Bestyrelsesmøde september

Bestyrelsesmøde d. D.2.9.2021

Helle, Kristine, Esben, Charlotte – Preben på telefon

Nøgler: Vi siger ja tak til det tilbud Benny har skaffet

Kontingentfritagelse: Vi tæller sammen i mentoclub HVOR mange det pt er kontingentfri, og laver et udspil til hvad bestyrelsen fastlægger som kriterier for fortsat at være det. Dette tages op på næstkommende generalforsamling.

Hvem er ansvarlig for klubbens indkøb – fx sprit, toiletpapir… Det har hidtil været en ad-hoc-opgave. Esben tager den fast indtil jul. Preben og Esben snakker sammen om hvad der mangler.

Karate-venskabsklub: Vi har modtaget en invitation fra Svebølle Karateklub til at komme til et weekend-arrangement. Bestyrelsen er åbne overfor evt Østjydske venskabsklubber, og sender en invitation tilbage til Svebølle Karatehold, at de er velkomne på vores næste sommerlejr.

Brug af mentorer fra SpecialSport-initiativet. Vi vurderer, at vi bliver nødt til at finde en linje med sabumnimgruppen. Bestyrelsen ønsker sabumnimgruppens tilkendegivelse af, at DE også bakker op om initiativet. Hvis der kan bakkes op om det, vil vi gerne tage imod tilbuddet om mentorer. Dem vi får tilbudt, har måske ikke taekwondoerfaring, men de har erfaring med børn med specielle behov, og det kunne give mening.

De er allerede nu flere der har fundet vores klub ved at vi står i kataloget for specialsport.

Charlotte taler med Metin om hvad vi evt ”lover” nye klubkammerater som finder os via specialsportkataloget – kan de få sort bælte, eller er det ”specialbæltet” vi stiller dem i udsigt.

Mon-træner-udfordringen: Tore bakker op om, at vi kigger udenfor klubben efter en fast mon-træner. Han siger også god for, at Max kan være tovholder på monholdet, med en god flok faste hjælpere.

Frida tager kontakt til Mads mht at blive en del af team-Mon

Preben kontakter Max. Han beder Max om at indkalde Mads, Frida og Preben til et møde

Sommerfest/-høstfest: Vi savner at få samling på klubben. Vi sigter på fredag d.8.10. Esben er en slags tovholder, og får fat i nogle kapaciteter udenfor bestyrelsen. Der er yogatræning fredage til kl 18., så derefter. Hvis ingen melder kontra på datoen, så melder Helle det ud officielt med en facebookbegivenhed

Bestyrelsesmøde d.4.5.2021

Dagsorden

 

Møde Bestyrelsesmøde
Dato 04/05/2021
Alle indkaldte personer Alle bestyrelsesmedlemmer og formand
Fraværende

 

 

Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler
1. Bank – Hvordan får vi styr på formalia?

 

 

 

 

Preben, Kristine og Charlotte snakker med banken

 

Preben, Esben og Helle skal medbringe gyldig legitimation og billed-ID ved næste mulighed

2. Invitation til dialogmøde med kommunen – 18.5./5.5. – Hvem ved hvad dette drejer sig om? Charlotte har tilbudt at deltage i mødet onsdag d. 05/05-21 og meddeler til bestyrelsen

 

 

 

 

 
3 Specialsport-Camp? Hvem ved hvad dette drejer sig om?

 

   
4. Hvem har nøgler til klubben?

 

Der er opbakning i bestyrelsen om, at vi ikke sætter nye låse i dørene.

Bestyrelsen har øget opmærksomhed på antal nøgler, og vi har lavet betragtninger ang. Tryghed, rengøring og ansvar hos dem, der har nøgler til klubben

 
5. Genåbning

 

 

Der venter en træls opgave for medlemmer, da de skal fremvise negativ coronapas

 

Vi kan lave det samme indendørs, som vi gør udendørs nu (behørig afstand mm.)

 

Max 25 personer

 

Forslag fra Preben: Del voksenholdet op i to à vælg mellem to forskellige temaer (hvert hold har et tema)

 

 

Klubben åbnes torsdag d. 06/05

Instruktører har pt. Ansvaret for at tjekke coronapas (Preben hjælper på torsdag)

Konkrete regler ifm. genåbning
Mundbind alle steder indendørs undtagen i dojang

Vinduer skal være åbne under træning

Coronapas for alle på voksenhold (også hvis man er under 18)

Andre aftaler

Preben får udmelding fra Tore ifm. Genåbning

Preben kontakter de andre lejere af klubben for at få meldt klare retningslinjer ud

6. Rengøring   Frida videresender Bennys video til rengøringsholdet

Preben sørger for rengøringsmidler

7. Arbejdsdag  

 

 
8. Sommerlejr

 

 

 

Evt.

Bestyrelsen bakker formanden op i, at sommerlejren kun bør gennemføres, hvis det er forsvarligt ift. COVID-19.

 

 

Ønske om mere klubkultur rundt om stævner (kamp og teknik).

Der skal meldes tydeligt ud om stævnemuligheder, gerne skrives stævnereferater efterfølgende som tidligere i Viby Taekwondo Klub.

 

 

 

Esben tager fat i Rasmus ifm. Teknikstævner (post corona)

 

 

 

Ekstra bestyrelsesmøde d.20.4.21

Ekstra-indkaldt bestyrelsesmøde med oprydning og rengøring i klubben d.20.4.21

Til stede: Preben, Esben, Benny, Helle, Kristine og Charlotte

1.Tidspunkter for træning: Ifølge de nyeste retningslinjer må børn samt voksne over 70 nu træne indendørs. Det besluttes, at MON-holdene indtil videre fortsætter udendørs ved Amtsgården, da det vurderes, at børnene har vænnet sig til stedet, og betyder, at instruktørerne får mulighed for at nå deres egen træning.

Børn-begynder (man+ons 16.30-17-30) og børn-øver (man+ons 17.45-19) kan begynde at træne indendørs i dojangen.

2.Parkering: Der mangler skiltning vedr. de nye parkeringsregler. Esben har fået til opgave (og bliver introduceret til det af Metin), at kontakte alle klubbens medlemmer, der ønsker mulighed for at parkere i forbindelse med træning, så de kan registreres korrekt.

3.Coronaregler: Corona-retningslinjer i forbindelse med, at børn-øvet og børn-begynder nu må træne indendørs vil være lig dem vi fulgte i 2.halvår af 2020: Mundbind skal bæres når man færdes i fællesarealer af alle over 12 år. Ophold i kondirum og køkken ikke tilladt. Forældre må ikke færdes indenfor i klubben. Elever venter udenfor klubben til de hentes ind af deres træner. Der trænes for åbne vinduer, og der luftes grundigt ud mellem de to børnetræninger. Omklædning må benyttes.

Der er sendt besked via Mentoclub til alle klubbens medlemmer om, hvordan corona-retningslinjerne er i Århus Syd

For alle træninger – også de hold som fortsat træner ude – gælder, at der må trænes med skinker, men ikke de sorte puder.

4.Licenser: Der er ikke købt licenser, da der skal oprettes et nyt dankort til brug. Charlotte har opgaven med at bestille licenser, og har møde med Danske Bank for at få lov til at få et kort. Det er et problem at vi ikke har licenser, og der kan ikke gradueres, hvis eleverne ikke har gyldig licens.

5.Udlejning af dojang: Udlejning af dojang må ikke berøre hverken vores egne hold, eller vores lejeres hold. Der lejes ikke ud til ”Ungdomsgilder”. Udlejning vil altid komme an på en konkret vurdering, og henvendelser vil blive drøftet af bestyrelsen.

6.Rengøring: Vi skal have genaktiveret vores rengøringshold. Preben beder Metin om at kontakte dem. Benny tilbyder at lave en ”anti-corona-pumpe”, så alt kan desinficeres hurtigt og effektivt – også mellem de to børnetræninger.

7.Sommerlejr: Der arbejdes hen imod at gennemføre sommerlejren, og Preben har stort fokus på, at den kun kan gennemføres, hvis alt er forsvarligt. Han ønsker, at når der kommunikeres om sommerlejren, så gøres det med en ”disclaimer” om at der KAN være risiko for aflysning, hvis corona-situationen tilskriver det. Preben ønsker også en deadline for, hvornår der senest tages stilling til en evt aflysning. Bestyrelsen bakker op om disclaimer og fastsættelse af deadline for evt aflysning, og bakker derudover op om, at der arbejdes frem mod at gennemføre lejren. Vi har en stor opgave med at finde frivillige.

8.Sattelithold: Vores hal-bookinger på sattelitholdene i Tranbjerg og Stavtrup sættes på pause (Metin er stadig kontaktperson på den post, og Preben kontakter ham). Bestyrelsen ønsker en evaluering af holdene for at vurdere om de skal fortsætte. Det skal undersøges hvordan trænerne er finansierede, og giver det stadig mening at have dem?

Bestyrelsesmøde d.6.4.21

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 6/04-21

Til stede: Preben, Frida, Esben, Helle R, Ingrid, Rasmus, Benny, Kristine og Charlotte

 

Hvem kan overtage klubmailen efter Rasmus?

Helle tager sig af klubmail

Esben tager sig af klubtelefon

 • Får lavet liste med navne og telefonnummer til de forskellige instruktører, så han kan dirigere henvendelser den rigtige vej

Charlotte tager sig af betaling af licenser og kurser – skal have et dankort, som går på klubben

Hængepartier

 • Tuf-turf (græsplænen i klubben)

Sommerlejr – frivillige (ca. 15 timer i alt)

 • Må man være frivillig som 16-årig? Ja – fra 12 år og opefter
 • Svært at love sig selv helt væk som frivillig, hvis man ikke er vaccineret for COVID-19
 • Der arbejdes med feberscreening, coronapas, testkapacitet (hurtig-test) fysisk på sommerlejren (Tore kan måske hjælpe her – den skal vendes med ham først)
 • Myndighedernes anbefalinger følges som selvfølge

Hvordan rejser vi gejst hos 30 frivillige? (Stort spørgsmål fra formand Preben)

 • Hvordan får vi talt op til villigheden for at forpligte sig til sommerlejren?
 • Gratis forplejning, træning og lejrovernatninger hele lejren for 15 timer i alt

Helt overordnet:

 • Der skal sættes massivt ind på at hverve hjælpere til sommerlejr
 • Gentag ved HVER træning, at der er mulighed for, at blive frivillig på sommerlejren
 • Skriv ud på alle platforme flere gange (mail, mento-club, facebook)
 • Der SKAL kunne rejses 30 frivillige

 

Kup-gradueringer i en Covid-tid

Konditionstest/styrketest

 • Flere bestyrelsesmedlemmer bekymrer sig over konditionstest/styrketest-tanken
 • Det kan være en god ide, men så skal det ”afmystificeres”, og der ligger en vigtig formidlingsopgave i at få fortalt medlemmer, at det er VEJLEDENDE test
 • Sabumningruppen: Det er IKKE et krav at du består – men du SKAL igennem det

Beslutningen om tests op til gradueringer er taget i Sabumning-gruppen. Esben spørger, om den slags beslutninger ikke er ligeså vigtig at have bestyrelsen med på?

 

Transparens fra sabeom-nim gruppen

 • Der har været afholdt møde for en måned siden mellem saboemnimgruppen og bestyrelsen
 • Tiltag: Fremadrettet vil sabeumnom-gruppen og bestyrelsen holde minimum to møder årligt
 • Det bliver nævnt, at det kan være et problem, at der ikke er nogle saboemnimmer i bestyrelsen

Bestyrelsen imødeser et stærkere fællesskab i klubben på tværs af sabeumnim-gruppen, bestyrelse og medlemmer generelt

 

Satellithold og betaling for disse

 • Der skal ikke opkræves betaling ude i satellit-grupperne indtil der må trænes igen
 • Betalte kontingenter tilbagebetales

Anvendelse af udstyr under træning

 • Skinker: ca. 100 cm fra ansigtet til ansigt

Skinker må bruges, og her gælder følgende:

 • Instruktøren skal sørge for at spritte skinkerne af før og efter afbenyttelse

På næste bestyrelsesmøde tages det op, hvorvidt klubben kan købe skinker til klubbens medlemmer

 • Sorte puder: Kun 30 cm fra ansigt til ansigt

Det aftales, at de store sorte puder pr. dags dato ikke må benyttes af klubbens medlemmer, da det ikke lever op til sundhedsmyndighedernes krav.

 

Evt.

 

Bestyrelsesmøde d.2.3.21

Referat fra bestyrelsesmøde d.2.3.21

Til stede: Rasmus (ordstyrer) Charlotte (ref), Kristine, Helle R, Ingrid, Metin

Referatet fra sidst godkendt

Dojang 3 (udendørs) Preben har forslag om Tough Turf. Det er et kæmpearbejde – underlaget skal jævnes, piletræ og fliser fjernes. Der skal indhentes tilbud + vi kan søge kommunens pulje for ”tiltag som forøger klubbens kapacitet”

Klubdragt: Overdele er nu i klubben og kan prøves

Graduering: Nogle medlemmer har måske stadig en forventning om en forårsgraduering. Hvis Tore stadig vil gennemføre en april-graduering med fuld kontakt, så skal der hurtigst muligt dannes makkerpar, og ellers må vi som bestyrelse insistere på, at coronaretningslinjerne overholdes. Rasmus kontakter Tore og drøfter rammerne.

Sommerlejr Preben er i gang med at indtænke corona-forholdsregler i sommerlejren (fx ingen udenlandske deltagere, coronapas..) – men vi kan jo også ”bare” følge de regler som er til den tid. Det kan være fint, at forberede stramme(re) tiltag, og så bringe dem i anvendelse, hvis myndighederne bestemmer det.

Generalforsamling Helle laver indkaldelse på Teams (vi genbruger en formulering fra sidst) – Det er et tilbagevendende problem, at vi ikke ved hvem der er på valg (lige/ulige år). Kristine er på valg og modtager genvalg. Metin og Rasmus trækker sig, Ingrid ønsker at være suppleant. Helle og Charlotte er ikke på valg Der skal en formand for 1 år (denne gang – da vi er i ulige år)

Kassereren skal lave et regnskab, og det foreslås, at den nye bestyrelse laver et budget at styre ud fra, eller at Kristine til hvert møde kommer med friske tal)

Børneattester Hvor længe holder de? Et år – eller? Det er kun lovpligtigt at hente børneattest én gang, derefter bestemmer vi selv hvor ofte vi indhenter. Er det bestyrelsens eller cheftrænerens opgave at indhente? Det ER bestyrelsens. Kristine tjekker op på hvem vi mangler fra

 

 

Ordinær generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo 31. marts 2021

Dato: 31.03.2020
Klokkeslæt: kl. 19:00 (online)

Referat

 1. Valg af dirigent
  Helle blev valgt.
  Herefter konstaterede dirigenten at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
 2. Valg af referent
  Metin blev valgt.

 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Det har formentlig været noget nær det mest tumultariske år i klubbens historie – i hvert fald i nyere tid. Eller måske er tumultarisk i virkeligheden for levende et udtryk – måske har vi i stedet været igennem en lang nærdødsoplevelse? Men nu ser det endelig ud til, at det lysner forude – men inden solen bryder frem, så lad os lige se tilbage på året der er gået.

Året startede med, at klubben, hele taekwondomiljøet, idrætslivet og Danmark i det hele taget fik en corona-mavepumper. Vi nåede lige at tænke, at i Danmark er der heldigvis så meget styr på alt at vi nok går fri – og så lukkede Danmark ned. Og så skulle vi til at overveje hvordan vi skulle drive klub business.

Pandemien tvang os til at tænke ud af boksen, og noget af det første vi satte i søen var online hjemmetræninger. Vi etablerede en Youtube kanal hvor træninger blev arkiveret efter at de havde været afholdt, mange af vores garvede trænere blev involveret. Især Rasmus og Matthias sled med at gøre pensumvideoer klar. Noget som ellers havde været på pause igennem mange år, og nu endelig blev fuldendt grundet corona. Og så har vi afholdt den første generalforsamling online i Chois Venner.

Vi lærte også at træne udendørs, det var ikke ideelt, men har givet os alle en ny ydmyghed overfor det vi har, og respekt for det vi ikke har kontrol over. Men det har også givet os en større resiliens – jeg tror der skal meget til at blæse os af banen nu, og at småting ikke gør at vi tager nejhattene på: Adapt, overcome, conquer.

Vi har lavet flere online events – smadre corona konkurrence, internt teknik klubstævne, og det største event, All Danish Online Poomsae Championship blev afholdt i april med opbakning fra DTaF. Vi havde A, B, C og D klassser som ved et helt almindeligt stævne og uddannede dommere. Eventet fik presseopmærksomhed fra hele landet, takket være DIF’s pressetjeneste og vores tidligere formand Søren Holmgård Knudsens store hjælp.

Vores tre satellithold i Tranbjerg, Stavtrup og Kolt-Hasselager havde en svær start under den første corona nedlukning, og efterfølgende låsesystemer der strejkede og blev udskiftet samt en noget blandet kommunikation fra skolerne. Holdene kom i gang igen og der opstod god søgning til holdene – og så blev vi ramt af endnu en nedlukning. Vi krydser fingre for, at holdene kan komme rigtigt op at køre igen efter sommer og at trænerne fortsat er klar på at bidrage.

Ingrid og Metin har forfattet en bog om klubbens historie med input fra mange af klubbens medlemmer – vi ved at vi er kommet til at forbigå nogen – og det vil en 2. udgave selvfølgelig rette op på. Bogen står nu klar i klubben til uddeling.

Vi har efter adskillige år endelig truffet beslutning om produktion af klubtøj – i klubben ligger der nu både klub T-shirts til uddeling og klubdragter til afprøvning i forskellige størrelser.

Vores husarkæolog Preben arrangerede en adspredelses- og dannelsestur på hærvejen i sommers, med indlagte læringsstop undervejs, og vi ved nu alle hvordan en hulvej fra yngre stenalder kan kendes. Det var faktisk en rigtig god oplevelse og fortjener gentagelse.

For første gang afholdt vi taekwondo sommerskole. Ca. 40 børn kom igennem et træningsprogram over fire intense dage. Mange børn var rigtig trætte, og det var der også nogen instruktører der var, og vi fik prøvet grænser af og også talte med stor alvor med nogen af børnene. Og der kom flere nye medlemmer ud af det. Tak til alle instruktørerne – de fik som tak biograftur og anbefalinger til brug for senere jobsøgninger.

Efter 1. lockdown fik vi etableret en ny dør så bokserne kunne få deres egen indgang og sikre at vi ikke stod som sild i en tønde ved husets eneste indgang med egen nøglecylinder, kun med ét host imellem os. Døren blev finansieret i fællesskab via forældre og medlemmers støttebidrag – især tak til Hans Erik for det gavmilde bidrag.

Klubben lagde lokaler til omdeling af Julehjælp til 200 trængte familier, enlige mødre, hjemløse, flygtninge, misbrugere m.fl. 10 frivillige fra klubben bidrog med pakning ved Spar Købmanden i Grøfthøjparken, afhentning af fødevarer ved fødevarebanken i Skejby og distribution fra Aarhus Syd Taekwondo Klubs lokaler på L.A. Rings Vej mens lokalerne stod tomme.

LYS1 projektet skrider støt fremad nu og økonomien er nu kulegravet og økonomien kendt. Projektet indebærer etableringen af 3 nye sale til os – 2 med sportsgulv og 1 med måtter til brug for grappling sport. Preben, Peter og Metin er tovholdere på projektet. 

Lemvigh-Müller Fonden har valgt at støtte os med 17.000 kr. til etablering af et judohold. Judoholdet skal være med til at skabe omsætning i sal 3 hvor der pt. overvejende er tænkt på BJJ / gulvkæmperne. Brydeklubben Thrott er også interesseret i at bo under tag med os og sal 3 vil dermed være stort set driftsfinansieret.

Planlægningen af sommerlejren 2021 er godt i gang og vi krydser alt hvad vi har for at den kan gennemføres helt som planlagt. Lejren afholdes i Ry som i 2019 og aftalerne med instruktørerne er ved at komme i hus. I år samarbejder vi med Skovby Galten Taekwondo Klub, Risskov og Aarhus Taekwondo Klubber.

I 2020 valgte klubben at nominere Metin til Årets Ildsjæl i Aarhus – og han er nu blandt 5 Aarhusianere som kæmper om hæderen og 25.000 kr. til klubkassen. Kåringen er endnu ikke gennemført, også grundet corona.

Og det var også i 2020, at Metin besluttede sig for at takke af efter næsten 10 år som formand – og det er jo kun halv så lang tid som Johnny – men det er nu vemodigt alligevel. Men også nødvendigt for at sikre den fortsatte udvikling. Nye kræfter skal til og det er tydeligt at den klub vi har nu også er parat til det, robust og fleksibel.

Det er vi stolte af, og ønsker klubben god vind under den nye ledelse.

4. Kassereren fremlægger regnskab og budget
Regnskabet for 2020 viser et lille overskud, trods corona.
Regnskabet blev godkendt.
Budgettet for 2021 viser trods konservative forventninger et lille overskud.
Budgettet blev godkendt.

5. Fastlæggelse af kontingent
Det blev besluttet at fastholde kontingentet på det nuværende niveau.

6. Behandling af indkomne forslag

Følgende blev nomineret som Årets Medlem:

 • Max Ugam Nielsen og James Jakobsen for deres arbejde med at løbe satellitholdet i Kolt-Hasselager i gang.
 • Mads Vessel og Jacob Andersen for deres ihærdige indsats med at starte et satellithold i Stavtrup.
 • Marie Find, Josephine Bober Tønnnersen, Johannes Gasse, Nicolai og Nicholas Sørensen, Lene Tullstrup, Kim Brigon for arbejdet med at få holdet i Tranbjerg på benene.
 • Helle Raskgaard – hun er instruktør, medlem af bestyrelsen og så holdt hun ud under lockdown hvor andre for længst ville være gået hjem, og trænede udendørs i alskens vejr mens vi andre trænede indenfor i varmen.

Helle Raskgaard blev kåret som årets medlem for sin helt særlige indsats i de forgangne år.

 1. Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter.
  Inden valget holdt Tore en meget personlig tale for Metin. Begyndende med et 10 års tilbageblik da han selv trænede i Viby Taekwondo Klub, roser for klubkammeratskabet, samarbejdet om klubbens drift, udvikling og hjælpsomheden. Sidstnævnte udtrykt ved et 2350 år gammelt citat af Aristoteles (som holder endnu):
  ”Dyden er en evne til at gøre godt.”

  Bestyrelsen rundede talen af med at tildele Metin æresmedlemskab i klubben.

  Metin takkede mange gange for talen og æren.

Valget:

 • Formand: Metin Aydin – ikke villig til genvalg – Da formanden normalt er på valg i lige år, vælges en ny formand for et år, hvorfor der også er formandsvalg igen næste år.

  Preben blev valgt til formand.

  Preben holdt en opbyggelig tale om visionerne for fremtiden om en rummelig klub med plads til alle og en styrkelse og samskabelse.
 • Kasserer: Kristine Friis – på valg – villig til genvalg

  Kristine blev valgt til kasserer.

 • Bestyrelsesmedlem: Ingrid Falktoft Andersen – på valg – ikke villig til genvalg.
 • Bestyrelsesmedlem: Rasmus Holm – på valg – ikke villig til genvalg.
 • Bestyrelsesmedlem: Charlotte Sikora Degn – ikke på valg
 • Bestyrelsesmedlem: Helle Raskgaard – ikke på valg
 • Bestyrelsesmedlem: Preben Schjødt – ikke på valg

  Esben Dall blev valgt til bestyrelsen.
  Frida Schjødt blev valgt til bestyrelsen.

 • Suppleant 1: Benny Bjørnsholm – på valg – villig til genvalg
 • Suppleant 2: Helle Fyllgraf – på valg – ikke villig til genvalg

  Benny Bjørnsholm blev valgt som 1. suppleant.
  Ingrid Falktoft Andersen som 2. suppleant

 1. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
 • Første revisor: Johnny Troelsen – på valg – villig til genvalg
  Johnny Troelsen blev valgt.

 • Anden revisor (vakant)
  Mikkel Hagh blev valgt helt uden pres.

 • Første revisorsuppleant: Emil Knudsen – villig til genvalg
  Emil Knudsen blev valgt.

 • Anden revisor suppleant: Tobias Jessen – villig til genvalg
  Tobias Jessen blev valgt.
 1. Valg til udvalg efter behov.
  Metin redegjorde for de stående udvalg:
  LYS1, Metin, Peter og Preben er engageret i arbejdet, og ”lige om lidt” vil der blive behov for at drøfte nærmere om ønskerne til faciliteterne i klubben.
  SL21, Metin og Preben er tovholder men får ”lige om lidt” brug for backup fra frivillige til gennemførelse af Sommerlejer 2021
  Fundraising, vi har længe haft behov for backup i fundraising gruppen (bestående af Metin, Karina og Ingrid) – det er fortsat relevant. Johnny foreslog adhoc bistand i forbindelse med konkret opgaver.
 2. Evt.
  Bestyrelsen undersøger om vi kan træne med udstyr og hvordan det skal gøres.
  Mikkel foreslår at der indkøbes ekstra skinker til udendørs brug som bliver personlige.

 

 

Bestyrelsesmøde d.2.2.2021

Til stede på Teams: Helle R, Ingrid, Preben, Rasmus, Kristine, Metin, Charlotte

Dagsordenspunkter:

Trivselsrunde – udenfor referat

Godkendelse af dagsorden og referat: Godkendt

Opsamling fra sidste møde: Dojang 3: Metin har forsøgt at fange Møller uden held. Metin mener, at der muligvis er krav om ekstern rådgivning, da lejemålet nok er erhvervsbygninger. Metin og Preben taler videre om mulighederne for at etablere et udendørs overdækket træningsareal.

Tættere relation til bokserne. Metin og Preben har været i kontakt med bokserne for at høre til deres ønsker. Bokserne vil gerne ’deres eget projekt’, så der er ikke ønske eller behov for en formel tættere tilknytning mellem vores to klubber.

Gave til medlemmer. T-shirts og bøger er bestilt. Der er aftalt afhentning af t-shirts hos Mickey i Risskov. Preben har kontakt til Fitness-gruppen, og der kommer muligvis et tilbud om at købe hjemmetræningsudstyr til en god pris.

Kontingent: Vi drøftede muligheden for differentieret kontingent til fx studerende, men bestyrelsen valgte ikke at gå videre med en yderligere differentiering af kontingenterne. Bestyrelsen har forståelse for, hvis medlemmerne melder sig (midlertidigt) ud under coronanedlukningen, og er utrolig taknemmelige for dem som vælger at fortsætte deres kontingentbetaling, da vi fortsat har de samme udgifter.

Vi drøftede om der var behov for at kommunikere mere åbent ud, at der er mulighed for kontingentfritagelse, hvis man indgår som fast træner eller hjælpetræner, men afventer, og ser hvad ønsket/behovet er fra medlemmerne.

Bestyrelsen efter generalforsamlingen: Hvem fortsætter (hvis de genvælges)? Preben, Helle, Charlotte og Kristine er åbne for genvalg. Ingrid ønsker at bidrage som suppleant. Metin trækker sig og Rasmus ønsker også at lægge sine kræfter i instruktørtjansen.

Tiltag for at bevare tilknytningen til klubben under coronanedlukningen: Helle er koordinator på torsdags-online-træningerne, og det planlægges uge-til-uge. Rasmus byder villigt ind som træner.

Får vi fat i de mindre børn – og kan vi tilbyde noget særligt til dem? Erfaringen er, at de ikke rigtigt bider på udendørstræningerne. Hvad med bål og skumfiduser/en konkurrence/kahoot/among-us-Århus-syd-turnering…. Vi lader det hænge som bobler…

Hærvejsmarch – ”nytårs-kur” – overnatning. Preben vil facilitere en klubtur i maj (hvor vi gætter på, at forsamlingsforbuddet er lempet)

Poverty-walk – Helle laver et forslag (pris, antal, skal klubben betale..)

Overdragelsesforretning: Igangværende aktiviteter som Metin, Ingrid og Rasmus skal overdrage: LYS1: Metin vil gerne fortsætte, og ønsker en makker som deltager i møder og læser korrespondance på lige fod.

Den nye bestyrelse finder hurtigt en ny makker til Metin (i eller udenfor bestyrelsen).

Rasmus læser og svarer på alle mail til klubben. Her skal også findes en ny .

Ingrid har bidraget med fundraising, og vil måske igen, hvis gejsten kommer.

Udendørs træning: Vi ønsker alle at komme i gang igen, og afventer melding fra regeringen ifh hvornår dette kan ske.

Sommerlejr: SL-hjemmesiden er opdateret på nær instruktører, og den præsenteres for forbundet i næste uge. Alle aftaler er til at komme ud af. Der er søgt alkoholbevilling + momsfritagelse.

Sabomnimmødet d.17.2.: Bestyrelsen er inviteret til at deltage på det kommende sabomnimmøde. Bestyrelsen drøfter dagsordenen. Hvad betyder fx forslaget om fysiske tests for klubben – bredde/elite – hvordan hænger det sammen med vores værdi om at være en rummelig klub. Hvad mener vi, når vi på vores hjemmeside skriver, at alle kan få det sorte bælte? Kan ALLE det, eller ”lover” vi for meget? Vil der være mulighed for differentierede fysiske tests fx ift fysiske eller aldersmæssige udfordringer?

E-boks – hvem læser den? Vi har fået rykkergebyr på leje af sattelitklubberne. Rasmus får (indtil vi finder ”en ny Rasmus”) fremover beskederne (Kristine retter det til). Charlotte får nem-id som er tilknyttet betalingskortet, og har fortsat ansvar for betaling af kurser og licenser. Kristine tjekker om der er trukket for CV.

 

Generalforsamling: Onsdag d.31.3. på Teams