Bestyrelsesmøde 03.11.2020 Aarhus Syd Taekwondoklub

Til stede på Teams: Metin, Helle, Rasmus, Kristine, Preben, Ingrid og Charlotte (referent)

 

Dagsorden og referat:

 • Julefrokost – herunder alternative forslag til sammenrystningsaktiviteter (glögg-æbleskiver, Poverty-walk): Vi aflyser den traditionelle julefrokost, og drøfter forskellige alternativer, men lander på, at det ikke kan forsvares så længe coronaforholdsreglerne ikke tillader det.

 

 • Træningstøj – opfølgning: Metin har atter rykket intersport, og deres forklaring på at tøjet endnu ikke er til rådighed, er, at Hummel ikke kan levere pt. Vi overvejer et andet firma, og evt også et andet mærke? Metin følger op og melder tilbage på intern kommunikation på Messenger. Vi vil rigtig gerne have klubdragterne til rådighed snarest, da det ville være en alletiders julegaveidé.

 

 • Status på vinduer og ny ekstradør: Til ruderne er der ansøgt en kommunal pulje. Det offentliggøres i december om vi kommer i betragtning. Dørprojektet er sat i gang, og håndværkerne er gået så småt i gang. Ikke alle pengene er i hus. Vi har skaffet ca 15.000, – og mangler de sidste 10.000, – (som der er lovning på + projektmidler er ansøgt til dette også). Preben foreslår at der bliver en IND-dør og en UD-dør, og dette bakkes op af bestyrelsen. Metin sætter i gang på lys og skilte.

 

 • #metoo – har vi brug for retningslinjer i klubben? Vi drøfter behovet, og lander på, at vi følger gældende retningslinjer, har børneattester på trænerne, og bestyrelsens indtryk er, at medlemmer kommer til – enten os i bestyrelsen, eller en træner de har tillid til, hvis de føler deres grænser overtrådt.

 

 • DGI-kurser: Metin fremhæver “Den gode velkomst” -fordi vi ikke altid “fanger” alle dem som kommer i dojangen. Vi vil gerne opfordre folk til at deltage. Vi beslutter, at Kristine kigger kataloget igennem og kommer med en anbefaling.

 

 • Kontingenter – vi har et hængeparti med nye medlemmer: Fremover sendes mail til Charlotte (rettes til i mentoclub) som sørger for at bestille licenser, CV-medlemskab, og tilknytte de rette hold og betalinger. Metin og Charlotte aftaler nærmere Vi skal løbende fange “de røde medlemmer” – og sørge for at de er ajour i mentoklub. .

 

 • Elitehold – Der er ytret ønske om en form for elitehold blandt særligt de yngre medlemmer i klubben. Der er behov for en nærmere undersøgelse af hvad der konkret efterspørges, og Preben, Frida og Rasmus lægger følere ud, og melder tilbage til bestyrelsen.

 

 • Yoga-Catrin: Vi er enige om, at yoga er et godt supplement til de øvrige grene i klubben, og det er en fordel for os, at lokalerne – også i ydertiderne – er i brug. Vi er enige om at tilbyde både yoga og BJJ en huslejenedsættelse til 250kr pr time/måned

 

 • Årets ildsjæl: Helle skriver en tekst og indstiller en ildsjæl.

 

 • Årets medlem: Helle skriver et opslag til medlemmerne, om at de kan indstille en klubkammerat til årets medlem. Årets medlem afsløres til nytårskuren.

 

 • Loppehuset: Bokseklubben har en aftale om nogle weekender i februar, hvor de tjener penge til deres klub mod at arbejde i loppehuset. Metin har tilkendegivet, at de gerne må henvende sig til os for hjælp. Vi tager den op, når vi får en henvendelse.

 

 • Seniorhold i begge dojanger: Seniorholdet har et ønske om at kunne disponere over begge dojanger lørdag kl 10.30-12. Metin undersøger om det kan lade sig gøre, da bokseklubben muligvis har lagt billet ind på dojang 2.

 

 • Corona: For nuværende melder vi ikke yderligere ud.

 

 • Evt: Vi har en udfordring med at finde en ny formand, og bestyrelsen opfordres til at være endnu mere undersøgende.

 

Bestyrelsesmøde 06.10.2020

Sted:
L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg

Deltagere:
Preben Schjødt
Metin Aydin, ref.
Charlotte Sikora (fedt navn) Degn
Rasmus Holm
Helle Raskgaard
Ingrid Falktoft Andersen
Kristine Friis

Dagsorden:

 1. Onsdagsrengøring
 2.  Status på træningstøj og -prøvestørrelser
 3. Opdatering af sabumnimbilledvæggen – var der nogen der greb dén?
 4. Aflysning af julefrokost?
 5. Nye vinduer i Dojang 2: Hvad blev aftalt? Tidsperspektiv?
 6. Deltagelse på DTaF-repræsentantskabsmøde
 7. Mulighed for ½børnekontingent? (Henvendelse fra en far – messenger 30.9.)
 8. Omklædningsrum
 9. Opholdsrum
 10. Beslutningsgrundlag
 11. Kampsport for alle: er vi med – eller ikke?
 12. Arbejdsbeskrivelser/stillingsbeskrivelser til bestyrelse
 13. Formandsskifte
 14. CORONA – herunder:
  14.1. Retningslinjer – sikring af god kommunikation om disse til vores lejere. Status på effekten af sidst udsendte retningslinjer. Henvendelse fra Tore ang. Vores håndtering af Corona.
  14.2. Resultat af prøvehandling med mundbindstræning – spørgeskema + kommentar fra Tore
  14.2. Dør/fundraiser/andre indgangsmåder
  14.3. Ekstraordinært bestyrelsesmøde vedr graduering af ”udfordrede personer” – har vi hørt fra sabumnimgruppen?

Referat:

 1. Onsdagsrengøring
  Vi fastholder den nuværende ordning.
 2.  Status på træningstøj og -prøvestørrelser
  Intersport skal rykkes igen (Metin)
 3. Opdatering af sabumnimbilledvæggen – var der nogen der greb dén?
  Vi finder en høj handyman der kan hænge Emil, René og Peter op (Preben)
 4. Aflysning af julefrokost?
  Vi afventer udviklingen og aflyser evt. i november.
 5. Nye vinduer i Dojang 2: Hvad blev aftalt? Tidsperspektiv?
  Metin har været i dialog med bygningsejer som gerne vil købe vinduer og har spurgt om vi kan stå for entreprisen. Metin har søgt midler via en pulje og får svar i december.
 6. Deltagelse på DTaF-repræsentantskabsmøde
  Charlotte deltager på vegne af Aarhus Syd TKD. Transport og forplejning er på klubbens regning.
 7. Mulighed for ½børnekontingent? (Henvendelse fra en far – messenger 30.9.)
  Vi fastholder den nuværende ordning – vores IT system kan ikke uden besvær håndtere en særordning.
 8. Omklædningsrum
  Vi genåbner omklædningsrummene, forudsat “sidste mand” fra hvert hold desinficerer rummet (sprøjte) og spritter kontaktpunkter af. Der vil blive stillet spritflasker ud i omklædningsrummene. Der må kun være 3 i herreomklædning og 1 i dameomklædning og der må ikke opstå kø. (Metin)
 9. Opholdsrum
  Opholdsrummet ryddes op – den lilla sofa køres på lossepladsen og stolene stripses sammen i rækker, og der spændes minebånd om stolene der indikerer at der skal være to stole mellem hver siddeplads der må bruges. (Metin)
 10. Kampsport for alle: er vi med – eller ikke?
  DGI har i uge 43 et initiativ der skal få flere ud i kampsportsklubberne. Der udfærdiges en tekst til brug for DGI (Helle)
 11. Arbejdsbeskrivelser/stillingsbeskrivelser til bestyrelse
  Metin har udarbejdet overordnede arbejdsbeskrivelser, Preben har kommenteret på dem og rundsender til bestyrelsen.
 12. Formandsskifte
  Kandidater bør prikkes i god tid inden.
  Der skal snarest meldes ud at der er et formandsskifte på vej.
  Metin laver et tekstoplæg til bestyrelsen.
 13. CORONA – herunder:
  14.1. Retningslinjer – sikring af god kommunikation om disse til vores lejere. Status på effekten af sidst udsendte retningslinjer. Henvendelse fra Tore ang. Vores håndtering af Corona.
  – Der nedsættes arbejdsgruppe som kan lave oplæg til bestyrelsen for de reviderede retningslinjer omhandlende hvordan træninger ideelt IKKE gribes an. Arbejdsgruppen består af Rasmus, Helle, Kristine og Preben.
  – Allerede nu har vi en holdning til: Mundbind (klubben køber til benyttelse af dem der vil), der skal være plads til at trække vejret og få en tår vand under træning.
  Vi afventer arbejdsgruppens udarbejdelse af retningslinjer.
  14.2. Resultat af prøvehandling med mundbindstræning – spørgeskema + kommentar fra Tore
  Udsat til næste møde.
  14.2. Dør/fundraiser/andre indgangsmåder
  Udsat til næste møde.
  14.3. Ekstraordinært bestyrelsesmøde vedr graduering af ”udfordrede personer” – har vi hørt fra sabumnimgruppen?
  Udsat til næste møde.

Bestyrelsesmøde 1. september 2020

Deltagere:
Rasmus Holm
Ingrid Falktoft Andersen
Charlotte Sikora Degn
Metin Aydin (referent)
Kristine Friis
Embla Aagaard (føl/lytter)
Preben Schjødt (via telefon)
Helle Raskgaard (via telefon)

Referat:
1. Online teknik stævne
Vi er blevet spurgt om vi vil afholde teknikstævne online igen. Trods at det er et sjovt lille arrangement takker vi nej til at afvikle det gr. ressourcer.

2. Kurser i 2021
Der er to kurser i 2021. Disse vil ligge i weekender og gøre det vaskeligt at afholde de regulære træninger i det tidsrum de kurserne ville skulle foregå. Vi melder pas.

3. Kampsport / DGI
Foregår i uge 43. Helle undersøger hvad der skal til.

4. Hvor kommer den næste bestyrelse / formand fra.
Metin vælger at gå af som formand sommeren 2021.
Vi skal finde emner til en fremtidig bestyrelse så vi ikke pludselig står i en uheldig situation.
Charlotte og Preben indgår i arbejdsgruppe som skal undersøge “hvordan”.

5. Sl2021
Vi har fremsendt samarbejdsaftale til Skovby-Galten.
Vi har holdt møde med Ry hallerne.
Vi holder møde med DTaF i september.

6. Klubtøj
Er på vej – kommer medio september til afprøvning. Siges det…

7. Yoga
Det kører – Catrin er god og man får virkelig noget for pengene. Der er godt med “nye” udefra, så det er selvfinansierende pt.

8. Selvforsvar
Preben har undersøgt mulighederne i eget hus. Metin har kontaktet Henrik Frost.
Punktet skal drøftes ved næste møde.
Preben er tovholder.

9. Træner 1
Metin rykker Lars Arnum.

10. Skadesforebyggelse
Preben og Helle samarbejde om undersøgelse med tema skadesforebyggelse. Snakker med Tore,

11. Norlys
Kristine undersøger om puljen er noget det matcher nogle af vores initiativer.

12. Evt.
Nytårskur, bliver 23. januar 2021
Arbejdsdag, bliver 12. september 2020 12:00-14:00
Golddag bliver 21. september kl. 15:30

 

Bestyrelsesmøde 04.08.2020

Deltager:
Metin (ref)
Charlotte
Preben (via telefon)
Helle (via telefon)
Ingrid
Frida (via telefon)
Rasmus
Kristine

Referat:

 1. Hjælpe-støttehold
  Vi etablerer ikke pt. et decideret støttehold men allokerer en hjælpetræner (hvor muligt) til de som har særligt behov.
 2. Sommerlejr
  Vi laver formel aftale med Skovby-Galten TKD om samarbejde.
  Vi anmoder DTaF om underskudsgaranti.
 3. Dobok til nye 1. dan
  Vi giver bælte og dobok til nye 1. danner fremover.
 4. Golf hygge
  Metin taler med Benny om det praktiske – vi bakker op og laver en hyggelig dag i golfklubben.
 5. Klubtøj
  Vi laver aftale med Intersport og får dragter hjem som vi kan prøve.
  Klub T-shirts bestilles hos Mickey.
 6. Yoga
  Fremover vil der være yoga om fredagen 17:00-18:00. Gratis for medlemmer, favør pris for pårørende og alm. Pris for alle andre. Praktik aftales med instruktøren, Metin er tovholder.
 7. Træning i andre klubber
  Vi vil arbejde for at man kan træne med i de andre klubber uden at skulle betale ekstra kontingent.
  Vi vil arrangere besøg hos de andre klubber så flere kan træne med.
 8. Arbejdsdag
  Aftalt til søndag 6./9. kl. 12:15
 9. Nyhedsbrev
  Udsendes snarest med input fra bestyrelsen.
 10. Evt
  Ved næste møde skal vi tale om selvforsvarshold. Metin kontakter Henrik Frost.

Bestyrelsesmøde 07.07.2020

Deltagere:
Charlotte Sikora Degn
Preben Schjødt
Rasmus Holm
Metin Aydin, ref.
Kristine Friis
Ingrid Falktoft Andersen
Helle Raskgaard (via telefon)

Referat:
1. Godkendelse af seneste referat.
Referatet blev godkendt.

2. Klubtøj
Metin har bearbejdet designet fra Viby Klubdragterne og valget faldt på udgave 4 (af ialt 7 versioner). Rasmus Holm formidler nu til broderi.

3. Instruktører/hjælpere ved somemrskole
Klubben giver biograftur+guf til de frivillige.

4. Corona-støtte
Vi har modtaget økonomisk bistand fra bl.a. AURA.

5. Julefrokost
Er nu fastlagt ti 12./12. – formidles således flest mulige kan være med.

6. Hørvejsmarch
Preben er tovholder med wingmen i Metin og Nicolai. Kl. 10:00 mødes vi i Nr. Snede med afgang kl. 10:30.
Preben sørger for pavilloner + trækvogn. Nicolai er security chief og Metin lejrchef (i.e. sæt teltene op!).
Helle bearbejder Prebens skriv og sender til Metin for distribution.
Metin efterlyser chauffører morgen / aften.

Bestyrelsesmøde 06.06.2020

Deltagere:
Preben
Kristine
Metin (referent)
Helle

Referat

1) Rengøring

Salene gøres rent nu, bokserne stiller sig beredt til at gøre rent, klubben gøres rent ugentligt med Klorin og Rodalon.

René gør rent i sal 1.

2) Udstyr

Vi gør udstyr rent når vi bruger det, med sprit. Metin handler forstøvere og papir.
Begrænsninger i træningen (begrænset kontakt, undgå ”nærkamp”, kihap etc.)
Kommunikation til trænerne (Metin).

3) Udmelding

Presse, markedsføring ”lige straks”
FB markedsføring
TIK TOK ? Hvem?
Gameification (go-card gavekort)

Helle laver tekstoplæg til ekstern markedsføring: Fokus på det ”sjove”, men også ”tryg træning”
+ intern forespørgsel om ude/indetræning

Stikord: Corona kilo, super effektiv

Bestyrelsesmøde 02.06.2020

Deltagere:

Metin
Charlotte
Ingrid
Rasmus
Kristine
Helle
Preben (afbud)

Dagsorden:

1. Valg af referent
Metin blev valgt.

2. Godkendelse af sidste referat
Godkendt.

3. Open Air / eget arrangement / sommerskole
Tranbjerg, Stavtrup, Kolt Hasselager:
Gratis indtil udgangen af september.
Opvisningshold, mini demo.
(Rasmus, Mahias, Helmig?, Metin, Fenja, Frigg?)

4. Eget arrangement:
Lokalt ved klubben (tematræning, grill, andet) i stedet for Open Air.

5. Sommerskole:
Børn underholdes og passes på i ”arbejdstid” f.eks. 10-15:00. DTaF er med på støtte.
Træning, læring af færdigheder som man ikke kan i forvejen (rullefald, vejrmøller, flikflak, nye taegeuk, sprog osv.)
Vandpistoler, frokost.
6.-10. juli (børn formiddag/eftermiddag) opdelt små og store.(voksne eftermiddag/aften 1 træning)

6. Hærvejsmarch:
Preben er ikke tilstede / udsættes til online møde.

7. Diplom All Danish Poomsae:
Helle Raskgaard napper opgaven.

8. Gamle dan aspiranter:
Et tilbud til aldrende danaspiranter.

9. Evt.:
Velkommen til Helle og Kristine, og pænt farvel til Jann
Kommende møder 17-18:30 fremover (foreløbigt)