direktør for 3R Office Steffen Høgh sammen med sin datter.

IMG_1448
IMG_1446
IMG_1445

generalassembly
13 mar 2017

Indkaldelse til Generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do

Kære medlem,

Vi har nu igennem længere tid haft et taekwondo bofællesskab i klubben hvor der formelt har eksisteret to klubber side om side under samme tag.
I den daglige gænge har vi imidlertid i de fleste sammenhænge fungeret som én enhed, og vi har brugt den forgangne tid på at harmonisere flest mulige af funktionerne således sammensmeltningen, når den endelig oprandt, ville kunne foregå gnidningsløst og uproblematisk. Vi føler, at dagen er oprunden nu og derfor indkaldes du nu via denne E-mail til tre generalforsamlinger, henholdsvis til generalforsamling i den nye forening Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do, samt ekstraordinære generalforsamlinger i henholdsvis de to gamle foreninger Viby Taekwondo Klub Tang Soo Do samt Aarhus Syd Taekwondo Klub. Ved de ekstraordinære generalforsamlinger i de to gamle foreninger foreslås disse nedlagt og alle aktiviteter overført til den nye forening pr. 31.08.2017. Datoen er sat således alle formaliteter vedr. lejekontrakt, forhold til kommunen, herunder lokale- og aktivitetsstøtte, kan bringes definitivt på plads.

Vi ser med forventning hen imod at den nye struktur formaliserer og bliver dagligdag, og er sikre på at det bliver rigtig, rigtig godt.

Indkaldelse til Generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do
Dato: 30.03.2017 kl. 20:00, medlemmer af både Aarhus Syd Taekwondo samt Viby Taekwondo Klubber har stemmeret

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
4. Kassereren fremlægger regnskab og budget.
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter. Formand på valg i lige år, kasserer i ulige år.
8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
9. Valg til udvalg efter behov.
10. Evt.

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i Viby Taekwondo Klub Tangsoo Do
Dato: 30.03.2017, afholdes umiddelbart efter den forgående generalforsamling, kun medlemmer af den pågældende forening har stemmeret.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Registrering af fremmødte
4. Beslutning om nedlæggelse af foreningen og overførsel af alle aktiviteter m.v. til foreningen Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do pr. 31.08.2017
5. Evt.

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo Klub
Dato: 30.03.2017, afholdes umiddelbart efter den forgående generalforsamling, kun medlemmer af den pågældende forening har stemmeret.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Registrering af fremmødte
4. Beslutning om nedlæggelse af foreningen og overførsel af alle aktiviteter m.v. til foreningen Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do pr. 31.08.2017
5. Evt.

Lys1 side
13 mar 2017

Kampsportscenter ved LYS1

Til Lyseng foreningerne og øvrige interessenter
Information om udviklingen i LYS1 projektet

LYS1 projektet lige nu
Vi arbejder meget på de indre linjer i øjeblikket. Der arbejdes med kontakterne og materiale til de fonde vi ansøgt om støtte til vores projekt. Vi har bl.a. udarbejdet LYS1-prospektet, der beskriver visionerne (vedhæftet som PDF, 16 sider).

Til brug for kontakten til fondene har vi også modtaget et officielt brev fra rådmand Rabih Azad, hvor han bekræfter en helhjertet støtte til LYS1 visionen.

Mere udadvendt er etablering af en egentlig hjemmeside på www.lys1.dk og de omfattende aktiviteter i Facebook gruppen ( www.facebook.com/etudvidetlyseng ).

Den Levende By:
Endnu mere udadvendt er det store projekt “Den Levende By”. Vi har ikke før set noget lignende i 8270. En aktivitet i hele lokalområdet, der kan bringe mere fællesskab og give børn og voksne mere kendskab til både klubber, butikker og andre aktiviteter. Spændende ikke? – en god række forretninger, institutioner og sportsklubber har checket ind. Dagen slutter med finaler, musik, madboder og stemning på pladsen i Lyseng!

Husk de kommende infomøder 15. marts, hvis du vil vide mere om hvad du kan gøre som klub. Hjælp os også med at tage information og links med nyhedsbrev og medlemsblade. Måske får vi grundlagt en årlig tradition?

Links:
www.lys1.dk
www.lys1.dk/denlevendeby8270

Vi opfordrer alle foreninger til at melde sig til projektet og opfordre medlemmer til at være med. Kontakt os eventuelt for en individuel sank. Som forening, firma, butik eller anden aktivitet kan dagen gøre jer mere kendte i lokalsamfundet og skaffe nye medlemmer/kunder/kontakter. Under alle omstændigheder bidrager I positivt til at gøre 8270 bare lidt bedre.

Venlig hilsen
LYS1 styregruppen

Email: styregruppen@lys1.dk

Køb-en-flise
27 feb 2017

Køb en flise!

Vi pukler med at få gjort omklædningsrummene færdige så klubben kan blive indbydende og rar at være i – og du kan være med til at få det til at ske. Vi mangler ca. 15.000 kroner for at få projektet til at nå helt sammen, og netop nu sælger vi fliser i omklædningsrummene for at rejse disse penge. I alt 120 stk. bliver udbudt til salg, og du kan købe din helt egen flise for bare kr. 125,-

Når du køber en flise får du dit navn op at hænge på en tavle i klublokalet, og derved ansporer du også andre til at hjælpe os i mål med projektet.

Køb en flise ved at overføre kr. 125,- til MobilePay 71 99 67 84 og skriv “Flise” i emnefeltet. Hvis du vil være anonym skriver du blot “Flise, anonym”.

Vi kan være færdige “lige om lidt” hvis flest mulige giver et bidrag.

Mvh.
Byggeudvalget

b83e384760c8f9c53299916949803ee9661f400e_main_hero_image
17 feb 2017

Fotografering til tavlen

Torsdag 23./2. er der fotografering til tavlen – Jane kommer kl. 17:30 og starter med at fotografere fortsætterbørnene (træner tirsdag+torsdag 17:45-19:00) og fortsætter med at fotografere indtil der ikke står flere i kø. Vil du gerne have et nyt billede op at hænge, eller hænger du der slet ikke endnu så kom op få knipset et godt billede!