Bestyrelsesmøde 24./1.-2019

Deltagere:
Metin
Tina
Daniel
Jann (afbud)
Charlotte (afbud)
Martin (afbud)

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af sidste referat
3. Økonomi og 3. mdrs. forecast
4. MentoClub
5. Orientering vedr. LYS1
6. Generalforsamling
7. Tilbud fra fysioterapeut
8. Evt.

Referat

1. Valg af ordstyrer og referent
Metin blev valgt.

2. Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt.

3. Økonomi og 3. mdrs. forecast
Udsættes til næste gang.

4. MentoClub
Daniel er i færd med at rette holdopsætningen til – der er udfordringer med primærhold. Der er enkelte som har spurgt til muligheden for manuelle indbetalinger.
Afkrydsningen fungerer – instruktørerne orienteres.

5. Orientering vedr. LYS1
Jann og Metin har deltaget i stormøde vedr. LYS1 – budskabet fra kommunen er, at “toget kører” og at projektet gennemføres. For os betyder det bl.a. at vi skal sikre den indledende finansiering – og det er vi godt på vej med. Metin søger midler hos DGI/DIF.

6. Generalforsamlingen
Indkaldes senest 4./3. og afholdes 19./3.
Martin udfærdiger regnskab og budget til godkendelse.
Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg, dertil skal vi have fundet 2 suppleanter. “Føl” ordningen blev drøftet igen.
Benny, Preben, Kristine, Rasmus Holm og Matthias blev nævnt som egnede kandidater.

7. Tilbud fra fysioterapeut
Drøftelsen heraf blev udsat til næste møde

8. Evt.
Daniel påtager sig at fremskaffe tilbud på klubdragter (nu skal det være!)

Bestyrelsesmøde 13./11.-18

Referat:

Deltagere:

Charlotte

Tina

Daniel

Metin (live fra Silkeborg Sygehus)

Martin (afbud)

Jann (afbud)


1. Valg af ordstyrer og referent

Metin blev valgt.


2. Godkendelse af sidste referat

Godkendt.


3. Økonomi + 3 mdrs. forecast v/ Martin

Udsat til næste møde.


4. Økonomi og medlemstal v. Martin

Der er penge på bogen til de kommende måneders husleje og det ser godt ud. Vi har et sted mellem 110-120 medlemmer. Martin er ifærd med at lokalisere hvem der evt. mangler DTaF licens.


5. Medlemssystem / MentoClub

Det besluttedes at vi påbegynder migrering til MentoClub forudsat der kan laves en aftale med MentoClub.

Enstemmigt.

Daniel starter op nu (deadline?), der skal samarbejdes med Martin.

Metin kontakter MentoClub for aftale.


6. Kontingentstruktur

Det besluttedes at opkrævninger fremover indeholder både CV og DTaF kontingent og licens således vi får en “flatrate” – for nemheds skyld. Kontingenter foreslåes hævet fra næste generalforsamling for at kompensere for udmelding / tilmelding i Q1-4.


7. Medlemskab IF Lyseng eller Idræts Samvirket.

Foreninger omkring Lyseng Idrætscenter har fælles talerør via IF Lyseng, samt mulighed for at søge midler via Idrætssamvirket.

Metin finder ud af hvad det koster inden der træffes beslutning.


8. Get2Sport

Vi har mulighed for at etablere en satellit – Orhan og Metin er drivere. 

Træning 1 gang ugentligt onsdage.

Bestyrelsen bakker op.


9. Lys1 møde 8./11.

TKD og BJJ var repræsenteret i møde med Lars Serup om udviklingen af ent samlet kampsportshus i LYS1. Mødet handlede om vores konkrete behov og hvilke funktioner som evt. kunne være en fælles delmængde som vi ikke er alene om at huslejefomansiere. Der kommer flere møder. 


10. Følordning

Charlotte prikker 2 som skal følge bestyrelsen i 6 mdr. og bistå med Social Media og opfølgning på projekter.


11. Skadedyr

WE Got him!!! Håber det var det for denne gang.


12. Jule-/nytårsfest

Der udtrykkes tristesse over at julefrokosten er udsat. Skal vi afholde noget i december?

Det besluttedes at afholde fest d.15./12. – fru Choi laver evt. mad. Johnny koordinerer. Rasmus Holm er evt. driver på projektet.


12. Familiekalender

Metin samler kalender til salg.

Bestyrelsens indiv. medlemmer opfordrer via Facebook til at sende billeder NU.


13. Pilates

Pilates stopper efter jul. Vi skal sælge flere tider, bestyrelsen går i tænkeboks. Metin laver opslag.


14. MON pensum

Metin har været til møde med Favrskov, Risskov og Aarhus vedr nyt MON pensum. Lover godt.


15. Opvisningshold

Mulighed for oprettelse af fælles opvisningshold med andre klubber.

Bestyrelsen bakker op.

16. Tilskud til DTDT kursus

Bestyrelsen vurderer at kurset kan være relevant men at vi fortsat kun fokuserer på DTaF instruktørkurserne 1-2-træner, træner 1A, 1B osv.

17. Evt. 

Intet.

Bestyrelsesmøde 2./10.-18

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af sidste referat
3. Økonomi + 3 mdrs. forecast v/ Martin
4. Conventus V./Daniel
5. LYS1
6. Diversitet, rekruttering V./ Charlotte og Metin
7. Para hold
8. Get2Sport (satellit)
9. Ønske om Elektroniske kampveste
10. Sommerlejr
11. Sponsorer
12. Årets ildsjæl
13. Arnis
14. Børneattester
15. DTaF Dangraduering

Deltagere:
Metin
Jann
Tina
Daniel
Charlotte
Martin (afbud)

Referat:

1. Valg af ordstyrer og referent
Metin blev valgt.
2. Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt.
3. Økonomi + 3 mdrs. forecast v/ Martin
Martin havde til mødet fremsendt overordnede oplysninger om klubbens økonomi som ser fin ud. Der er netop udsendt opkrævninger og der kommer kommunalt tilskud snart.
4. Conventus V./Daniel
Daniel har oprettet en “prøve forening” i Conventus og har prøvet nogle af funktionerne af, det lader til at være fornuftigt og til at styre. Det er tanken at optimalt alle i bestyrelsen har adgang til systemets backend så overblikket over økonomi, medlemmer etc. kan fordeles på flere end én person.
Metin har kontaktet 3 foreninger og lavet aftaler om telefonisk dialog om deres opsætninger. Endvidere skal vi have en gennemgang af systemet online af Conventus egne konsulenter. Metin laver aftale herom.
5. LYS1
Metin har været til møde om LYS1 med Aarhus Kommune om projektet. 3 forvaltninger + idrætsforeninger skal arbejde sammen, og det er helt nyt og der er derfor udpeget en konsulent som skal facilitere en proces der optimalt ender ud i et projekt hvor “alle får mere for de samme penge”.
Økonomien er fortsat ukendt – og vedbliver med at være det indtil projektet er defineret endeligt – men vi kommitter os selvfølgelig ikke til et projekt vi ikke har råd til, det er vi selv herrer over.
Metin skal endvidere på studietur til Gram hvor der er opført et tilsvarende projekt.
6. Diversitet, rekruttering V./ Charlotte og Metin
Charlotte og Metin har deltaget i en DTaF + DIFworkshop om diversitet – i udgangspunktet handlede det især om at løfte andelen af kvinder i de under DIF organiserede forbunds bestyrelser, med det formål at bringe mere varierede kompetencer ind i ledelserne.
En god model er at etablere en “føl”-ordning hvor et interesseret medlem bringes ind i bestyrelsen, ikke som bestyrelsesmedlem valgt for et år, men med distinkte f.eks. administrative og overkommelige arbejdsopgaver i en 4-6 måneders periode (med mulighed for forlængelse).
Bestyrelsen overvejer, til næste møde, funktioner der kan uddelegeres til et “føl” og hvem der evt. har kompetencer som kan supplere bestyrelsen. Funktioner der foreløbigt er overvejet er opfølgning på arbejdsopgaver og Social Media.
7. Para hold
Vi uddanner netop nu trænere på DTaF’s instruktørkurser – hvis vi iblandt os kan finde en egnet instruktør til et para-hold vil det være et unikt tilbud, som også vil kunne bidrage med økonomi. Det kan være en udfordring at finde deltagere nok til et sådant hold.
8. Get2Sport (satellit)
Metin har holdt møde med DTaF og deltager førstkommende fredag i endnu et møde med deltagelse af DIF omhandlende Get2Sport. Get2Sport eret initiativ som skal bringe flere foreningsløse, flygtninge og indvandrere ud i foreningerne. Orhan har tilbudt sig selv som træner. I udgangspunktet har vi tænkt 6 mdr’s forløb med én ugentlig træning i en bootcamp/satellit fulgt op med en graduering i slutningen, hvorefter man kan fortsætte i hovedklubben. Alternativt en busordning hvor børn/unge køres til klubben.
9. Kamphold
Jane har tilbudt sig selv som kamptræner (og Rasmus Helmig som tekniktræner) og det er et kæmpe scoop for os. Jane vil på sigt have behov for at der indkøbes elektroniske kampveste. Hun skal ind i hæren til februar og der skal i en 4 måneders periode findes en afløser internt/eksternt.
Vi takker ja til Janes tilbud og rækkefølgen er således: 1) Jane starter kamphold, og 2) vi finder ud af om det er et tilløbsstykke, dernæst 3) finder vi en stand-in internt/eksternt, og hvis der efter Janes tilbagekomst fortsat er interesse for et kamphold da 4) finder vi herefter pengene til udstyret.
10. Sommerlejr
Skanderborg, Århus, Risskov og Aarhus Syd har fået tildelt DTaF’s officielle sommerlejr i 2019. Sommerlejren vil blive afholdt i Ryhallerne hvor der er fantastisk fine forhold inde som ude og gunstige betingelser iøvrigt. Fredag deltager Metin i møde med de andre klubber i Ry.
11. Sponsorer
Benny har lavet et system der kan monteres på væggen i klubben (over glaspartiet ved indgangen) hvor sponsorer kan få deres navn og logo på for et beløb. Nu skal vi have aktiveret netværket og lave nogle aftaler som kan give os penge. Vi kan bruge egne netværk, såvel medlemmernes.
12. Årets ildsjæl
Vi afventer næste års nominering og gør ikke noget ud af det i år.
13. Arnis
Arnis har opsagt deres lejemål med tre måneders varsel – det kom som en overraskelse, men de har fået et rigtigt godt tilbud et andet sted, de komemr til at mangle. Således er der snart træningstider ledigt 19:00-20:30 mandag og onsdag i dojang 1.
14. Børneattester
Vi skal indhente børneattester på alle trænerne. Martin har netop sat det igang. Fremover vil Tina påtage sig opgaven.
15. DTaF Dangraduering
DTaF dangraduering var planlagt til at blive afholdt hos os i weekenden 13.-14. oktober men er blevet aflyst grundet for få deltagere. De aflyste hold kan således træne alligevel.

Bestyrelsesmøde 6./9.-2018

Dagsorden
1) Valg af ordstyrer og referent
2) Godkendelse af sidste referat
3) Økonomi v./Martin
4) Nyt IT system
5) DTaF licenser
6) Sortbæltehold
7) Ingrid + Karina
8) 1-2-træner
9) Sommerlejr
10) AAK
11) Annoncesalg
12) Fundraising
13) Evt.

Tilstede: Metin, Tina, Martin, Daniel
Afbud: Jann, Charlotte

Referat
1) Valg af ordstyrer og referent
Metin blev valgt.

2) Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt.

3) Økonomi v./Martin
Martin meddelte at vi havde haft en udfordring med en sen huslejeopkrævning som gjorde at vi skulle betale ca. 45.000,- på én gang, hvilket havde gjordt ondt i finanserne. Metin påpegede behovet for et 3 mdr.s forecast hvor den slags ville blive opdaget.
Martin meddelte endvidere at der er blevet betalt 6.000,- denne måned til instruktørkurser (hvor kun en mindre del refunderes, Martin sørger herfor).
Der er dog fortsat penge på banken og i næste måned opkræves igen kontingent og der indgår endvidere kommunal støtte.

4) Nyt IT system
Vi har været i dialog med Conventus om overgang til deres klubsystem. Metin har været i kontakt med Taekwondo team odense og Brande Taekwondo Klub som benytter Conventus. Der er blandende meninger om programmet. Metin har endvidere været i kontakt med en håndboldforening som vrager Conventus til fordel for et andet system.
Metin kontakter Conventus for afklaring vedr. konkrete funktioner (protokol) og endvidere Mentoclub (benyttes i Skanderborg og Aarhus TKD).

5) DTaF licenser
Der har været rod i licenserne til forbundet tidligere, men der er nu styr på det. Tore har fået adgang til forbundets database hvor han kan se hvem der er oprettet med licens. Når vi får et nyt klubsystem kan vi tillige give de gradueringsansvarlige adgang til systemet så de kan kontrollere hvem der har hvilke licenser.

6) Sortbæltehold
Peter har foreslået at der lejlighedsvis øves sortbælteteknikker i højere grad end nu. Tina foreslår at der rykkes rundt på holdene for at lave luft til et særskilt træningspas. Daniel foreslår at der f.eks. én gang månedligt gennemføres en sortbæltetræning hvor lavere graduerede evt. træner sammen med voksne begynder. Metin kontakter Tore på lørdag for at lufte idéen mens instruktørerne er samlede.

7) Ingrid + Karina
Ingrid og Karina går igang med at fundraise og søge fonde om støtte til instruktørkurser.

8) 1-2-træner
Vi afholdt sidste lørdag et fint kursus i DTaF regi – vi fik ros og smurt en masse kyllinge+bacon sandwiches. Det gav et økonomisk overskud og vi fik (igen) ros for afviklingen. Daniel nævner at det også har et element af teambuilding (for os) og derfor også er et aktiv.

9) Sommerlejr
Vi har sammen med Aarhus, Risskov og Skanderborg Taekwondo Klub ansøgt DTaF’s hovedbestyrelse om at arrangere sommerlejr 2019. Aktuelt er der undersøgelser igang vedr. lokaliteter i Aarhus (afsluttet), Skanderborg og Ry.

10) AAK
Aarhus Atlet Klub (boksning) har besigtiget vores lokaler og udtrykt interesse for at flytte ind i et nyt kampsportscenter ved Lys1 når det er opført. Det samme har Aarhus Aikikai Aikido Klub samt Aarhus Judo klub. Der er alene tale om en interessetilkendegivelse.

11) Annoncesalg
Udsættes til senere møde.

12) Fundraising
Udsættes til senere møde.

13) Evt.
Intet

Bestyrelsesmøde 9./8.

Dagsorden
1) Valg af ordstyrer og referent
2) Godkendelse af seneste referat
3) Økonomi
4) Dialogmøde i DTaF
5) Bevægelsesdag 22./9.
6) “1-2-træner”
7) DTaF Danfortræning
8) DTaF Dangraduering
9) Dangraduering i Aarhus Syd
10) Telt til sommerlejr
11) Klubmærker
12) Klubdragt
13) Loppemarked
14) Sommerfest
15) Sommerrengøring
16) Evt.

REFERAT
1) Valg af ordstyrer og referent
Metin blev valgt.

2) Godkendelse af seneste referat
Referatet blev godkendt.

3) Økonomi
Der er penge på driftskontoen og der indgår snarest tilskud fra Aarhus Kommune, så alt i alt ser økonomien fornuftig ud.

4) Dialogmøde i DTaF
Tina berettede om et meget inspirerende møde som blev ledet af udviklingskonsulent Kasper Bolmgren fra DTaF. Mødet havde især to ben, ét omhandlende hvad der kan gøres i forbindelse med fastholdelse, og et andet omhandlende flere aktiviteter for bredden.
Vedr. “Fastholdelse” præsenteredes nogle kort og analysemodeller der kunne føre til handling og implementering (Tina printer ud og medbringer ved næste møde).
Vedr. breddeaktiviteter drøftedes (på bestyrelsesmødet) aktiviteter for bredden som ikke indebærer konkurrence, eksempelvis fællestræninger (påske, vinter) og seminarer.

5) Bevægelsesdag 22./9.
Der var enighed om at vi ikke har interesse i at deltage i bevægelsesdagen, grundet ressourcer samt det forhold at det afholdes i midtbyen og derfor primært vil være af interesse for en midtby klub.

6) “1-2-træner”
Vi afholder 1. september hjælpetrænerkursus. Kurset er overbooket og vi har selv elever med. Vi eftersøger en tovholder.

7) DTaF Danfortræning
13.-14. oktober afholder vi Danfortræning for DTaF. Vi har en skabelon fra sidste gang og vi fik meget ros for arrangementet. Vi eftersøger en tovholder, som kan stå for fordeling af opgaver.

8) DTaF Dangraduering
10. november afholder vi Dangraduering for DTaF. Vi eftersøger en tovholder, som kan stå for fordeling af opgaver (som formodes at være få).

9) Dangraduering i Aarhus Syd
Tina har et udestående for køb af champagne på 350,- fra sommerlejren. Klubben kompenserer.
Fremover begaver vi de der gradueres til 1. dan med et bælte med navn. Tina koordinerer og sørger for bestilling.
Vi overvejer hvordan vi kan sætte pris på de som består til 4. dan – Metin drøfter med Johnny.

10) Telt til sommerlejr
Vi har besluttet at klubben fremover finansierer eller medvirker til finansiering af telt, enten lejet eller købt.

11) Klubmærker
Johnny drøfter klubmærker i sabumnim gruppen. Der er historie som har værdi der er knyttet til det gamle mærke.

12) Klubdragt
Der er enighed om at vi skal have en klubdragt. Dragten skal være egnet til brug til hverdag/alm. brug (neutral) såvel til sommerlejr og begivenheder af den art.
Der er enighed om at dragten skal være af høj kvalitet.
Daniel er på opgaven og undersøger muligheder.

13) Loppemarked
Vi afholder loppemarked 15./9. Børn sælger deres egne ting (og beholder pengene) og voksne sælger de ting som klubben har fået samlet sammen til fordel for klubben.

14) Sommerfest
Der afholdes sommerfest 18./8. kl. 18:00. Det bliver et “low-key” arrangement med en grill, medbragt mad og drikke. Rasmus Helmig, Rasmus Holm og Søren Holm bliver spurgt om de vil stå for det nødvendige.

15) Sommerrengøring
Der afholdes sommerengøring 18./8. kl. 15:00. Rengøring, vedligeholdelse og havearbejde. Preben, Benny og Henning bliver spurgt om at være tovholdere.

16) Evt.

Bestyrelsesmøde 21.06.2018

Referat

Tilstede:
Metin, Charlotte, Tina

1. Valg af ordstyrer og referent
Metin blev valgt.

2. Godkendelse af seneste referat
Referatet blev godkendt.

3. Økonomi og 3 mdrs. forecast
Udsat til næste møde.

4. LYS 1
Metin orienterede om det afholdte møde (med deltagelse af Arnis og Kyusho), herunder at der især havde været fokus på økonomien. De andre klubber har ikke mulighed for at medvirke hvis økonomien er større end den nuværende – men det har vi jo heller ikke og derfor er det afgørende at realisere et projekt som alle kan være med til.
Metin orienterede endvidere om interesse fra judo klubben samt Aarhus Aikikai.

5. Klubmærker
Klubmærket skal fornys / bestilles så de nye medlemmer kan få et på deres dragter. Sabumnimmerne har fået forelagt 4 udgaver af et nyt klubmærke, men er ikke enige om hvilket design der skal benyttes. Derfor er også bestyrelsen inddraget. I udgangspunktet er der flertal for udgave 2 og 4 (som udsendt). Men der er stemmelighed. Metin foreslå en bearbejdning og genudsendelse til sabumnimmerne. Dette blev vedtaget.

6. Konfirmation
Det besluttedes at vores frivillige instruktører og bestyrelsesmedlemmer kan leje vores inventar og låne dojangen til konfirmation, forudsat der ikke skal foretages aflysninger. Det vil sige at det i praksis kun kan foregå i lige uger (for at undgå aflysninger på familieholdet) om søndagen. Prisen blev fastlagt til kr. 2000,-
Prisen for andre er tidligere blevet meddelt til at være kr. 4.000,-
Der er ikke blevet truffet beslutning om udlån af dojangen til andre formål.

7. Data
I forbindelse med persondataforordningens ikrafttræden i maj er alt ikke helt som det plejer at være – vi skal nu overholde nogle nye retningslinjer for opbevaring af persondata. Metin har talt med Martin om det nuværende system og Martin er på sagen.
Jørgen Kold (Højbjerg Foreningsfitness) vil gerne besøge os efter sommerferien og gennemgå det system de anvender. Besøget afstemmes med Daniel således han kan deltage.

8. Sommerrengøring
Fastlagt til d. 18. august kl. 15:00, afsluttes med sommerfest.

9. Loppemarked
Fastlagt til d. 15. september 15:00-17:00. Børn må medbringe deres egne effekter, sælge dem og beholde fortjenesten. Vi skal forinden anmode forældre og pårørende om at forære klubben diverse effekter som klubben kan sælge (og beholde fortjensten på), samt sælge kager og kaffe. Loppemarkedet forsøges rigget til så det får karakter af “festival” og gøres “familieegnet”.

10. Sommerfest
Afholdes fra kl. 18:00 18. august og målrettes voksne. Forinden skal der findes tovholdere til afviklingen.

11. Fællestelt på sommerlejren
Sommerlejren koster mange penge, og det kniber derfor med at få finansieret et fællestelt. Klubben betaler for et fællestelt og laver en fundraiser så pengene kan samles ind på anden vis.

12. Boksehold – “PowerBoxx”
Preben vil gerne lave noget ekstra træning henover sommerferien – han er gl. fitnessinstruktør og har bokset i AAK. Han foreslår indkøbt boksegrej (sandsække, handsker etc.) og så vil han stå for træningen henover sommerferien. Bestyrelsen synes at det er et fint initiativ, men passer pt. på pengene – bestyrelsen vil indkøbe tre brugte sandsække og lade deltagerne købe egne handsker og bind.

13. Evt.
Intet.

Bestyrelsesmøde 17./5.-18

Referat

Deltagere: Jann, Metin, Tina, Charlotte

1. Medlemsstatus
Der er aktuelt 105 medlemmer i klubben. Der er dog flere som ikke er indmeldt formelt og træner gratis med, disse skal indmeldes i klubben og betale kontingent. Trænerne har fået holdlister og det er deres opgave at holde justits med medlemmerne. Daniel sørger for udlevering af holdlister med mellemrum.

2. DTaF licens status
Vores DTaF licenser matcher vores medlemstal.

3. Økonomi status generelt
Vi har 25.000 på den almindelige driftskonto og der er endnu ikke indgået lokaletilskud for maj måned – med andre ord ser økonomien fornuftig ud.

4. Markedsføring
Den hustandsomdelte brochure skal omdeles lige inden sommerferien, sandsynligvis i slutningen af juni – det er på dette tidspunkt at vi kan mobilisere folk til en omdeling. Der tilføjes en teaser for OpenAir i brochuren som en gratis ting man kan prøve inden man forpligter sig mere.
Facebookkampagnen spredes over 3-4 uger inden sæsonstart. Bestyrelsen bevilliger 1500,- hertil.

5. LYS1
Metin + Tina deltog i workshop 17. april – blev afholdt af Aarhus Kommune og Fonden Lyseng Idrætscenter i fællesskab. Der deltog flere interessenter end de primære aktører.
Der er indkaldt til workshop/møde i kampsportsgruppen 9. juni 2018. Metin undersøger om der er mulighed for at afholde workshop/møde en anden dato grundet Northside m.v.
Judo + Aikido er muligvis interesserede og i dialog med Metin.

6. Fundraising
Flere individuelle aktiviteter blev drøftet som skal rejse kapital. Benny er gået ombord i opgaven sammen med Metin. Jann har mulighed for at assistere.
Det vurderes at der over en 3 årig periode vil kunne rejses et væsentligt beløb.

7. Flere ressourcepersoner
Der er behov for backup til især fundraisingaktiviteterne. Forældrene til ”vores” børn er taknemmelige for vores frivillige indsats og vil gerne bidrage. De der vil, skal derfor aktiveres. Metin udfærdiger et forslag til bestyrelsens godkendelse.
Bestyrelsen skal på et tidspunkt suppleres op med nye medlemmer. Typisk foregår det i sidste øjeblik og først når en nøgleperson forlader bestyrelsen. Vi skal forsøge at få fat i kandidater inden da.

8. Orientering om DTaF danfortræning
Danfortræningen 12.-13. maj var en succes og vi fik ros for afholdelsen – på lokaler, forplejning og service. Derfor afholder vi fortræning igen 13.-14. oktober 2018.
Vi afholder desuden 1-2-træner kursus 1. september.

9. Evt.
Årshjul udleveret. Tina er tovholder og sørger for at opdatere årshjul + Google kalender og indkalder fremover til bestyrelsesmøder senest 1 uge før mødet. Årshjulet hænges op i klubben. Forårs- og efterårsrengøring tilføjes i kalenderen og søges gjort til en fast del af klubbens kultur.
Vi skal afholde sommerfest – denne afholdes i august.
Jann deltager i gråbæltetræningen søndag 20./5.