Aarhus Syd Taekwondo - en rummelig taekwondo-klub

Vi er en ung og innovativ kampsports-klub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Kom og få en gratis prøvetime - hos os kan alle dyrke taekwondo.

HOME.PHP
06 okt 2018

Instruktør – er det dig?

Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do har som sit overordnede formål at udbrede kendskabet til taekwondo og opøve medlemmerne heri. For at kunne indfri denne ambition er det vigtigt for os, at vi til stadighed har flest mulige veluddannede instruktører, både hjælpeinstruktører som godt kan være børn med en god indgangsvinkel til andre evt. mindre børn, og unge/voksne som instruktører og som ikke behøver at have sort bælte, men som har en god indstilling og vilje til at undervise, evt. i samarbejde med en anden instruktør.

Derfor opfordrer vi alle til, at melde sig til de instruktørkurser som Dansk Taekwondo Forbund jævnligt udbyder, så vores bestående instruktører kan få opkvalificeret sig yderligere og kommende instruktører og hjælpetrænere kan blive klædt ordentligt på.

Men er der ikke instruktører nok?

Jo, til de hold der allerede er igang og besat med instruktører, men vi vil gerne udvikle yderligere tiltag for i endnu højere grad at kunne vække appel hos interesserede, og måske helt nye målgrupper. Der er ingen der siger, at hold kun kan målrettes mod de traditionelle målgrupper som er børn i alderen 6-10 år, 10-14 år og 15+ år – i klubben har vi tradition for at gå andre veje og opretter gerne hold for andre end “de sædvanlige” hvis der er interesse for det. Således kan man sagtens forestille sig at der oprettes hold for:

– børn og unge med fysiske handicaps
– udsatte børn
– voldsramte
– flygtninge
– selvforsvar for piger
– fysisk træning for overvægtige
– virksomhedsledere
– assertionstræning for “introverte revisorer” (bare for at tage en stereotyp)
– “husmødre”
– deprimerede
– osv.

Hvis du har et forhold til en særlig målgruppe og har holdninger eller måske faglige forudsætninger for at kunne påtage dig en instruktøropgave, og lyst til at medvirke, så bakker vi op hvis du “rækker hånden op” – med sparring, instruktørkurser og finansiering ved behov.

Der et “1-2-træner”-kursus i Vejle d. 26. januar 2019. Kurset er målrettet børn og unge som gerne vil være hjælpeinstruktører og altså ikke stå som primær instruktør på et hold. Klubben betaler for kurset hvis det har interesse.

Der er endvidere et “Træner 1A”-kursus i Risskov d. 9. marts 2019. Kurset er målrettet unge (over 15 år) og voksne som gerne vil have både teori og praktik på plads i forhold til at kunne lede en træningslektion. Klubben betaler for kurset hvis det har interesse. Kurset er obligatorisk for de som skal gradueres til 1. dan. Der er ikke et bæltekrav.

Jeg vil egentlig godt, men jeg har kun gult bælte…

Det er ikke en begrænsning, at du “kun” har gult bælte: Hvis du har lyst og overskud til at instruere så kan du sagtens lave en spændende træning, også for klubkammerater der har et højere bælte end du. Det kræver blot at du forbereder din træning hjemmefra. Præcis som alle andre instruktører i klubben.

Henvend dig på E-mail kontakt@aarhus-syd-taekwondo.dk hvis det er noget for dig – eller hvis du blot har spørgsmål.

 

 

02 okt 2018

Bestyrelsesmøde 2./10.-18

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af sidste referat
3. Økonomi + 3 mdrs. forecast v/ Martin
4. Conventus V./Daniel
5. LYS1
6. Diversitet, rekruttering V./ Charlotte og Metin
7. Para hold
8. Get2Sport (satellit)
9. Ønske om Elektroniske kampveste
10. Sommerlejr
11. Sponsorer
12. Årets ildsjæl
13. Arnis
14. Børneattester
15. DTaF Dangraduering

Deltagere:
Metin
Jann
Tina
Daniel
Charlotte
Martin (afbud)

Referat:

1. Valg af ordstyrer og referent
Metin blev valgt.
2. Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt.
3. Økonomi + 3 mdrs. forecast v/ Martin
Martin havde til mødet fremsendt overordnede oplysninger om klubbens økonomi som ser fin ud. Der er netop udsendt opkrævninger og der kommer kommunalt tilskud snart.
4. Conventus V./Daniel
Daniel har oprettet en “prøve forening” i Conventus og har prøvet nogle af funktionerne af, det lader til at være fornuftigt og til at styre. Det er tanken at optimalt alle i bestyrelsen har adgang til systemets backend så overblikket over økonomi, medlemmer etc. kan fordeles på flere end én person.
Metin har kontaktet 3 foreninger og lavet aftaler om telefonisk dialog om deres opsætninger. Endvidere skal vi have en gennemgang af systemet online af Conventus egne konsulenter. Metin laver aftale herom.
5. LYS1
Metin har været til møde om LYS1 med Aarhus Kommune om projektet. 3 forvaltninger + idrætsforeninger skal arbejde sammen, og det er helt nyt og der er derfor udpeget en konsulent som skal facilitere en proces der optimalt ender ud i et projekt hvor “alle får mere for de samme penge”.
Økonomien er fortsat ukendt – og vedbliver med at være det indtil projektet er defineret endeligt – men vi kommitter os selvfølgelig ikke til et projekt vi ikke har råd til, det er vi selv herrer over.
Metin skal endvidere på studietur til Gram hvor der er opført et tilsvarende projekt.
6. Diversitet, rekruttering V./ Charlotte og Metin
Charlotte og Metin har deltaget i en DTaF + DIFworkshop om diversitet – i udgangspunktet handlede det især om at løfte andelen af kvinder i de under DIF organiserede forbunds bestyrelser, med det formål at bringe mere varierede kompetencer ind i ledelserne.
En god model er at etablere en “føl”-ordning hvor et interesseret medlem bringes ind i bestyrelsen, ikke som bestyrelsesmedlem valgt for et år, men med distinkte f.eks. administrative og overkommelige arbejdsopgaver i en 4-6 måneders periode (med mulighed for forlængelse).
Bestyrelsen overvejer, til næste møde, funktioner der kan uddelegeres til et “føl” og hvem der evt. har kompetencer som kan supplere bestyrelsen. Funktioner der foreløbigt er overvejet er opfølgning på arbejdsopgaver og Social Media.
7. Para hold
Vi uddanner netop nu trænere på DTaF’s instruktørkurser – hvis vi iblandt os kan finde en egnet instruktør til et para-hold vil det være et unikt tilbud, som også vil kunne bidrage med økonomi. Det kan være en udfordring at finde deltagere nok til et sådant hold.
8. Get2Sport (satellit)
Metin har holdt møde med DTaF og deltager førstkommende fredag i endnu et møde med deltagelse af DIF omhandlende Get2Sport. Get2Sport eret initiativ som skal bringe flere foreningsløse, flygtninge og indvandrere ud i foreningerne. Orhan har tilbudt sig selv som træner. I udgangspunktet har vi tænkt 6 mdr’s forløb med én ugentlig træning i en bootcamp/satellit fulgt op med en graduering i slutningen, hvorefter man kan fortsætte i hovedklubben. Alternativt en busordning hvor børn/unge køres til klubben.
9. Kamphold
Jane har tilbudt sig selv som kamptræner (og Rasmus Helmig som tekniktræner) og det er et kæmpe scoop for os. Jane vil på sigt have behov for at der indkøbes elektroniske kampveste. Hun skal ind i hæren til februar og der skal i en 4 måneders periode findes en afløser internt/eksternt.
Vi takker ja til Janes tilbud og rækkefølgen er således: 1) Jane starter kamphold, og 2) vi finder ud af om det er et tilløbsstykke, dernæst 3) finder vi en stand-in internt/eksternt, og hvis der efter Janes tilbagekomst fortsat er interesse for et kamphold da 4) finder vi herefter pengene til udstyret.
10. Sommerlejr
Skanderborg, Århus, Risskov og Aarhus Syd har fået tildelt DTaF’s officielle sommerlejr i 2019. Sommerlejren vil blive afholdt i Ryhallerne hvor der er fantastisk fine forhold inde som ude og gunstige betingelser iøvrigt. Fredag deltager Metin i møde med de andre klubber i Ry.
11. Sponsorer
Benny har lavet et system der kan monteres på væggen i klubben (over glaspartiet ved indgangen) hvor sponsorer kan få deres navn og logo på for et beløb. Nu skal vi have aktiveret netværket og lave nogle aftaler som kan give os penge. Vi kan bruge egne netværk, såvel medlemmernes.
12. Årets ildsjæl
Vi afventer næste års nominering og gør ikke noget ud af det i år.
13. Arnis
Arnis har opsagt deres lejemål med tre måneders varsel – det kom som en overraskelse, men de har fået et rigtigt godt tilbud et andet sted, de komemr til at mangle. Således er der snart træningstider ledigt 19:00-20:30 mandag og onsdag i dojang 1.
14. Børneattester
Vi skal indhente børneattester på alle trænerne. Martin har netop sat det igang. Fremover vil Tina påtage sig opgaven.
15. DTaF Dangraduering
DTaF dangraduering var planlagt til at blive afholdt hos os i weekenden 13.-14. oktober men er blevet aflyst grundet for få deltagere. De aflyste hold kan således træne alligevel.

06 sep 2018

Bestyrelsesmøde 6./9.-2018

Dagsorden
1) Valg af ordstyrer og referent
2) Godkendelse af sidste referat
3) Økonomi v./Martin
4) Nyt IT system
5) DTaF licenser
6) Sortbæltehold
7) Ingrid + Karina
8) 1-2-træner
9) Sommerlejr
10) AAK
11) Annoncesalg
12) Fundraising
13) Evt.

Tilstede: Metin, Tina, Martin, Daniel
Afbud: Jann, Charlotte

Referat
1) Valg af ordstyrer og referent
Metin blev valgt.

2) Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt.

3) Økonomi v./Martin
Martin meddelte at vi havde haft en udfordring med en sen huslejeopkrævning som gjorde at vi skulle betale ca. 45.000,- på én gang, hvilket havde gjordt ondt i finanserne. Metin påpegede behovet for et 3 mdr.s forecast hvor den slags ville blive opdaget.
Martin meddelte endvidere at der er blevet betalt 6.000,- denne måned til instruktørkurser (hvor kun en mindre del refunderes, Martin sørger herfor).
Der er dog fortsat penge på banken og i næste måned opkræves igen kontingent og der indgår endvidere kommunal støtte.

4) Nyt IT system
Vi har været i dialog med Conventus om overgang til deres klubsystem. Metin har været i kontakt med Taekwondo team odense og Brande Taekwondo Klub som benytter Conventus. Der er blandende meninger om programmet. Metin har endvidere været i kontakt med en håndboldforening som vrager Conventus til fordel for et andet system.
Metin kontakter Conventus for afklaring vedr. konkrete funktioner (protokol) og endvidere Mentoclub (benyttes i Skanderborg og Aarhus TKD).

5) DTaF licenser
Der har været rod i licenserne til forbundet tidligere, men der er nu styr på det. Tore har fået adgang til forbundets database hvor han kan se hvem der er oprettet med licens. Når vi får et nyt klubsystem kan vi tillige give de gradueringsansvarlige adgang til systemet så de kan kontrollere hvem der har hvilke licenser.

6) Sortbæltehold
Peter har foreslået at der lejlighedsvis øves sortbælteteknikker i højere grad end nu. Tina foreslår at der rykkes rundt på holdene for at lave luft til et særskilt træningspas. Daniel foreslår at der f.eks. én gang månedligt gennemføres en sortbæltetræning hvor lavere graduerede evt. træner sammen med voksne begynder. Metin kontakter Tore på lørdag for at lufte idéen mens instruktørerne er samlede.

7) Ingrid + Karina
Ingrid og Karina går igang med at fundraise og søge fonde om støtte til instruktørkurser.

8) 1-2-træner
Vi afholdt sidste lørdag et fint kursus i DTaF regi – vi fik ros og smurt en masse kyllinge+bacon sandwiches. Det gav et økonomisk overskud og vi fik (igen) ros for afviklingen. Daniel nævner at det også har et element af teambuilding (for os) og derfor også er et aktiv.

9) Sommerlejr
Vi har sammen med Aarhus, Risskov og Skanderborg Taekwondo Klub ansøgt DTaF’s hovedbestyrelse om at arrangere sommerlejr 2019. Aktuelt er der undersøgelser igang vedr. lokaliteter i Aarhus (afsluttet), Skanderborg og Ry.

10) AAK
Aarhus Atlet Klub (boksning) har besigtiget vores lokaler og udtrykt interesse for at flytte ind i et nyt kampsportscenter ved Lys1 når det er opført. Det samme har Aarhus Aikikai Aikido Klub samt Aarhus Judo klub. Der er alene tale om en interessetilkendegivelse.

11) Annoncesalg
Udsættes til senere møde.

12) Fundraising
Udsættes til senere møde.

13) Evt.
Intet

02 sep 2018

Graduering

Der afholdes graduering lørdag den 8. september 2018 i tidsrummet 9.00-12.00. Klubben åbnes kl. 8.30.

Gradueringen er delt op i to hold:

 • Hold 1 9.00 – 10.00
  Gælder for:                   Alle der skal op til 10. kup (gul snip) – 8. kup (orange)

Opvarmning foregår i sal 2.

 • Hold 2 10.30 –12.00
  Gælder for:                   Alle der skal op til 7. kup (grøn) – 2. kup (rød med to sorte snipper)

NB: Opvarmning foregår i klublokalet, da seniorholdet træner i sal 2.

Teoriprøve: Ved graduering til rødt bælte og højere skal der laves en teoriprøve som øvelse frem mod graduering til sort bælte. Denne laves imens hold 1 er i gang med deres graduering. Skal du op til rødt eller højere, skal du derfor være klar ved gradueringen senest kl. 9.00.

Betaling foregår af to omgange:

1) For graduering (50 kr.): Inden graduering

2) For bælter (50 kr., snip gratis): Efter graduering

Vi har ikke byttepenge, men der kan betales med MobilePay

Følgende er indstillet til graduering:

Hold 1:

 • Børn begyndere: Bertil Arvidsson, Michele Andersen, Mathias Gilford, Mai Mogensen, Karla Eriksen
 • Voksne begyndere: Maria Berggren, Cecilie Andersen, Kristine Friis, Anders Hermansen, Rikke Rasmussen

Hold 2:

 • Børn begyndere: Toke Jonassen, Storm Langelund Jensen, Hjalte Wehner Jensen, Frida Schjødt, Selena Gecse, Villads Riise
 • Juniorhold: Helena Woodward
 • Børn øvede: Mads Vessel, Liam Carton
 • Voksne øvede: Benny Bjørnsholm, Lene Tulstrup, Helle Raskgaard
23 aug 2018

Fritidspas

Hvad er et fritidspas?

Et fritidspas er et gavekort fra Aarhus kommune på 1.000 til at betale kontingent i en forening, hvor dit barn gerne vil være medlem. Med et fritidspas kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet. Husk at bruge fritidspasset ved tilmelding til svømning, fodbold, tegning, sang og musik, spejder, karate, eller noget helt andet. Tilbuddet gælder dog ikke private fritidsudbydere som Fitness.dk og visse danse- og rideskoler. Hvis du har modtaget fritidspas til ét eller flere af dine børn, men har andre børn i alderen 3-17 år, så kontakt Sport & Fritid for at få udstedt nye fritidspas. Har du spørgsmål til fritidspasset kan du skrive til Sport & Fritid på fritidspas@mkb.aarhus.dk eller kontakte dem på telefon 89 40 48 26.

Hvem kan få et fritidspas?
For at få et fritidspas må husstandens samlede indtægter ikke overstige 192.714 kr. om året. Det svarer til 90% økonomisk friplads i et pasnings- eller fritidstilbud. Som tommelfingerregel er fritidspasordningen primært til enlige forsørgere. De præcise rammer for tildeling af fritidspas kan ses på: https://aarhus.dk/borger/kultur-natur-og-idraet/foreninger-og-fritidsliv/fritidspas/

Hvordan får man et fritidspas?
• Ring til Sport & Fritid på tlf. 89 40 48 26 og opgiv eget eller barnets CPR-nummer eller…
• Ring til Sport & Fritid på tlf. 89 40 48 26 og opgiv eget eller barnets CPR-nummer eller…
• … Skriv til Malene Bønlykke Riis i Sport & Fritid på fritidspas@mkb.aarhus.dk og oplys eget eller barnets CPR-nummer eller…
• … Besøg Sport & Fritid i N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C, og oplys eget eller barnets CPR-nummer
• Hvis Sport & Fritid vurderer at barnet kan få et fritidspas, får man det tilsendt med posten. Hvis man besøger Sport & Fritid, kan man få det i hånden med det samme.

OBS: Hvis man har modtaget et fritidspas til ét af sine børn, kan man også få det til sine andre børn i alderen 3 til 17 år. I så fald kontaktes Sport & Fritid som beskrevet ovenfor.

Hvordan bruger jeg mit fritidspas i Aarhus Syd Taekwondo Klub tang Soo Do?

• Du kontakter klubben via E-mail kontakt@aarhus-syd-taekwondo.dk, og aftaler hvor fritidspasset skal sendes til eller afleveres.
• Du kan aflevere fritidspasset hos træneren på dit barns hold

HUSK at vedlægge: hvilket hold tilmeldingen drejer sig om, E-mail, telefonnummer og bankkonto-oplysninger. Hvis disse ikke bliver vedlagt, kan vi ikke behandle fritidspasset.

12 aug 2018

Sæsonstart

Så er ferien definitivt slut for denne gang og alle hold er igang igen fra og med 13. august.

Vores hold er som følger:

Mandag+onsdag: Børn begyndere, ca. 9-14 årige, kl. 16:30-17:45. (Træner fremover i sal 1.)
Mandag+onsdag: Børn øvet, ca. 9-14 årige, kl. 17:45-19:00 (Træner i sal 2 som vanligt)
Tirsdag+torsdag: MON børn, ca. 5-9 årige, kl. 17:00-17:45 (Træner i sal 1 som vanligt)
Tirsdag+torsdag: Børn fortsætter, ca. 9-14 årige, kl. 17:45-19:00 (Træner i sal 1 om tirsdagen og sal 2 om torsdagen)
Tirsdag+torsdag: Voksne begyndere, kl. 19:00-20:30 (Træner i sal 2)
Tirsdag+torsdag: Voksne øvet, kl. 19:00-20:30 (Træner i sal 1)
Fredag i ulige uger: PowerBoxx, kl. 19:00-20:15 (træner i sal 1)
Lørdag: Seniorer, ca. 45-75 år kl. 10:30-12:00 (Træner i sal 1)
Søndag: Gråbælter, “Gamle sortbælter”, kl. 10:30-12:00 (Træner i sal 1)
Søndage i uliger uger: Familier, kl.12:00-13:15 (Træner i sal 1)

Kom frisk!

09 aug 2018

Bestyrelsesmøde 9./8.

Dagsorden
1) Valg af ordstyrer og referent
2) Godkendelse af seneste referat
3) Økonomi
4) Dialogmøde i DTaF
5) Bevægelsesdag 22./9.
6) “1-2-træner”
7) DTaF Danfortræning
8) DTaF Dangraduering
9) Dangraduering i Aarhus Syd
10) Telt til sommerlejr
11) Klubmærker
12) Klubdragt
13) Loppemarked
14) Sommerfest
15) Sommerrengøring
16) Evt.

REFERAT
1) Valg af ordstyrer og referent
Metin blev valgt.

2) Godkendelse af seneste referat
Referatet blev godkendt.

3) Økonomi
Der er penge på driftskontoen og der indgår snarest tilskud fra Aarhus Kommune, så alt i alt ser økonomien fornuftig ud.

4) Dialogmøde i DTaF
Tina berettede om et meget inspirerende møde som blev ledet af udviklingskonsulent Kasper Bolmgren fra DTaF. Mødet havde især to ben, ét omhandlende hvad der kan gøres i forbindelse med fastholdelse, og et andet omhandlende flere aktiviteter for bredden.
Vedr. “Fastholdelse” præsenteredes nogle kort og analysemodeller der kunne føre til handling og implementering (Tina printer ud og medbringer ved næste møde).
Vedr. breddeaktiviteter drøftedes (på bestyrelsesmødet) aktiviteter for bredden som ikke indebærer konkurrence, eksempelvis fællestræninger (påske, vinter) og seminarer.

5) Bevægelsesdag 22./9.
Der var enighed om at vi ikke har interesse i at deltage i bevægelsesdagen, grundet ressourcer samt det forhold at det afholdes i midtbyen og derfor primært vil være af interesse for en midtby klub.

6) “1-2-træner”
Vi afholder 1. september hjælpetrænerkursus. Kurset er overbooket og vi har selv elever med. Vi eftersøger en tovholder.

7) DTaF Danfortræning
13.-14. oktober afholder vi Danfortræning for DTaF. Vi har en skabelon fra sidste gang og vi fik meget ros for arrangementet. Vi eftersøger en tovholder, som kan stå for fordeling af opgaver.

8) DTaF Dangraduering
10. november afholder vi Dangraduering for DTaF. Vi eftersøger en tovholder, som kan stå for fordeling af opgaver (som formodes at være få).

9) Dangraduering i Aarhus Syd
Tina har et udestående for køb af champagne på 350,- fra sommerlejren. Klubben kompenserer.
Fremover begaver vi de der gradueres til 1. dan med et bælte med navn. Tina koordinerer og sørger for bestilling.
Vi overvejer hvordan vi kan sætte pris på de som består til 4. dan – Metin drøfter med Johnny.

10) Telt til sommerlejr
Vi har besluttet at klubben fremover finansierer eller medvirker til finansiering af telt, enten lejet eller købt.

11) Klubmærker
Johnny drøfter klubmærker i sabumnim gruppen. Der er historie som har værdi der er knyttet til det gamle mærke.

12) Klubdragt
Der er enighed om at vi skal have en klubdragt. Dragten skal være egnet til brug til hverdag/alm. brug (neutral) såvel til sommerlejr og begivenheder af den art.
Der er enighed om at dragten skal være af høj kvalitet.
Daniel er på opgaven og undersøger muligheder.

13) Loppemarked
Vi afholder loppemarked 15./9. Børn sælger deres egne ting (og beholder pengene) og voksne sælger de ting som klubben har fået samlet sammen til fordel for klubben.

14) Sommerfest
Der afholdes sommerfest 18./8. kl. 18:00. Det bliver et “low-key” arrangement med en grill, medbragt mad og drikke. Rasmus Helmig, Rasmus Holm og Søren Holm bliver spurgt om de vil stå for det nødvendige.

15) Sommerrengøring
Der afholdes sommerengøring 18./8. kl. 15:00. Rengøring, vedligeholdelse og havearbejde. Preben, Benny og Henning bliver spurgt om at være tovholdere.

16) Evt.