Ekstraordinær generalforsamling afholdt

Ekstraordinær generalforsamling i
Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do
08.05.2018
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Afstemning vedr. reviderede vedtægter
4. Eventuelt
Referat
1. Valg af dirigent
Tina Kim Sloth blev valgt.

2. Valg af referent
Metin Aydin blev valgt.

3. Afstemning vedr. reviderede vedtægter
Metin Aydin gennemgik vedtægternes ændrede ordlyd.
Vedtægterne blev herefter godkendt.

4. Eventuelt
Intet.

Se de godkendte vedtægter her.

Generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do

Sted: L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg
Dato: 22.03.2018
Klokkeslæt: 20:30
Til stede: Kun stemmeberettigede medlemmer samt æresgæst Choi Kyoung An.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
4. Kassereren fremlægger regnskab og budget.
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter.
Formand på valg i lige år, kasserer i ulige år.
Jann på valg (villig til genvalg)
Tina på valg (villig til genvalg)
Metin på valg (villig til genvalg)
8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
9. Valg til udvalg efter behov.
10. Evt.

Referat
1. Valg af dirigent
Jann Mosgaard blev valgt.
2. Valg af referent
Metin Aydin blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Igen i år er de frivillige kræfter lykkedes med rigtig mange ting – fremfor alt grundet det brændstof og den energi som vi hver især finder i at dyrke vores sport, men også i at udbrede den og gøre det muligt for andre også at finde glæde i den.
I det følgende fremhæves nogle af de udfordringer som vi har taget på os i løbet af det forgangne år, og de succeser som vi har kunnet hente hjem.
Året startede med store udfordringer på huslejesiden – aftaler som efter vores opfattelse var indgået og bindende, blev ikke betragtet som sådan af vores udlejer, og i adskillige måneder var der ingen udsigt til en løsning. Det kom så vidt at vi søgte juridisk assistance, og heldigvis fik bekræftet at vi havde ret, hvorefter udlejer og vi nåede til enighed og vi har nu endelig en mangeårig lejekontrakt og sikkerhed i lejemålet.
I begyndelsen af året gennemførte vi også ombygningen af vores omklædningsrum, køkkenet og opholdsrummet. Det var et kæmpe kvalitetsmæssigt løft af de fysiske forhold, men også noget som trak tænder ud på alle – mange frivillige timer blev kastet i projektet og en hård kerne af frivillige hænder løftede opgaverne i mål. Pengene til projektet blev skaffet via en større donation fra Velux fonden, Bodil Pedersen Fonden, Jem & Fix, salg af fliser, Julelotteri og salg af kalendere.
I 2017 etableredes også et særligt hold for flygtningebørn som blev undervist af Orhan, Ingrid, Henning og Olav. Vi har endvidere afholdt specialtræninger i samarbejde med Aarhus Kommune og Forenings Mentor for internationale skoleklasser. En udløber af disse træninger er nu et samarbejde med Red Barnet og Aarhus Kommune hvor vi i den kommende tid vil afholde forskellige træninger for forskellige udsatte grupper.
I løbet af året har vi måttet sige farvel til nogle af vores samarbejdspartnere og lejere, blandt andet den syriske massør og Fitness Dorte som flytter fra os efter adskillige år under samme tag. Vi ønsker dem begge held lykke fremover. Som erstatning for de to er Kragelundskolen flyttet ind hos os, foreløbigt på prøve i 4 måneder i perioden marts-juni 2018, Arnis klubben med hvem vi træner hver sommer i Mindeparken og senest Gulvkamp.dk som er en ny forening der træner grappling og BJJ.
Med afslutningen af årets projekter afsluttes også et langt sejt træk hvor vi har kæmpet for at få de to gamle klubber Viby Taekwondo Klub Tang Soo Do og Aarhus Syd Taekwondo Klub formelt smeltet sammen. Det er nu endeligt ved at ske og fra i aften vil de gamle klubber med nogen sandsynlighed formelt være historie og den nye klub Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do være den fælles platform – både formelt og i praksis.
Det sejeste træk er imidlertid den indsats som trænerne har lagt for dagen – havde det ikke været for dem havde vi ikke vores MON, børne-, unge-, voksen-, familie-, pensionist og gråbæltehold. En kæmpe tak til dem – i fortjener respekt for indsatsen og vi håber at i også fremover vil være med til at løfte klubben og vores sport frem og opad.
Også tak til bestyrelsesmedlemmerne – deres indsats foregår i det skjulte og ikke alle ved helt hvor stort et arbejde der finder sted i kulissen. Intern og ekstern mødeaktivitet, planlægning, regnskab dialog med myndigheder, forbund og andre interessenter.
Enkelte har gennem mange år gjort en særlig indsats som vi kun kan hylde ved at uddele den største anerkendelse. Det gør vi nu.
Han har virket som samlingspunkt og chefinstruktør gennem mange år, og da klubben på et tidspunkt var ved at gå i stykker i begyndelsen af det nye årtusinde, mønstrede han energien til at holde sammen. For det tildeles han æresmedlemsskab af den nye forening Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do: Kuk Chea Sabum nim Hans Erik Steffensen. Den gamle formand, Johnny, overrakte diplomet for æresmedlemskabet og holdt en tale for Hans Erik. I talen blev mange års gode oplevelser i klubmiljøet fremhævet, og det blev understreget at havde det ikke været for Hans Erik, så havde Johnny ikke været lige her i dag.

Hans Erik takkede for anerkendelsen, og roste Johnny, Choi med flere for deres store bidrag til de fælles højdepunkter.
Hans Erik er ikke alene om at have ydet en fantastisk præstation for klubben. I årtier har en anden markant personlighed præget fællesskabet i klubben. Og igennem mere end 20 år har han stået i spidsen som formand og toneangivende instruktør. For det tildeles han æresmedlemsskab af den nye forening Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do: Sabum nim Johnny Troelsen. Hans Erik overrakte diplomet for æresmedlemskabet og fortsatte den tale han havde forberedt til Johnny.
Hans Erik var blevet meddelt, at han skulle tildele et æresmedlemsskab til Johnny, og Johnny til Hans Erik, men ingen af dem vidste at de selv skulle hædres – og derved fik de to hovedpersoner en overraskelse med hjem.
Den tredje og sidste som vi har ønsket at hædre, har gennem mange år ydet en vedholdende indsats som træner i klubben. Stabil og driftssikker. For det tildeles han æresmedlemsskab af den nye forening Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do: Sabum nim Salvatore Nuccio.

Metin holdt en tale for Salvatore, hvor det blev fremhævet at han altid har givet af sig selv og bidraget som instruktør, i Viby, i Viby Olympic, i Lyseng og i Aarhus Syd. For hans indsats i den gamle Aarhus Syd Taekwondo Klub blev han allerede hædret for en del år siden og gjort til æresmedlem. Nu er det på tide, at æresmedlemsskabet veksles til et æresmedlemsskab i den forende Viby og Aarhus Syd Taekwondo Klub.

Tak til alle vores medlemmer og deres pårørende.
Vi glæder os til endnu et år med jer.

På vegne af bestyrelsen
Metin Aydin, formand
4. Kassereren fremlægger regnskab og budget.
Kasseren fremlagde regnskabet som viser et overskud på 12.000 kroner. Regn skabet blev godkendt.
Johnny Ellekjær Troelsen meddelte at Vibys regnskab viste et overskud på godt 13.000 for samme periode.
Johnny varslede at de kommunale tilskud de kommende år nok bliver mindre grundet sammenlægningen af klubberne.
5. Fastlæggelse af kontingent
Metin foreslog at kontingentet blev fastholdt på det nuværende niveau, da det i øjeblikket ser ud til, at budget og likviditet er i balance og vi er et non-profit forehavende. Kassereren bakkede op herom og forsamlingen vedtog dette.
6. Behandling af indkomne forslag.
Ingen.

7. Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter.
Formand på valg i lige år, kasserer i ulige år.
Jann på valg (villig til genvalg)
Tina på valg (villig til genvalg)
Metin (formand) på valg (villig til genvalg)

Alle tre blev genvalgt for en toårig periode.

8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Ole Sand Petersen blev foreslået og valgt som revisor.
Tobias Jessen blev foreslået og valgt som revisor.
Esben Andernsen blev foreslået og valgt som revisor suppleant.

9. Valg til udvalg efter behov.
Udvalg nedsættes adhoc når situationen fordrer det.

10. Evt.
Metin orienterede kort om Lys1 projektet og at der bliver behov for hjælp til at løse nogle konkrete opgaver snart.
Benny meddelte sin lyst og interesse for at stå i spidsen for et sponsorudvalg. Benny inviteres med til bestyrelsesmøde næste gang.

Bestyrelsesmøde 01.03.2018

Dagsorden

1. Budget, v. Martin
2. Æresmedlemmer
3. Danfortræning
4. Selvforsvar for kvinder på engelsk
5. Red Barnet / Aarhus Kommune
6. evt.

Tilstede: Jann, Charlotte, Martin og Metin. Afbud fra Daniel og Tina.

Referat

1. Budget, v. Martin
Punktet blev til et mere generelt økonomipunkt, hvor flere emner drøftedes.
Martin præsenterede regnskabet for 2017 som viste et overskud på lidt over kr. 11.000.
Klubben har rigtig mange restancesager, særligt på MON holdet. Jann undersøger. Fremover vil Daniel udskrive medlemslister og det vil så være de enkelte trænere som skal holde rede på om der er medlemmer som træner gratis.

2. Æresmedlemmer
Der vil blive indstillet et antal personer til æresmedlemsskab af klubben til afstemning på generalforsamlingen i marts.

3. Danfortræning
Klubben afholder DTaF danfortræning 12.-13. maj. I den forbindelse har vi brug for hjælp fra frivillige som kan hjælpe med at stille mad frem til deltagerne, rydde af etc.
Kontakt Metin hvis du vil give en hånd nogle timer en af dagene.

4. Selvforsvar for kvinder på engelsk
Der afholdes et selvforsvarskursus for kvinder på engelsk lørdag 3./3. Metin er tovholder.

5. Red Barnet / Aarhus Kommune
Vi afholder en række træninger i samarbejde med Red Barnet og Aarhus Kommune. Vi har brug for instruktører nogle dage. Metin henvender sig til Tore med henblik på at få ham til at prikke nogle som måske vil kunne give et nap med.

6. evt.
Generalforsamlingen afholdes 22./3. efter træning 20:30.

Bestyrelsesmøde 14./12.

Bestyrelsesmøde 14./12.-2017

Deltagere: Metin (ref.), Martin, Jann, Tina, Charlotte
Afbud: Daniel (syg)

Referat
1) Lejekontrakt
Uændret, vi betaler fortsat det samme beløb som i oktober hvor vi modtog seneste huslejeopkrævning. Møllers Møbelfabrik er taget på Juleferie og reagerer forventeligt ikke før i det nye år. Der betales fortsat to særskilte huslejer.

2) Sammenlægning
Er en formsag, men afventer afklaring vedr. lejekontrakt

3) Økonomi
Der er plus på kontoen og der indgår kontingent i januar.
Der er givet fuldmagt til Daniel og Metin til bankkontoen i Danske Bank og de kan ligesom Martin tilgå kontoen. Der er kommet nyt kontonummer (fremgår af hjemmesiden).
Vi har fået ny MobilePay løsning, nu med femcifret nummer.
Martin vil indkalde til et budgetmøde i det nye år således vi i fællesskab kan udarbejde et budget før generalforsamling. Dokumentet udarbejdes på baggrund af posterne i vores regnskab (tages fra Dinero) som et Excel regneark som deles online, f.eks. via DropBox. Jann undersøger om også han har adgang til bestyrelsesmappen.
Vi skal tale med Tore og bede ham om hjælp til at tage samtlige instruktører i ed omkring registrering af medlemmer, samt kontrol af betalende medlemmer. Vi går glip af en del penge jf. Martin. En løsningsmodel er, at der hyppigt laves en udskrift af holdlisterne og at der foretages navneopråb med det formål at fange dem der ikke er i protokollen. Det føles som et tilbageskridt, men det er en nødvendighed.

4) Nye lejere
Vi har aktuelt et hul i den månedlige lejeøkonomi på kr. 1700,- som vi skal have stoppet.
Der vil blive meldt ud nu, at der vil ske en huslejestigning på samlet 1700,- fordelt over alle lejere som følge heraf, medmindre der kan findes flere lejere til de ledige tider. Huslejestigningen vil alternativt træde i kraft 1./7.-2018. Dette kommunikeres ud til lejerne allerede nu, således de har mulighed for at finde alternative træningssteder hvis ikke de enten kan hjælpe med at finde lejere til de ledige tider eller vil betale en højere husleje.

5) Gulvkamp
Der er starter, muligvis, et hold som træner gulvkamp i det nye år (anslået marts). Der er fundet egnede træneremner som vil kunne løfte opgaven. Mandag og fredag (samt lørdag og søndag) er de dage som det vil kunne foregå på.

6) Graduering
– Vi vil bede sabumnim gruppen om, at orientere bestyrelsen samt klubben i øvrigt om de beslutninger der træffes i det forum (herunder eks. beslutninger vedr. graduering) således vedtagelserne er kendte.
– Vi vil bede sabumnim gruppen om, snarest at meddele de som ikke indstilles til graduering dette.
– Vi har tillid til at sabumnim gruppen varetager graduering/indstilling optimalt (og i øvrigt at det er deres kompetence).

Bestyrelsen anbefaler, at der på baggrund af et årshjul indeholdende alle årets gradueringer tillige angives dato for indstilling såvel dato/frist for elevens tilkendegivelse af ønske om graduering. Og at det på datoen for indstillingen meddeles eleven om denne kan gå op til graduering.

7) Økonomi for Lys1
Metin kontakter Johnny med mhb. på mandat til at disponere over ”båndlagte midler”. Johnny har bekræftet at midlerne kan benyttes til Lys1. Bestyrelsen skal være enig herom og træffe beslutning herom på et fuldt oplyst grundlag.
Der skal rejses yderligere midler til projektet, og det skal overvejes om husets medlejere (Arnis, Escrima, Kyusho) skal inddrages / kommittes og have ejerskab

8) Evt.
Intet

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde 12./9. 20:30

Referat

Tilstede: Daniel, Martin, Metin, Tina
Afbud: Jann (syg), Charlotte (syg)

1) Valg af referent
Metin blev valgt.

2) Ny lejekontrakt v. Metin
Vi har modtaget udkast til ny lejekontrakt. Der er dog nogle punkter heri som skal drøftes/forhandles med udlejer idet de afviger fra det aftalte. Dialogen med ejer pågår. Når færdig kontrakt foreligger skal den godkendes af bestyrelsen og Sport & Fritid før den underskrives.

3) Sammenlægning af klubber formelt og i praksis v. Martin
– Vedtægter skal fremsendes til Sport & Fritid
– Lejeontrakt skal fremsendes til Sport & Fritid
– Der skal underskrives på blanket vedr. MobilePay (Metin får underskrift af Jann og Charlotte).
– Metin kontakter Jan Jørgensen når de gamle klubber skal lukkes ned og en ny klub skal etableres i DTaF regi.
– Medlemmer skal registreres i DIF (Medlemstal.dk)

4) Medlemsregistrering, evt. digitalt, opfølgning på medlemmer, betaling v. Martin + Daniel
Den nye registrerings app er klar til brug. Daniel monterer tablet på væg ved indgang til dojang 1 hvor instruktører kan registrere de medlemmer som deltager i træningen, foretages i denne eller følgende uge.
Daniel og Metin for adgang til medlemssystemet – Daniel er tovholder og bliver den lokale “enforcer”.
Alle instruktører vil blive instrueret i brugen af systemet, og bliver vores “øjne” og garanti for at alle de som træner i klubben betaler rettidigt.
Martin opretter en autoreply mail ved indmeldelser som meddeler at indmeldte kan forvente at modtage opkrævning indenfor 2-3 uger.
Martin bestiller SIM kort som sendes direkte til Daniel.

5) Licens indbetalinger til forbundet v. Martin
Det er aktuelt svært at holde rede på hvem der har betalt licens i de to klubber. Martin har ikke adgang til Vibys indberetninger på DTaF’s hjemmeside. Metin kontakter Johnny herom.

6) Sortbæltegradueringer, åben diskussion
Sabum nim’erne tager i den kommende tid hul på en diskussion om gradueringer, herunder indstilling til 1. dan.
Punktet udsættes til bestyrelsen er samlet tilstede.

7) Økonomi v. Martin
Forecast for de næste 3 måneder er ikke udarbejdet. Metin foreslår at der udarbejdes et Google regneark som hele bestyrelsen har adgang til og som kan redigeres løbende i takt med at indtægter og udgifter påløber.

8) Evt.
Intet.

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde i Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do
18.04.2017

Tilstede:
Jann, Tina, Metin, Martin, Charlotte, Daniel

1. Referent
Metin blev valgt til referent.

2. Økonomi
Martin redegjorde for klubbens økonomi som er i balance. Indregnet er kontingentindtægter, fondsmidler, sponsorater, leje og driftsudgifter samt ombygningsprojektet.
Martin udfærdiger regnskab over ombygningsprojektet til næste møde.
PBS blev drøftet som en mulighed for automatiske indbetalinger, men blev fravalgt grundet økonomien pr. indbetaling. Det blev besluttet fremover at lave automatiske trækninger via betalingskort, hvilket skønnes at kunne nedbringe antallet af restanter væsentligt.

3. Lejere
Metin redegjorde for lejesituationen:
– Ashraf’s Massage er flyttet ind i Dortes lokale, hvor den syriske flygtning Ashraf al Saadi nu masserer hver søndag.
– Jessica Minks Zen Den Yoga Studio er flyttet ind og instruerer nu i yoga om søndagen og mandagen.
– Qigongklubben skulle være flyttet ind men det udsættes efter alt at dømme til efter sommerferien.
– Dorte Ottosen har opsagt sin kontrakt til ultimo juni, men vil gerne tegne en ny kontrakt på et lavere niveau. Dorte Ottosen skal have kompensation for den ugentlige time som Jessica Minks lægger beslag på i hendes tid. Der modregnes i den huslejeregulering som Dorte Ottosen gennem de sidste to år ikke har oplevet.
Med ovenstående ændringer burde nettoresultatet på huslejeindtægterne forbedres samlet set.

4. Funktioner
Det blev besluttet at uddelegere følgende ansvarsområder:
– Indkaldelse til bestyrelsesmøder, fastlæggelse af datoer – Charlotte
– Medlemslister / IT Protokol. Skærmløsning – Daniel. Medlemsprotokol – Martin.
– Husansvarlig. Preben.
– Ajourføring af kalender/lokalebooking – Tina.
– Ajourføring af web – Jann.
– Cheftræner – Tore.

5. Nye kræfter
Metin opfordrede bestyrelsen til at have øjne åbne for nye initiativer som kunne resultere i mere vitalitet og økonomi. Ikke udelukkende taekwondorelaterede aktiviteter: Fitness, dans, zumba.
Takita blev opfordret til efter hendes danfortræning, at forelægge et oplæg for bestyrelsen omkring selvforsvar for kvinder.

6. Sommerfesten er fastlagt til 24./6.-2017. Tina er tovholder sammen med Charlotte.

7. Evt.
“Den Levende By” er aflyst.
Seniorerne deltager grundet mandefald ikke ved breddeidrætskonferencen – hvilket vi ikke får roser for ved Aarhus Kommune – og vi må tilbagebetale det udbetalte beløb på kr. 4.000.

Generalforsamlinger

Generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do
Dato: 30.03.2017
Sted: L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg

Referat:
1. Valg af dirigent
Jann blev valgt. Jann spurgte om generalforsamlingen var rettidigt varslet og indkaldt, hvilket Metin meddelte, at det var den, da generalforsamlingen var gjort online tilgængelig d. 13. marts.

2. Valg af referent
Metin blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Johnny fremlagde bestyrelsens beretning for året:
Fire havde været til dan graduering på sommerlejren i 2016, Metin, Tina, Mathias og Adam. Stort tillykke til dem, og stor tak til Peter for at have tilrettelagt træningsforløbet op til graduering og tillige at have varetaget en stor del af træningerne. Endvidere takkedes Peter og Takita for indsatsen med at få sommerlejren på skinner.
Bestyrelsen havde håbet på, at økonomien pt. var endeligt afklaret forud for den endelige fusion mellem klubberne, men er det ikke, og bliver det heller ikke før fusionen er endelig. Vi har holdt møde med Aarhus Kommune Sport & Fritid om aktivitets- og lokaletilskud.
Metin blev takket for det store arbejde med ombygningsprojektet, herunder ansøgning om fondsmidler – det er aldrig før sket i den gamle Viby Taekwondo Klub at det er lykkedes at skaffe så store beløb.
Der kommer nye lejere i huset, henholdsvis en yoga instruktør samt en Qigong klub. Disse klubber får ikke indflydelse på de bestående holds træningstider, med undtagelse af MON holdet torsdag fra 17:00-17:45, hvor et Qigong hold vil være i den lille sal (starter 16:15). De nye lejere vil forbedre klubbens økonomi som er under pres. Lejesituationen er afklaret med en 8 årig lejekontrakt med ejeren af bygningen, vi har nu en uopsigelighedsperiode på 3 år. Huslejen stiger med 8% medio 2017.
Charlotte og Erik berettede om initiativet Lys1 og eventen Den levende By 8270 hvor klubben deltager for at skabe opmærksomhed om vores sport.
Endvidere lød en tak til de frivillige instruktører, bestyrelsen og alle de som i løbet af året har hjulpet klubben på den ene eller anden måde.

4. Kassereren fremlægger regnskab og budget.
Foreningen har endnu ikke et regnskab at fremlægge idet driften fortsat er i de to gamle foreninger. Der er således indtægter 0,- og udgifter 0,-. Ingen kassebeholdning eller bankindeståender.

5. Fastlæggelse af kontingent
Det blev besluttet følgende omkring kontingent:
For de regulære hold som træner 2 gange ugentligt bevaredes kontingentet på kr. 400,- / kvartal.
For de hold som træner 1 gang ugentligt (senior, gråbælter og flygtninge) bevares kontingentet på kr. 250,- / kvartal.
For det hold som træner 1 gang hver 14. dag (familieholdet) hæves kontingentet fra 100,- til 150,- / kvartal.
Instruktører er kontingentfrie.
Det besluttedes, at det er bestyrelsens opgave, at arbejde på en model for instruktører (kontingent, ikke-kontingent, ½-kontingent, andet?).

6. Behandling af indkomne forslag.
Ingen.

7. Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter. Formand på valg i lige år, kasserer i ulige år.
Daniel blev valgt til bestyrelsen.
Charlotte blev valgt til bestyrelsen.
Martin blev genvalgt som kasserer.
Metin overtager formandsposten.
Der var ingen kandidater til suppleantposterne.
Johnny og Erik fik hver en gave for deres store og mangeårige bidrag til foreningsarbejdet.

8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter / ingen blev valgt.
Ole Sand Petersen og Peter blev valgt som revisorer.

9. Valg til udvalg efter behov.
Ingen

10. Evt.
Peter Meyer Frandsen meddelte at han efter sommerferien trækker sig som instruktør og chefinstruktør grundet andre opgaver og karriere. Dog vil han fortsat træde til ved behov, blot ikke den faste arbejdsgang med ugentlige instruktioner og planlægningsopgaver. Peter fik forståelse og stor tak for indsatsen.
Erik gjorde opmærksom på at selvforsvar for kvinder boomer netop nu, og Takita kunne evt. godt tænke sig at gøre noget på den front-
Tina vil gerne påtage sig en opgave ift. planlægning af sommerlejren.
Mikkel roste træningsformen med delingen af høj- og lavbælter og rokaden blandt trænerne, der var meget givende / udviklende.
Mikkel så gerne at rengøringsniveauet højnedes. Dette synspunkt vandt gehør.

Ekstraordinær Generalforsamling i Viby Taekwondo Klub Tang Soo Do
Dato: 30.03.2017
Sted: L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg

Referat:
1. Valg af dirigent
Jann blev valgt. Jann spurgte om generalforsamlingen var rettidigt varslet og indkaldt, hvilket Metin meddelte, at det var den, da indkaldelse til generalforsamlingen var gjort online tilgængelig d. 13. marts.

2. Valg af referent
Metin blev valgt.

3. Registrering af fremmødte
Johnny, Jann, Erik, Takita, Peter.

4. Beslutning om nedlæggelse af foreningen og overførsel af alle aktiviteter m.v. til foreningen Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do pr. 31.08.2017
Forslaget blev vedtaget, under forudsætning af, at aktivitets- og lokaletilskud som bevilliget til den bestående klub vil kunne overføres til den nye forening Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do.

5. Evt.
Intet.

Ekstraordinær Generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo Klub
Dato: 30.03.2017
Sted: L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg

Referat:
1. Valg af dirigent
Jann blev valgt. Jann spurgte om generalforsamlingen var rettidigt varslet og indkaldt, hvilket Metin meddelte, at det var den, da indkaldelse til generalforsamlingen var gjort online tilgængelig d. 13. marts.

2. Valg af referent
Metin blev valgt.

3. Registrering af fremmødte
Martin, Tina, Charlotte, Henning, Mikkel, Metin.

4. Beslutning om nedlæggelse af foreningen og overførsel af alle aktiviteter m.v. til foreningen Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do pr. 31.08.2017
Forslaget blev besluttet, under forudsætning af, at aktivitets- og lokaletilskud som bevilliget til den bestående klub vil kunne overføres til den nye forening Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do.

5. Evt.
Intet