Ekstraordinær generalforsamling 27.06.2019

Referat
1. Valg af dirigent
Preben Schjødt blev valgt.
Dirigenten noterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt varslet og indkaldt, og bad de deltagende om at gøre indsigelser hvis dette ikke var tilfældet.

2. Valg af referent
Metin Aydin blev valgt.

3. Forslag om omdannelse af klubben fra “frivillig forening” til “almindelig forening”
Preben Schjødt redegjorde for forskellen mellem de to typer foreninger, og Metin Aydin supplerede med baggrunden, at vi skal have lønnet rengøringshjælp i klubben, og fordi der således er skatter og AM bidrag der skal afregnes skal vi være en såkaldt almindelig forening.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

4. Evt.
Intet.

Dirigenten takkede for god ro og orden og fremmødet og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Bestyrelsesmøde 28./5.-19

Referat fra bestyrelsesmøde 28./5.-19.

Tilstede:
Charlotte Sikora Degn
Metin Aydin (referent)
Rasmus Holm
Ingrid F. Andersen
Jann Mosgård
Johnny E. Troelsen (gæst)
Tina Kim Sloth

Referat:

1. Valg af ordstyrer og referent
Metin blev valgt

2. Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt.

3. Økonomi
Vi har en stabil økonomi, der er overskud på driftskontoen og vi kan betale vores regninger. Dog må vi forvente at skulle betale noget af det kommunale tilskud tilbage.

4. Husleje
Vi har modtaget opkrævning på næste periodes husleje ca. 22 tusinde. Vi opkræver fortsat kun halv husleje fra boksning mens de finder deres ben. Øges efter 3 mdr.

5. Status på bank
Vi har fortsat ikke adgang til banken. Martin har lavet papirarbejdet i forbindelse med overdragelsen af adgangen til hhv. Daniel og Metin, men vi er endnu ikke kommet i hus. Der er blevet bestilt NemID, men vi mangler nøglekort.

6. Status på Danløn (Johnny inviteres)
Vi har med nogen sandsynlighed fået et gebyr på kr. 800 (et antal gange) gr. fejlagtig indberetning til Danløn fordi vi ikke har været i stand til at registrere os på VIRK.dk (fordi vi mangler NemID).
Johnny hjælper bestyrelsen hermed, og vil evt. gerne fortsætte med at stå for aflønning af rengøringen.
Alle de nye rengøringsassistenter skal på lønseddel og forsikres.
Vi skal bruge kontaktinfo og CPR nr. Rasmus skaffer.
Metin taler med Benny om rengøringskursus for de nye medarbejdere d. 29./6. og Rasmus taler med pigerne.

7. Mentoclub status
Vi er i mål med implementeringen, dog er der ”skønhedsfejl” bl.a. ved tilmeldinger (folk meddeler at de ikke kan oprettes / tilmeldes, hvorefter at vi må foretage tilmeldingen manuelt).
Metin kontakter Mentoclub.

8. Kontrol af holdlister
Instruktørerne skal skoles i løbende kontrol af holdlister – bestyrelsen har ikke mulighed for fysisk at se hvem der deltager i træningen og det medfører at der er elever som træner gratis med – ikke nødvendigvis i ond tro evt. blot gr. manglende overblik (mor tror far har betalt og vice versa).

9. Instruktør minikursus
Metin og Daniel laver et minikursus i brug af Mentoclub så alle instruktører er klædt på til kontrol af holdlister, samt at kunne have et overblik over funktionaliteten af systemet.

10. Træningstid til nyt hold
Peter Frandsen vil gerne starte et nyt hold i traditionel taekwondo (Team Jeomsa) hvilket både sabumnim gruppen og bestyrelsen bakker op om. Vi anbefaler en tid enten fredag, lørdag eller søndag til aktiviteten. Baggrunden herfor er, at prime-time tiderne mandag-torsdag skal kunne besættes med hold som genererer direkte indtægt.
Alternativt kan holdet starte i prime-time dagene og må så være indstillet på at skulle flytte tiden fredag, lørdag eller søndag når der evt. dukker et hold op (bjj, boksning, judo eller andet) som skal bruge tiden.

11. Parasport dk
Tina har undersøgt og der er evt. mulighed for at opnå tilskud. Tina undersøger videre, herunder omkostninger.

12. Virksomhedsfremstød
Metin foreslår aktiv rekruttering hos større virksomheder. Ingrid foreslår eventbaserede tilbud.
Metin dyrker og laver et oplæg til bestyrelsen.

13. Hjemmeside
Hjemmesiden er bedaget og trænger til en overhaling. Rasmus har kigget på mulighederne i Mentoclub og de er begrænsede.
Det besluttedes at vi kører videre med den nuværende løsning indtil rette vedkommende findes og sættes i gang med at omgøre den nuværende.

14. Børneattester
Tina har ansvar for at hjemtage børneattester på instruktører og hjælpeinstruktører over 15 år. Hun kontakter Tore for mailinfo på alle instruktører og kontakter dem for at få deres CPR nr. samt info på deres hjælpeinstruktører.

15. OpenAir
Vi inviterer BJJ og boksning i år.

16. Festudvalg
Rasmus Holm og Rasmus Helmig er i festudvalg. Sommerfest afholdes 28./6.

17. Sommerlejr (Update)
Vi mangler få frivillige fra syd.
Programmet er stærkt fremskredet og der er et stort instruktøropbud.
Fordelingsnøglen skal på plads så det ikke bliver til en diskussion efterfølgende.

18. Evt
Billeder: Rasmus er tovholder på billeder til nøglepersonlisten og elevtavlen. Metin tjekker computer/printer. Mødes evt. torsdag denne uge.
Bruseforhæng: Ingrid undersøger muligheder for forhæng i dameomklædning.
Lys1: Politisk behandling efter sommerferien. Projektet er tæt på at kunne realiseres.

Bestyrelsesmøde 30.04.2019

Deltagere:
Rasmus Holm
Preben Schjødt, supl.
Tina Kim Sloth
Daniel Filbert
Jann Mossgaard
Charlotte Sikora Degn
Metin Aydin, ref.
Ingrid Falkentoft Andersen (afbud)

Dagsorden (tilrettet)
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af seneste referat
3. Økonomi
4. Husleje
5. MentoClub
6. Licenser
7. Kurser
8. Puslingehold
9. Boksning husleje
10. BJJ Summercamp
11. Konfirmationer
12. Udstyr / køkken / kontor
13. Forårsrengøring
14. Rengøringsfolk
15. Sommerlejr
16. Sommerfest
17. Brochure
18. Para-klub
19. Hjemmeside i MentoClub
20. Instagram

Referat:

1. Valg af ordstyrer og referent
Tina blev valgt som ordstyrer og Metin som referent.

2. Godkendelse af seneste referat
Godkendt.

3. Økonomi
Udsættes til næste møde.

4. Husleje
Udsættes til næste møde.

5. MentoClub
– Fritidspas kan (skal) gemmes i systemet (filhåndtering)
– Der er fortsat medlemmer som har betalt som ikke figurerer i systemet
– Vi skal udfase “papir” helt og kun operere digitalt

6. Licenser
Tina har matchet pasnumre og licenser op. Ros til hende herfor.
Tina får fremover opgaven med licenser allround.

7. Kurser
Charlotte har fremover opgaven med kurser allround, herunder at:
– Tilmelde medlemmer til kurser
– Rykke for udstedt kursusbevis som vi kan sende til kommunen for refusion
– Indsende kursusbevis for deltagelse i kursus til kommunen
Der er ca. 5000 i kursuspuljen fra seneste fondansøgning som Ingrid lykkedes med for os.

8. Puslingehold
Metin forelagde “puslingehold” som en mulighed der kunne foregå parallelt med MON træningen i den lille sal. Udfordringen er instruktøren / instruktørerne der ikke hænger på træerne.
Charlotte prikker Ingrid/Henning.

9. Boksning husleje
Det blev vedtaget at boksning kan køre på halv husleje indtil videre og de har et sikkert fundament.

10. BJJ Summercamp
BJJ vil gerne låne vores måtter til deres summercamp (i slutningen af maj). Bestyrelsen bakker op og ønsker som betaling en BJJ instruktion og en kasse sodavand til køleren.

11. Konfirmationer
Vi lejer efter individuelt skøn dojangen ud til konfirmationer o.lign. et begrænset antal gange i løbet af året, forudsat et absolut minimum af træninger berøres. Dojangen kan højest lånes 1 dag (søndag), bordopstilling o.lign. skal foregå efter sidste træning lørdag.
I udgangspunktet lånes dojangen kun ud til konfirmationer o.lign. for de i klubben som gør en særlig indsats (dvs. instruktører, bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige).
Vi reklamerer ikke for muligheden.
Vi ønsker ikke andre fester såsom 18 års fødselsdag, polterabend m.v.

12. Udstyr / køkken / kontor
Preben talte dunder mod rodet i køkken-kontor-udstyrsrum: Vi kan gøre det bedre – alt flyder sammen, og det er ikke OK, særligt hvis personfølsomme oplysninger ligger og flyder. Det må ikke ske. Preben kommer med et oplæg til hvordan vi får styr på lokalet/lokalerne til næste bestyrelsesmøde.

13. Forårsrengøring
Det er aftalt at vi laver forårsrengøring 25. maj.

14. Rengøringsfolk
Vi skal hyre et nyt rengøringshold – Rasmus prikker nogle folk. Hvis ikke vi finder nogen ad den vej så spørger vi bredere ud.

15. Sommerlejr
Der er åbent for tilmelding nu. Tina står for koordineret tilmelding. Rasmus er holdleder og “lukker og slukker efter sidste mand” fredag.

16. Sommerfest
Der er aftalt sommerfest for voksne 28. juni. Vi overvejer indtil næste bestyrelsesmøde om der skal åbnes op for de andre klubber også.

17. Brochure
Der er opbakning til at trykke en ny hus-folder (“Calm & Power”). Dog i et mindre oplag, evt. 1000, forudsat den kan reklamefinansieres igen.
Tina foreslår at den kommer længere ud omkring, hvilket er velkomment, eks. ved at lægge et antal i supermarkeder i Viby, på Langenæs m.v.

18. Para-klub
Tina undersøger muligheder og krav for at bliver en parasport.dk klub og redegør ved næste bestyrelsesmøde.

19. Hjemmeside i MentoClub
Rasmus har dyrket hjemmesidemulighederne i MentoClub og de er noget begrænsede. Det er ikke nødvendigvis dårligt.

20. Instagram
Tina går ombord i Instagram og turnerer på de forskellige hold for at få noget i kassen.

Bestyrelsesmøde 26.03.2019

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Arbejdsgiverregistrering

3. Evt.

Referat:

1. Valg af ordstyrer og referent
Metin blev valgt.

2. Arbejdsgiverregistrering
Det blev besluttet at lade foreningen registrere som arbejdsgiver så vi kan udbetale løn via Danløn.

3. Evt.
Intet

Bestyrelsesmøde 21./3.-2019

Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag d 21/3 kl 20.30

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af sidste referat
3. Økonomi v/ Martin (springes evt. over da det var oppe på generalforsamlingen)
4. MentoClub status, v. Daniel
5. Afleveringsforretning, how-to v. alle
6. Bankadgang
7. Bilag
8. Betalinger
9. Fordeling af kassereropgaver
10. Udarbejdelse af likviditetsbudget v. alle
11. Arbejdsopgaver
12. Intern Fond til støtte ved stævnedeltagelse
13. Forslag til div. udvalg og evt. tovholdere
14. Evt. 

Tilstede:
Jann Mosgaard
Ingrid F. Andersen
Tina Kim Sloth
Daniel Filbert
Metin Aydin
Rasmus Holm
Afbud:
Charlotte Sikora Degn
Preben Schjødt

Referat

1. Valg af ordstyrer og referent
Metin blev valgt.

2. Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt.

3. Økonomi v/ Martin (springes evt. over da det var oppe på generalforsamlingen)
Tages op på næste møde.

4. MentoClub status, v. Daniel
Vi er fortsat ”i proces” og alt er endnu ikke på plads i systemet. Der mangler fortsat elever i systemet, og hvorfor de ikke er registreret således de er synlige på tablet’en er vi ikke klar over.
Metin bemærker at der er mange MON børn som fortsat ikke findes på listen. Manuelle bankoverførsler kan være en forklaring – de skal registreres og aktiveres manuelt, ligeså Fritidspas betalinger.
Metin sender mails til Daniel for et tjek.
Der er to niveauer af styring af MentoClub, henholdsvis Admin og Instruktør. Bestyrelsen opgraderes alle til Admin niveau.

Spørgsmål til Martin:
Hvornår godkendes manuelle indbetalinger / Fritidspas i systemet (således medlemmet bliver ”synligt”)?
Hvor tilføjes flere administratorer til godkendelse af nye medlemmer? (Hvem får mails aktuelt)?

5. Afleveringsforretning, how-to v. alle
Kassereropgaverne skal fordeles på flere hænder, både af hensyn til at sikre overlap og kontinuitet og dermed fremtidssikring af klubben, men også for at begrænse arbejdsbyrden for den enkelte og sikre kvalitet i alle arbejdsopgavers udførelse.
Martin var ikke tilstede og afleveringsforretningen kunne ikke gennemføres. Se pkt. 9 for gennemgang af de enkelte opgaver der drøftedes d.d.

6. Bankadgang
Metin og Daniel får direkte adgang (ikke behov for to til at aktivere en transaktion).

7. Bilag
Daniel vil have bilag digitalt. Metin undersøger muligheder for at opbevare bilag digitalt i Dinero.

8. Betalinger
Metin tager sig af regninger sammen med Daniel.

9. Fordeling af kassereropgaver

 • Ansøgning af kommunale tilskud, herunder aktivitetsstøtte, lokaletilskud og lederuddannelse. Tilskudsregnskab (Ingrid, Metin, Daniel, Jann). Metin aftaler et møde med Birger Weiling for en gennemgang af ”det der skal til”.
 • Registrering af nye medlemmer, udmeldelse af medlemmer (Daniel)
 • Bestilling og betaling af licenser, samt CV kontingent (Daniel)
 • Fakturering af fremlejere og andre i.e. container, annoncører, sponsorer (Metin)
 • Betaling af regninger (Daniel, Metin)
 • Udarbejdelse af regnskab, 3 måneders forecast, opdatering af likviditetsbudget (Daniel, Metin). Vi har Dinero som har kørt længe – vi kan formentlig trække data derfra. Kontakt til Martin for info (Metin tager aktion)
 • Indkaldelse til bestyrelsesmøder (Tina Kim Sloth), opdatering af MentoClub kalender med alle events. Udfordring at vise hold uden for vores klub (boksning, kyusho, Escrima, BJJ) som lægger beslag på lokaler, da nye medlemmer så kan vælge ”at gå til boksning” i stedet for taekwondo – og det er jo ikke meningen. Det skal undersøges om Events kan gentages ugentligt
 • Indkaldelse til generalforsamling (Daniel, Metin)
 • Udsendelse af nyhedsbreve (Helle Raskgaard)
 • Opdatering (og indledende oprettelse) af MentoClub hjemmeside (Rasmus, Daniel)

10. Udarbejdelse af likviditetsbudget v. alle
Metin kontakter Martin og hører om mulighederne i Dinero ift. udarbejdelse af budget og forecast.

11. Arbejdsopgaver

Her og nu:

 • Vedtægterne skal rettes til – Metin påtager sig opgaven. Skal efterfølgende underskrives af bestyrelsen.
 • Rasmus påtager sig opgaven med at oprette en billed+navneliste over ansvarsområder + chefinstruktør + bestyrelse i klubben Skal hænges op i på tavlen så alle kan orientere sig om hvem der gør hvad. Skal rumme billede, navn, tlf. nr. og E-mail.

Igen-og-igen (nedenstående er forslag, Metin spørger folk):

 • Bygningsansvarlig (Henning)
 • Grønne områder / udeomsarealer (Johnny)
 • Billedtavlen Adobe Bridge + AOM (Rasmus)
 • Rengøringsansvarlig, indkøb (Benny)
 • Hjemmesideansvarlig (Rasmus, Daniel)
 • Udstyrsansvarlig (træningsudstyr) (Preben)
 • Fundraising CFO (Ingrid)
 • Nyhedsbreve (Helle Raskgaard)
 • Snack-køler (Benny)
 • Kampansvarlig inkl. tilmelding til stævner (Jane Zhang)
 • Teknikansvarlig inkl. tilmelding til stævner (Rasmus Helmig)
 • Tilmelding til DTaF kurser (Charlotte Sikora Degn)

Daniel tager laptoppen (som Benny har sponsoreret) med hjem og opdaterer drivere, downloader+installerer Adobe Bridge CC + AOM Outputmodule til at lave contactsheets (til tavlen), som Rasmus har det overordnede ansvar for. Instruktørernes opgave er, at tage billeder af eleven, navngive filen med elevens navn.jpg og sende den til rasmus på E-mail (ikke Messenger eller lignende!!!)

https://forums.adobe.com/thread/1240144

12. Intern Fond til støtte ved stævnedeltagelse

Det blev foreslået at der stævnedeltagere kunne søge midler fra en intern fond som skaffer midler via fondsansøgninger og salg i Snackkøleren (som Benny har sponsoreret).

Det flyttes til næste møde hvor et budget / forecast bør foreligge.

13. Forslag til div. udvalg og evt. tovholdere
Ingen nye udvalg oprettet.

14. Evt. 
Intet

Ordinær generalforsamling den 19. marts 2019 kl. 20:30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
 
2. Valg af referent
 
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 
4. Kassereren fremlægger regnskab og budget
 
5. Fastlæggelse af kontingent
 
6. Behandling af indkomne forslag
 

7. Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter. Formand på valg i lige år, kasserer i ulige år.
På valg er:
Daniel Filbert (villig til genvalg)
Charlotte Sikora Degn (villig til genvalg)
Martin Richard Skovdahl (ikke villig til genvalg)
Valg til 1. Suppleant (vakant)
Valg til 2. Suppleant (vakant)
 
8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Revisor Ole Sand Pedersen (ikke villig til genvalg)
 
9. Valg til udvalg efter behov.
 
10. Evt.

Referat:

1. Valg af dirigent
Johnny E. Troelsen blev valgt.
 
2. Valg af referent
Metin Aydin blev valgt.
 
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Der sker så mange ting på et år i vores klub, at det er svært at berette om det hele uden at det bliver en alt for lang fortælling, men det er en af bestyrelsens pligter at aflægge rapport, løbende via referater fra vores møder, og én gang årligt på den ordinære generalforsamling, så det gør vi pligtskyldigt og fremhæver udvalgte begivenheder. Derfor er der ting der er valgt fra, ikke fordi de ikke var væsentlige, men fordi tiden altid er knap og dyrebar.

I foråret 2018 var vi vært for DTaF’s danfortræning, og det var en stor succes. Det forløb over en hel weekend med danaspiranter der kom langvejs fra og tjekkede ind allerede om fredagen. Vi havde mange frivillige på til at stå for forplejning især samt praktiske opgaver med borde og stole der skulle flyttes frem og tilbage når dojangen skulle ændre formål fra træningssal til prøverum. Vi fik meget stor ros for afviklingen, tjente en lille mønt på afholdelsen, og det kan vi bestemt gøre igen.

Senere på året var vi igen vært ved et DTaF arrangement, nemlig 1-2-træner kurset. Det blev afviklet på bare en enkelt dag, men også her trådte mange frivillige til for at give et nap med, og igen fik vi kun positive tilkendegivelser tilbage.

Sammen med 3 andre klubber lykkedes det os at få DTaF’s officielle sommerlejr 2019 til Østjylland – og det er en kæmpe fjer i hatten for os. Både fordi vi kommer til at præge en meget vigtig årligt tilbagevendende begivenhed i dansk Taekwondo. Men også fordi vi med dette projekt kan få tømret klubben endnu bedre sammen, for vi får brug for alle mand m/k til at holde sammen på projektet. Og så forventer vi at vi får et pænt overskud med derfra.

Og så fik vi taget hul på overgangen til det nye IT system – og det har ikke været smertefrit, det ved vi, men vi håber at det bliver rigtig godt. Vi har i mange år haft Martin til at varetage opgaven omkring alt det økonomiske, medlemsregistrering og meget andet, men tiden var moden til et nyt system, og med MentoClub forventer vi, at vi kan fremtidssikre klubbens organisering og undgå tab på medlemskontingenter, andre opkrævninger, kommunale tilskud m.v. og derfor er det umagen værd. Vi er ikke helt i mål, men vi nærmer os.

En af forudsætningerne for klubbens drift er, at vi kan betale huslejen, det siger sig selv. Og det kan være en udfordring at få økonomien til at hænge sammen. Når man som vi er en kampsportsforening og medlemmerne får ”blå mærker”, må vi indse at vi er mindre populære end softsports – til gengæld er det så sandt, at vi hører til ”de få rå”. Det betyder også, at kampsportsfolk må stå sammen for at opnå det de gerne vil og derfor har vi igennem året været fødselshjælpere for to nye kampsportsklubber som vitterligt er kommet til verden i vores hus, det drejer som om ”Gulvkamp” som dyrker Brasiliansk Jiu Jitsu og ”BK Aarhus Syd” som er en motionsbokseklub. Begge klubber har medlemstilgang, og deres succes er med til at sikre vores økonomiske fundament.

Igen i år har vi taget et stort slæb på LYS1 projektet, som er en udvidelse af det bestående Lyseng Idrætscenter med flere kvadratmeter til idræt, et nyt bibliotek og daginstitution. Vores arbejde, nu gennem mere end 3 år, er blevet modtaget positivt af Aarhus Kommune og vi har størstedelen af finansieringen af byggeriet på plads. LYS1 kan være en gamechanger for os, hvor vi får spritnye lokaler, hyppig rengøring, plads til at være flere og synlighed nok til at blive opdaget. I LYS1 forventer vi at kunne etablere tre dojanger, adskilt af foldevægge, således de kan samles til en større dojang ved behov i forbindelse med stævner m.v., og vi forventer at kunne etablere et rigtigt kampsportscenter hvor flere discipliner ikke kun vil kunne deles om at betale huslejen, for det kommer selvfølgelig til at koste penge, men også berige hinanden med inspiration, træninger på tværs og fællesskab om organisatorisk arbejde.

Afslutningsvis skal lyde en stor tak til alle instruktørerne på vores mange hold – I trækker det største slæb af alle når i møde frem uge efter uge, og deler ud af jeres kunnen, uden jer ingen Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do.

Også en tak til bestyrelsen – I er de usynlige, dem der gør ting og får maskinen til at køre fremad. Uden at indkassere ret meget credit for arbejdet sikrer I at de nødvendige beslutninger bliver truffet. I varetager også de heldigvis få sure pligter, og påtager jer både ansvar og lederskab, tak for det.

Og tak til alle medlemmerne, de pårørende og alle de frivillige som tager en tørn med når vi har et projekt der skal gennemføres. Hvilket minder mig om, at på søndag kl. 12:00, da går vi i ”haven” og udvider P-arealet og flytter cykelstativet. Hvem kommer?

Den sidste tak skal gå til Martin, som i mange år har været vores kasserer og nu takker af. Vi har mange gange undret os over hvad der drev Martin til at bestride klubbens mest krævende post. Det er længe siden vi har set ham, hans hustru eller børn i træningstøjet, så hvad var det lige der fik ham til at holde ved? Vi tror, at det drejer sig om en kæmpemæssig ansvarsfølelse, pligtopfyldenhed og kærlighed til det vi har haft sammen, og det vi har bygget op. Det du har bidraget med, bliver svært at leve op til – og derfor håber vi på, at vi kan få lov til at trække på dig, når de nye folk der skal varetage dine opgaver støder panden mod en mur og har brug for backup. Kan vi regne med dig? Det ved vi at vi kan!

Tusinde tak alle sammen for et vidunderligt år i en fantastisk idrætsforening.

På vegne af bestyrelsen
Metin Aydin, formand
 
4. Kassereren fremlægger regnskab og budget
Martin R. Skovdahl gennemgik regnskabet og fremlagde samtlige bilag for generalforsamlingen.
Regnskabet for sidste år viser et overskud på kr. 114.000, her skal fratrækkes kr. 43.000 i kreditterede restancer og tilbagebetaling af kommunale tilskud, beløb ukendt.
I 2019 budgetteres med et samlet overskud på kr. 80.000.

Det er fremover instruktørernes opgave at få øje på medlemmer som ikke er i protokollen (og dermed enten ikke betaler eller af andre årsager ikke figurerer på listen) og derigennem minimere tab på kontingenterne.

Vi forventer at det nye IT system kan hjælpe os til at begrænse tabet.

Rasmus Holm efterlyste et print af de grundlæggende funktioner. Metin Aydin foreslog at der blev lavet en demonstration i forbindelse med instruktørmøderne. Daniel Filbert er tovholder.
 
5. Fastlæggelse af kontingentDet blev besluttet at hæve kontingenterne med 25 kr./kvartal for alle hold. Samtidigt blev det besluttet at lave en flatrate betalingsstruktur således der ikke fremover opkræves DTaF licens (kr. 200 p.a.) og CV (kr. 100 p.a.) særskilt, men at disse poster fremover er indeholdt i det regulære kontingent. Det indebærer en risiko for, at der tabes på den konto, hvis et nyt medlem dropper ud efter blot ét kvartal (og således kun har betalt ¼ DTaF licens og CV kontingent). Vi håber, at dette potentielle tab opvejes af alle de som forbliver i klubben og den generelle stigning på 25 kr.
Endvidere er det positivt, at den store udskrivning som familier udsættes for i begyndelsen af året fordeles over hele året. Der er dog også den risiko, at de der skal vælge idræt sammenligner priser på forskellige idrætsgrene og vælger taekwondo fra fordi vores sport er for dyr.

Kontingenterne er fremover som følger:

De hold der træner 2 gange ugentligt koster fremover kr. 550 i kvartalet, alt inkl. Seniorhold og Gråbælter koster kr. 350 i kvartalet og Familieholdet koster kr. 250 i kvartalet. DTaF licens og CV kontingent er således indeholdt heri. Familieholdet har hidtil opnået en rabat for den 4. deltager som ”træner gratis med”. Denne ordning bevares men skal fortsat betale for DTaF og CV, henholdsvis kr. 200 og kr. 100.

Helle Raskgaard understregede vigtigheden af at kommunikere stigningen ud så der ikke opstod misforståelser omkring den nye flatratestruktur. Helle indvilligede i at forfatte en skrivelse til udsendelse til klubbens medlemmer samt til brug online.


6. Behandling af indkomne forslag

Forslag til vedtægtsændringer, nedenstående blev fremlagt til afstemning:

§ 4 Medlemmer

Som aktivt medlem i klubben kan optages enhver, der anerkender klubbens vedtægter. Optagelse kan ske når medlemmet er fyldt 5 år. For medlemmer under 18 år kræves samtykke fra forældre/værge.

Forslag:

§ 4 Medlemmer

Som aktivt medlem i klubben kan optages enhver, der anerkender klubbens vedtægter. Optagelse kan ske når medlemmet er fyldt 5 år. For medlemmer under 18 år kræves samtykke fra forældre/værge.

Det er klubbens ambition at favne et bredt udsnit af befolkningen således der hersker et mangfoldigt miljø her. Det er bestyrelsens opgave at understøtte initiativer der er til gavn for klubben og som sikrer at seniorer, fysisk eller psykisk handicappede og minoriteter generelt naturligt kan finde sig til rette i klubmiljøet og deltage i træningsaktiviteterne.

Forslaget blev vedtaget med en tilføjelse, således den vedtagne paragraf lyder:

§ 4 Medlemmer

Som aktivt medlem i klubben kan optages enhver, der anerkender klubbens vedtægter. Optagelse kan ske når medlemmet er fyldt 5 år, eller yngre hvis instruktøren skønner at det kan fungere. For medlemmer under 18 år kræves samtykke fra forældre/værge.

Det er klubbens ambition at favne et bredt udsnit af befolkningen således der hersker et mangfoldigt miljø her. Det er bestyrelsens opgave at understøtte initiativer der er til gavn for klubben og som sikrer at seniorer, fysisk eller psykisk handicappede og minoriteter generelt naturligt kan finde sig til rette i klubmiljøet og deltage i træningsaktiviteterne.


7. Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter. Formand på valg i lige år, kasserer i ulige år.
På valg er:
Daniel Filbert (villig til genvalg)
Charlotte Sikora Degn (villig til genvalg)
Martin Richard Skovdahl (ikke villig til genvalg)
Valg til 1. Suppleant (vakant)
Valg til 2. Suppleant (vakant)
 
Rasmus Holm blev valgt til bestyrelsen for 2 år.
Ingrid F. Andersen blev valgt til bestyrelsen for 2 år.
Preben Schjødt blev valgt som suppleant for 1 år.
Charlotte Sikora Degn blev som suppleant for 1 år.

Metin præciserede, at suppleanterne deltager ved alle bestyrelsesmøder også uden at være indsuppleret ved forfald, og formelt ikke har stemmeret ved tilstedeværelsen af alle bestyrelsesmedlemmer, men at bestyrelsen endnu mangler at tage noget til afstemning idet beslutninger altid er truffet ved almindelig konsensus gennem debat. Og således har suppleanterne indflydelse på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne.

8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Revisor Ole Sand Pedersen (ikke villig til genvalg)

Tobias Jessen var hurtig og snuppede 2. revisor suppleant posten, Emil Knudsen mindre speedy, snuppede 1. revisor suppleant posten.

Martin Richard Skovdal og Johnny E. Troelsen blev valgt til revisorer.

9. Valg til udvalg efter behov.

Rasmus Helmig og Rasmus Holm blev villigt genvalgt til festudvalget.

Helle Raskgaard blev valgt til at varetage udsendelse af nyhedsbreve til medlemmerne.
 
10. Evt.

Benny Bjørnstrøm sponsorerer køleboks og fylder den op med snacks og drikkevarer. Afregning direkte til Benny via Mobilepay. Overskud doneres til klubben. (1000 tak Benny!)

Rasmus Helmig opfordrede klubben til at støtte stævnedeltagerne økonomisk fordi deltagelse er blevet meget dyrt.

Ingrid F. Andersen vil gerne søge midler til deltagerne.

Metin Aydin foreslog at indtægter ved salg fra køleboksen samt de søgte midler gik i en intern ”fond” som stævnedeltagere kunne søge eksempelvis op til 40% dækning af stævnegebyrer o.lign. fra. Vil tage en drøftelse i bestyrelsen herom.

Metin Aydin opfordrer medlemmerne til at troppe op søndag 24./3. kl. 12:00 og hjælpe med at flytte cykelstativ og trærødder, således vi kan opnå yderligere 3-4 P-pladser. Benny Bjørnsholm kommer med pølser og Metin Aydin sørger for at der er øl og vand på køl.

Bestyrelsesmøde 7./3.-2019

Dagsorden
1. Valg af referent
2. Godkendelse af sidste referat
3. Økonomi og forecast
4. Regnskab
5. MentoClub v. Martin
6. MentoClub v. Daniel
7. Generalforsamling v. Metin
8. Ny kasserer v. Martin
9. Revitalisering
10. Optimering af bestyrelsesarbejdet
11. Forslag til vedtægtsændringer
12. Tilbud fra Benefit
13. Idrætssamvirket Århus
14. Sommerlejr
15. Evt.

Tilstede: Metin, Daniel, Martin, Charlotte
Afbud: Jann, Tina

Referat
1. Valg af referent
Metin blev valgt.
2. Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt.
3. Økonomi og forecast
Der er penge på kontoen, der udsendes opkrævninger for 2. kvartal umiddelbart efter generalforsamling, og vi modtager støtte fra Aarhus Kommune snart, så der er en tilfredsstillende økonomi p.t.
Dog har Martin måttet kredittere 43.000 i restancer – dette er utilfredsstillende og vi håber på at det nye system vil begrænse dette tab fremover.
4. Regnskab
Martin fremlagde regnskabet med bilag.
Regnskabet for 2018 er væsentligt bedre end for 2017.
Regnskabet blev godkendt af de bestyrelsesmedlemmer der var tilstede.
5. MentoClub v. Martin
Martin har ryddet op medlemslisten og der er enkelte der er røget ud, uden at skulle have været det. Oprydningsarbejdet pågår stadig.
6. MentoClub v. Daniel
Daniel er i færd med at strukturere alle hold. Arbejdet pågår stadig. Instruktørerne får til opgave at holde justits med de der træner på deres hold.
7. Generalforsamling v. Metin
– Bestyrelsen anbefaler en kontingentstruktur der fremover er “flatrate” for de hold der træner to gange ugentligt på kr. 550,- pr. kvartal. (kr. 250,- pr. kvartal for familieholdet og kr. 350,- pr. kvartal for seniorholdet).
– Danløn: Det skal fremsættes som et forslag på generalforsamlingen, at foreningen ønsker oprettelse som arbejdsgiver for at kunne lave Danløn.
– Valg til bestyrelse
Der skal findes 3 måske 4 medlemmer til bestyrelse (herunder suppleanter).
Metin, Charlotte og Daniel prikker til egnede emner.
– Metin forbereder en beretning for året.
– Daniel udtrykker et ønske om kage på generalforsamlingen.
8. Ny kasserer v. Martin
Martin bestiller de dokumenter, NemID m.v. der skal bruges, når valget er overstået.
Daniel er tiltænkt den formelle rolle, men det er en bestyrelsesbeslutning, at det for at styrke foreningen er afgørende at opgaverne deles ud på flere hænder, og at hver arbejdsopgaver principielt og i praksis kan udføres af mindst to personer.
9. Revitalisering
Nye emner til bestyrelsen, nævnt under pkt. 7.
10. Optimering af bestyrelsesarbejdet
Det er vigtigt, at der holdes en god tone i bestyrelse.
Det er vigtigt, at alle har en arbejdsopgaver i bestyrelsen, for kun derved engageres og aktiveres de frivillige kræfter.
Det er vigtigt at vi strammer op.
11. Forslag til vedtægtsændringer
Metin og Ingrid har indsendt forslag til vedtægtsændringer.
Disse tages til afstemning skriftligt.
12. Tilbud fra Benefit
Vi siger ja tak til behandlertilbudet, Metin kontakter Benefit.
13. Idrætssamvirket Århus
Vi siger ja tal til medlemsskabet. Martin betaler indmeldelses fee.
14. Sommerlejr
Arbejdet er godt igang og det bliver en kanonlejr med mange spændende arrangementer og tilbud. Vi forventer et tilfredsstillende overskud.
15. Evt.
Intet.