Indkaldelse til ordinær generalforsamling 19. marts 2020

Hermed indkaldes klubbens medlemmer til ordinær generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do.

Dato:
19.03.2020

Klokkeslæt:
20:00

Forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

4. Kassereren fremlægger regnskab og budget

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag
– LYS1

7. Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter. Formand på valg i lige år, kasserer i ulige år.
Grundet stor udskiftning i bestyrelsen har vi suppleret heftigt i bestyrelsen dette år – det betyder at der er hele 5 bestyrelsesmedlemmer der skal vælges i 2020 samt to suppleanter.
Kristine Friis (kasserer), på valg – villig til genvalg (skal formelt vælges for 1 år, indsuppleret)
Charlotte Sikora Degn (bestyrelsesmedlem), på valg – villig til genvalg (skal formelt vælges for 1 år, indsuppleret)
Metin Aydin (formand), på valg – villig til genvalg
Preben Schjødt (bestyrelsesmedlem) på valg – villig til genvalg (skal formelt vælges for 1 år, indsuppleret)
Rasmus Holm, ikke på valg
Ingrid F. Andersen, ikke på valg
Jann Mossgård (bestyrelsesmedlem), på valg – ikke villig til genvalg
Vi opfordrer interesserede til at melde sig på banen.

8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Første revisor Johnny Troelsen (villig til genvalg)
Anden revisor (vakant), Jann Mossgård stiller op til posten
Første revisor suppleant Emil Knudsen (villig til genvalg)
Anden revisor suppleant Tobias Jessen (villig til genvalg)

9. Valg til udvalg efter behov.

10. Evt.