Aarhus Syd Taekwondo - en rummelig taekwondo-klub

Vi er en ung og innovativ kampsports-klub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Kom og få en gratis prøvetime - hos os kan alle dyrke taekwondo.

HOME.PHP
17 maj 2018

Bestyrelsesmøde 17./5.-18

Referat

Deltagere: Jann, Metin, Tina, Charlotte

1. Medlemsstatus
Der er aktuelt 105 medlemmer i klubben. Der er dog flere som ikke er indmeldt formelt og træner gratis med, disse skal indmeldes i klubben og betale kontingent. Trænerne har fået holdlister og det er deres opgave at holde justits med medlemmerne. Daniel sørger for udlevering af holdlister med mellemrum.

2. DTaF licens status
Vores DTaF licenser matcher vores medlemstal.

3. Økonomi status generelt
Vi har 25.000 på den almindelige driftskonto og der er endnu ikke indgået lokaletilskud for maj måned – med andre ord ser økonomien fornuftig ud.

4. Markedsføring
Den hustandsomdelte brochure skal omdeles lige inden sommerferien, sandsynligvis i slutningen af juni – det er på dette tidspunkt at vi kan mobilisere folk til en omdeling. Der tilføjes en teaser for OpenAir i brochuren som en gratis ting man kan prøve inden man forpligter sig mere.
Facebookkampagnen spredes over 3-4 uger inden sæsonstart. Bestyrelsen bevilliger 1500,- hertil.

5. LYS1
Metin + Tina deltog i workshop 17. april – blev afholdt af Aarhus Kommune og Fonden Lyseng Idrætscenter i fællesskab. Der deltog flere interessenter end de primære aktører.
Der er indkaldt til workshop/møde i kampsportsgruppen 9. juni 2018. Metin undersøger om der er mulighed for at afholde workshop/møde en anden dato grundet Northside m.v.
Judo + Aikido er muligvis interesserede og i dialog med Metin.

6. Fundraising
Flere individuelle aktiviteter blev drøftet som skal rejse kapital. Benny er gået ombord i opgaven sammen med Metin. Jann har mulighed for at assistere.
Det vurderes at der over en 3 årig periode vil kunne rejses et væsentligt beløb.

7. Flere ressourcepersoner
Der er behov for backup til især fundraisingaktiviteterne. Forældrene til ”vores” børn er taknemmelige for vores frivillige indsats og vil gerne bidrage. De der vil, skal derfor aktiveres. Metin udfærdiger et forslag til bestyrelsens godkendelse.
Bestyrelsen skal på et tidspunkt suppleres op med nye medlemmer. Typisk foregår det i sidste øjeblik og først når en nøgleperson forlader bestyrelsen. Vi skal forsøge at få fat i kandidater inden da.

8. Orientering om DTaF danfortræning
Danfortræningen 12.-13. maj var en succes og vi fik ros for afholdelsen – på lokaler, forplejning og service. Derfor afholder vi fortræning igen 13.-14. oktober 2018.
Vi afholder desuden 1-2-træner kursus 1. september.

9. Evt.
Årshjul udleveret. Tina er tovholder og sørger for at opdatere årshjul + Google kalender og indkalder fremover til bestyrelsesmøder senest 1 uge før mødet. Årshjulet hænges op i klubben. Forårs- og efterårsrengøring tilføjes i kalenderen og søges gjort til en fast del af klubbens kultur.
Vi skal afholde sommerfest – denne afholdes i august.
Jann deltager i gråbæltetræningen søndag 20./5.

09 maj 2018

Ekstraordinær generalforsamling afholdt

Ekstraordinær generalforsamling i
Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do
08.05.2018
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Afstemning vedr. reviderede vedtægter
4. Eventuelt
Referat
1. Valg af dirigent
Tina Kim Sloth blev valgt.

2. Valg af referent
Metin Aydin blev valgt.

3. Afstemning vedr. reviderede vedtægter
Metin Aydin gennemgik vedtægternes ændrede ordlyd.
Vedtægterne blev herefter godkendt.

4. Eventuelt
Intet.

Se de godkendte vedtægter her.

02 maj 2018

Familietræning 6./5.

Da klubbens lokaler er lånt ud til Danfortræning den 13. maj, hvor vi normalt har familietræning, træner vi i stedet allerede igen nu på søndag d. 6/5 klokken 12:00 som vanligt. Vel mødt.

Vh. Karina

30 apr 2018

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling tirsdag 8. maj 2018 kl. 20:30

Vores vedtægter har været en tur forbi Aarhus Kommune Sport & Fritid som havde bemærkninger til dem. Disse skal vi tage til efterretning for at kunne opretholde vort lokaletilskud, hvorfor vi hermed indkalder til ekstraordinær generalforsamling 8. maj 2018 kl. 20:30.

Klik på “Læs hele artiklen” for at se vedtægterne.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Afstemning vedr. reviderede vedtægter
4. Eventuelt

Læs hele artiklen

22 mar 2018

Generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do

Sted: L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg
Dato: 22.03.2018
Klokkeslæt: 20:30
Til stede: Kun stemmeberettigede medlemmer samt æresgæst Choi Kyoung An.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
4. Kassereren fremlægger regnskab og budget.
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter.
Formand på valg i lige år, kasserer i ulige år.
Jann på valg (villig til genvalg)
Tina på valg (villig til genvalg)
Metin på valg (villig til genvalg)
8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
9. Valg til udvalg efter behov.
10. Evt.

Referat
1. Valg af dirigent
Jann Mosgaard blev valgt.
2. Valg af referent
Metin Aydin blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Igen i år er de frivillige kræfter lykkedes med rigtig mange ting – fremfor alt grundet det brændstof og den energi som vi hver især finder i at dyrke vores sport, men også i at udbrede den og gøre det muligt for andre også at finde glæde i den.
I det følgende fremhæves nogle af de udfordringer som vi har taget på os i løbet af det forgangne år, og de succeser som vi har kunnet hente hjem.
Året startede med store udfordringer på huslejesiden – aftaler som efter vores opfattelse var indgået og bindende, blev ikke betragtet som sådan af vores udlejer, og i adskillige måneder var der ingen udsigt til en løsning. Det kom så vidt at vi søgte juridisk assistance, og heldigvis fik bekræftet at vi havde ret, hvorefter udlejer og vi nåede til enighed og vi har nu endelig en mangeårig lejekontrakt og sikkerhed i lejemålet.
I begyndelsen af året gennemførte vi også ombygningen af vores omklædningsrum, køkkenet og opholdsrummet. Det var et kæmpe kvalitetsmæssigt løft af de fysiske forhold, men også noget som trak tænder ud på alle – mange frivillige timer blev kastet i projektet og en hård kerne af frivillige hænder løftede opgaverne i mål. Pengene til projektet blev skaffet via en større donation fra Velux fonden, Bodil Pedersen Fonden, Jem & Fix, salg af fliser, Julelotteri og salg af kalendere.
I 2017 etableredes også et særligt hold for flygtningebørn som blev undervist af Orhan, Ingrid, Henning og Olav. Vi har endvidere afholdt specialtræninger i samarbejde med Aarhus Kommune og Forenings Mentor for internationale skoleklasser. En udløber af disse træninger er nu et samarbejde med Red Barnet og Aarhus Kommune hvor vi i den kommende tid vil afholde forskellige træninger for forskellige udsatte grupper.
I løbet af året har vi måttet sige farvel til nogle af vores samarbejdspartnere og lejere, blandt andet den syriske massør og Fitness Dorte som flytter fra os efter adskillige år under samme tag. Vi ønsker dem begge held lykke fremover. Som erstatning for de to er Kragelundskolen flyttet ind hos os, foreløbigt på prøve i 4 måneder i perioden marts-juni 2018, Arnis klubben med hvem vi træner hver sommer i Mindeparken og senest Gulvkamp.dk som er en ny forening der træner grappling og BJJ.
Med afslutningen af årets projekter afsluttes også et langt sejt træk hvor vi har kæmpet for at få de to gamle klubber Viby Taekwondo Klub Tang Soo Do og Aarhus Syd Taekwondo Klub formelt smeltet sammen. Det er nu endeligt ved at ske og fra i aften vil de gamle klubber med nogen sandsynlighed formelt være historie og den nye klub Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do være den fælles platform – både formelt og i praksis.
Det sejeste træk er imidlertid den indsats som trænerne har lagt for dagen – havde det ikke været for dem havde vi ikke vores MON, børne-, unge-, voksen-, familie-, pensionist og gråbæltehold. En kæmpe tak til dem – i fortjener respekt for indsatsen og vi håber at i også fremover vil være med til at løfte klubben og vores sport frem og opad.
Også tak til bestyrelsesmedlemmerne – deres indsats foregår i det skjulte og ikke alle ved helt hvor stort et arbejde der finder sted i kulissen. Intern og ekstern mødeaktivitet, planlægning, regnskab dialog med myndigheder, forbund og andre interessenter.
Enkelte har gennem mange år gjort en særlig indsats som vi kun kan hylde ved at uddele den største anerkendelse. Det gør vi nu.
Han har virket som samlingspunkt og chefinstruktør gennem mange år, og da klubben på et tidspunkt var ved at gå i stykker i begyndelsen af det nye årtusinde, mønstrede han energien til at holde sammen. For det tildeles han æresmedlemsskab af den nye forening Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do: Kuk Chea Sabum nim Hans Erik Steffensen. Den gamle formand, Johnny, overrakte diplomet for æresmedlemskabet og holdt en tale for Hans Erik. I talen blev mange års gode oplevelser i klubmiljøet fremhævet, og det blev understreget at havde det ikke været for Hans Erik, så havde Johnny ikke været lige her i dag.

Hans Erik takkede for anerkendelsen, og roste Johnny, Choi med flere for deres store bidrag til de fælles højdepunkter.
Hans Erik er ikke alene om at have ydet en fantastisk præstation for klubben. I årtier har en anden markant personlighed præget fællesskabet i klubben. Og igennem mere end 20 år har han stået i spidsen som formand og toneangivende instruktør. For det tildeles han æresmedlemsskab af den nye forening Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do: Sabum nim Johnny Troelsen. Hans Erik overrakte diplomet for æresmedlemskabet og fortsatte den tale han havde forberedt til Johnny.
Hans Erik var blevet meddelt, at han skulle tildele et æresmedlemsskab til Johnny, og Johnny til Hans Erik, men ingen af dem vidste at de selv skulle hædres – og derved fik de to hovedpersoner en overraskelse med hjem.
Den tredje og sidste som vi har ønsket at hædre, har gennem mange år ydet en vedholdende indsats som træner i klubben. Stabil og driftssikker. For det tildeles han æresmedlemsskab af den nye forening Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do: Sabum nim Salvatore Nuccio.

Metin holdt en tale for Salvatore, hvor det blev fremhævet at han altid har givet af sig selv og bidraget som instruktør, i Viby, i Viby Olympic, i Lyseng og i Aarhus Syd. For hans indsats i den gamle Aarhus Syd Taekwondo Klub blev han allerede hædret for en del år siden og gjort til æresmedlem. Nu er det på tide, at æresmedlemsskabet veksles til et æresmedlemsskab i den forende Viby og Aarhus Syd Taekwondo Klub.

Tak til alle vores medlemmer og deres pårørende.
Vi glæder os til endnu et år med jer.

På vegne af bestyrelsen
Metin Aydin, formand
4. Kassereren fremlægger regnskab og budget.
Martin Richard Skovdal fremlagde regnskabet som viser et overskud på 12.000 kroner. Regn skabet blev godkendt.
Johnny Ellekjær Troelsen meddelte at Vibys regnskab viste et overskud på godt 13.000 for samme periode.
Johnny varslede at de kommunale tilskud de kommende år nok bliver mindre grundet sammenlægningen af klubberne.
5. Fastlæggelse af kontingent
Metin foreslog at kontingentet blev fastholdt på det nuværende niveau, da det i øjeblikket ser ud til, at budget og likviditet er i balance og vi er et non-profit forehavende. Kassereren bakkede op herom og forsamlingen vedtog dette.
6. Behandling af indkomne forslag.
Ingen.

7. Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter.
Formand på valg i lige år, kasserer i ulige år.
Jann på valg (villig til genvalg)
Tina på valg (villig til genvalg)
Metin (formand) på valg (villig til genvalg)

Alle tre blev genvalgt for en toårig periode.

8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Ole Sand Petersen blev foreslået og valgt som revisor.
Tobias Jessen blev foreslået og valgt som revisor.
Esben Andernsen blev foreslået og valgt som revisor suppleant.

9. Valg til udvalg efter behov.
Udvalg nedsættes adhoc når situationen fordrer det.

10. Evt.
Metin orienterede kort om Lys1 projektet og at der bliver behov for hjælp til at løse nogle konkrete opgaver snart.
Benny meddelte sin lyst og interesse for at stå i spidsen for et sponsorudvalg. Benny inviteres med til bestyrelsesmøde næste gang.

15 mar 2018

Husk generalforsamling 22./3. 20:30-21:30

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

4. Kassereren fremlægger regnskab og budget.

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter.

Formand på valg i lige år, kasserer i ulige år.
Jann på valg (villig til genvalg)
Tina på valg (villig til genvalg)
Metin på valg (villig til genvalg)

8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

9. Valg til udvalg efter behov.

10. Evt.

02 mar 2018

Bestyrelsesmøde 01.03.2018

Dagsorden

1. Budget, v. Martin
2. Æresmedlemmer
3. Danfortræning
4. Selvforsvar for kvinder på engelsk
5. Red Barnet / Aarhus Kommune
6. evt.

Tilstede: Jann, Charlotte, Martin og Metin. Afbud fra Daniel og Tina.

Referat

1. Budget, v. Martin
Punktet blev til et mere generelt økonomipunkt, hvor flere emner drøftedes.
Martin præsenterede regnskabet for 2017 som viste et overskud på lidt over kr. 11.000.
Klubben har rigtig mange restancesager, særligt på MON holdet. Jann undersøger. Fremover vil Daniel udskrive medlemslister og det vil så være de enkelte trænere som skal holde rede på om der er medlemmer som træner gratis.

2. Æresmedlemmer
Der vil blive indstillet et antal personer til æresmedlemsskab af klubben til afstemning på generalforsamlingen i marts.

3. Danfortræning
Klubben afholder DTaF danfortræning 12.-13. maj. I den forbindelse har vi brug for hjælp fra frivillige som kan hjælpe med at stille mad frem til deltagerne, rydde af etc.
Kontakt Metin hvis du vil give en hånd nogle timer en af dagene.

4. Selvforsvar for kvinder på engelsk
Der afholdes et selvforsvarskursus for kvinder på engelsk lørdag 3./3. Metin er tovholder.

5. Red Barnet / Aarhus Kommune
Vi afholder en række træninger i samarbejde med Red Barnet og Aarhus Kommune. Vi har brug for instruktører nogle dage. Metin henvender sig til Tore med henblik på at få ham til at prikke nogle som måske vil kunne give et nap med.

6. evt.
Generalforsamlingen afholdes 22./3. efter træning 20:30.