Aarhus Syd Taekwondo - en rummelig taekwondo-klub

Vi er en ung og innovativ kampsports-klub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Kom og få en gratis prøvetime - hos os kan alle dyrke taekwondo.

HOME.PHP
21 jun 2018

Bestyrelsesmøde 21.06.2018

Referat

Tilstede:
Metin, Charlotte, Tina

1. Valg af ordstyrer og referent
Metin blev valgt.

2. Godkendelse af seneste referat
Referatet blev godkendt.

3. Økonomi og 3 mdrs. forecast
Udsat til næste møde.

4. LYS 1
Metin orienterede om det afholdte møde (med deltagelse af Arnis og Kyusho), herunder at der især havde været fokus på økonomien. De andre klubber har ikke mulighed for at medvirke hvis økonomien er større end den nuværende – men det har vi jo heller ikke og derfor er det afgørende at realisere et projekt som alle kan være med til.
Metin orienterede endvidere om interesse fra judo klubben samt Aarhus Aikikai.

5. Klubmærker
Klubmærket skal fornys / bestilles så de nye medlemmer kan få et på deres dragter. Sabumnimmerne har fået forelagt 4 udgaver af et nyt klubmærke, men er ikke enige om hvilket design der skal benyttes. Derfor er også bestyrelsen inddraget. I udgangspunktet er der flertal for udgave 2 og 4 (som udsendt). Men der er stemmelighed. Metin foreslå en bearbejdning og genudsendelse til sabumnimmerne. Dette blev vedtaget.

6. Konfirmation
Det besluttedes at vores frivillige instruktører og bestyrelsesmedlemmer kan leje vores inventar og låne dojangen til konfirmation, forudsat der ikke skal foretages aflysninger. Det vil sige at det i praksis kun kan foregå i lige uger (for at undgå aflysninger på familieholdet) om søndagen. Prisen blev fastlagt til kr. 2000,-
Prisen for andre er tidligere blevet meddelt til at være kr. 4.000,-
Der er ikke blevet truffet beslutning om udlån af dojangen til andre formål.

7. Data
I forbindelse med persondataforordningens ikrafttræden i maj er alt ikke helt som det plejer at være – vi skal nu overholde nogle nye retningslinjer for opbevaring af persondata. Metin har talt med Martin om det nuværende system og Martin er på sagen.
Jørgen Kold (Højbjerg Foreningsfitness) vil gerne besøge os efter sommerferien og gennemgå det system de anvender. Besøget afstemmes med Daniel således han kan deltage.

8. Sommerrengøring
Fastlagt til d. 18. august kl. 15:00, afsluttes med sommerfest.

9. Loppemarked
Fastlagt til d. 15. september 15:00-17:00. Børn må medbringe deres egne effekter, sælge dem og beholde fortjenesten. Vi skal forinden anmode forældre og pårørende om at forære klubben diverse effekter som klubben kan sælge (og beholde fortjensten på), samt sælge kager og kaffe. Loppemarkedet forsøges rigget til så det får karakter af “festival” og gøres “familieegnet”.

10. Sommerfest
Afholdes fra kl. 18:00 18. august og målrettes voksne. Forinden skal der findes tovholdere til afviklingen.

11. Fællestelt på sommerlejren
Sommerlejren koster mange penge, og det kniber derfor med at få finansieret et fællestelt. Klubben betaler for et fællestelt og laver en fundraiser så pengene kan samles ind på anden vis.

12. Boksehold – “PowerBoxx”
Preben vil gerne lave noget ekstra træning henover sommerferien – han er gl. fitnessinstruktør og har bokset i AAK. Han foreslår indkøbt boksegrej (sandsække, handsker etc.) og så vil han stå for træningen henover sommerferien. Bestyrelsen synes at det er et fint initiativ, men passer pt. på pengene – bestyrelsen vil indkøbe tre brugte sandsække og lade deltagerne købe egne handsker og bind.

13. Evt.
Intet.

12 jun 2018

Opdaterede retningslinjer for kup og dangraduering i Aarhus Syd Taekwondo Klub

Kupgraduering:
• Man skal være medlem af Aarhus Syd Taekwondoklub, før man kan indstilles til graduering.
• Man skal have betalt kontingent til Aarhus Syd Taekwondoklub, Chois Venner og Dansk Taekwondoforbund, før man kan indstilles til graduering.
• Man skal indstilles af sin instruktør senest en måned før gradueringen.
• Man skal minimum have 20 registrerede træninger mellem hver graduering hvad angår graduering fra 10. kup til 5. kup.
• Det er den enkelte elevs eget ansvar at registrere de enkelte træninger på tablet ved Dojang 1.
• Man skal minimum have 24 registrerede træninger mellem hver graduering hvad angår graduering fra 4. kup til 1. kup.
• Det er den enkelte elevs eget ansvar at registrere de enkelte træninger på tablet ved Dojang 1.
• an skal have dobog med klubmærke på, når man er til graduering.

Dangraduering:
• Det er altid den samlede Sabeom Nim gruppe, der indstiller til Dangraduering.
• Man skal ytre ønske om indstilling til Dangraduering, til et medlem af Sabeom Nim gruppen, senest et år før gradueringen. Indstillingen til Dangraduering skal sendes fra klubben omtrent et halvt år før selve gradueringen.
• Hvis man ønsker indstilling til graduering til 4. Dan og højere, skal ønsket om indstilling til graduering fremsættes senest halvandet år før gradueringen. Årsagen til dette er, at der skal laves Danopgave, hvor dispositionen skal godkendes ca. ni måneder før gradueringen.
• Klubbens elever går op til Dangraduering under Chois Venner. Såfremt man tidligere har været til Dangraduering under en anden mester i et andet regi (eksempelvis DTaF), kan man gå til Dangraduering hos denne mester igen. Indstillingen til Dangraduering skal dog altid ske igennem Sabeom Nim gruppen.
• I forbindelse med indstilling til Dangraduering og i tiden frem mod Dangraduering forventes en ekstraordinær træningsindsats – såvel i som udenfor dojangen. Den enkelte udøver vil blive bedt om en detaljeret træningsplan hvad angår taekwondo, styrketræning og konditionstræning.
• Den enkelte udøver vil blive tilbudt hjælp frem mod Dangradueringen, dette kan ske ved personlige samtaler, personlig træning eller lignende.
• Det er den enkelte udøvers ansvar at sikre, at han/hun har de rette kurser, at tidsfrister overholdes, at relevant udstyr medbringes til Danfortræning og Dangraduering med mere. Sabeom Nim gruppen vil vejlede ved behov.

17 maj 2018

Bestyrelsesmøde 17./5.-18

Referat

Deltagere: Jann, Metin, Tina, Charlotte

1. Medlemsstatus
Der er aktuelt 105 medlemmer i klubben. Der er dog flere som ikke er indmeldt formelt og træner gratis med, disse skal indmeldes i klubben og betale kontingent. Trænerne har fået holdlister og det er deres opgave at holde justits med medlemmerne. Daniel sørger for udlevering af holdlister med mellemrum.

2. DTaF licens status
Vores DTaF licenser matcher vores medlemstal.

3. Økonomi status generelt
Vi har 25.000 på den almindelige driftskonto og der er endnu ikke indgået lokaletilskud for maj måned – med andre ord ser økonomien fornuftig ud.

4. Markedsføring
Den hustandsomdelte brochure skal omdeles lige inden sommerferien, sandsynligvis i slutningen af juni – det er på dette tidspunkt at vi kan mobilisere folk til en omdeling. Der tilføjes en teaser for OpenAir i brochuren som en gratis ting man kan prøve inden man forpligter sig mere.
Facebookkampagnen spredes over 3-4 uger inden sæsonstart. Bestyrelsen bevilliger 1500,- hertil.

5. LYS1
Metin + Tina deltog i workshop 17. april – blev afholdt af Aarhus Kommune og Fonden Lyseng Idrætscenter i fællesskab. Der deltog flere interessenter end de primære aktører.
Der er indkaldt til workshop/møde i kampsportsgruppen 9. juni 2018. Metin undersøger om der er mulighed for at afholde workshop/møde en anden dato grundet Northside m.v.
Judo + Aikido er muligvis interesserede og i dialog med Metin.

6. Fundraising
Flere individuelle aktiviteter blev drøftet som skal rejse kapital. Benny er gået ombord i opgaven sammen med Metin. Jann har mulighed for at assistere.
Det vurderes at der over en 3 årig periode vil kunne rejses et væsentligt beløb.

7. Flere ressourcepersoner
Der er behov for backup til især fundraisingaktiviteterne. Forældrene til ”vores” børn er taknemmelige for vores frivillige indsats og vil gerne bidrage. De der vil, skal derfor aktiveres. Metin udfærdiger et forslag til bestyrelsens godkendelse.
Bestyrelsen skal på et tidspunkt suppleres op med nye medlemmer. Typisk foregår det i sidste øjeblik og først når en nøgleperson forlader bestyrelsen. Vi skal forsøge at få fat i kandidater inden da.

8. Orientering om DTaF danfortræning
Danfortræningen 12.-13. maj var en succes og vi fik ros for afholdelsen – på lokaler, forplejning og service. Derfor afholder vi fortræning igen 13.-14. oktober 2018.
Vi afholder desuden 1-2-træner kursus 1. september.

9. Evt.
Årshjul udleveret. Tina er tovholder og sørger for at opdatere årshjul + Google kalender og indkalder fremover til bestyrelsesmøder senest 1 uge før mødet. Årshjulet hænges op i klubben. Forårs- og efterårsrengøring tilføjes i kalenderen og søges gjort til en fast del af klubbens kultur.
Vi skal afholde sommerfest – denne afholdes i august.
Jann deltager i gråbæltetræningen søndag 20./5.

09 maj 2018

Ekstraordinær generalforsamling afholdt

Ekstraordinær generalforsamling i
Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do
08.05.2018
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Afstemning vedr. reviderede vedtægter
4. Eventuelt
Referat
1. Valg af dirigent
Tina Kim Sloth blev valgt.

2. Valg af referent
Metin Aydin blev valgt.

3. Afstemning vedr. reviderede vedtægter
Metin Aydin gennemgik vedtægternes ændrede ordlyd.
Vedtægterne blev herefter godkendt.

4. Eventuelt
Intet.

Se de godkendte vedtægter her.

02 maj 2018

Familietræning 6./5.

Da klubbens lokaler er lånt ud til Danfortræning den 13. maj, hvor vi normalt har familietræning, træner vi i stedet allerede igen nu på søndag d. 6/5 klokken 12:00 som vanligt. Vel mødt.

Vh. Karina

30 apr 2018

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling tirsdag 8. maj 2018 kl. 20:30

Vores vedtægter har været en tur forbi Aarhus Kommune Sport & Fritid som havde bemærkninger til dem. Disse skal vi tage til efterretning for at kunne opretholde vort lokaletilskud, hvorfor vi hermed indkalder til ekstraordinær generalforsamling 8. maj 2018 kl. 20:30.

Klik på “Læs hele artiklen” for at se vedtægterne.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Afstemning vedr. reviderede vedtægter
4. Eventuelt

Læs hele artiklen

22 mar 2018

Generalforsamling i Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do

Sted: L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg
Dato: 22.03.2018
Klokkeslæt: 20:30
Til stede: Kun stemmeberettigede medlemmer samt æresgæst Choi Kyoung An.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
4. Kassereren fremlægger regnskab og budget.
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter.
Formand på valg i lige år, kasserer i ulige år.
Jann på valg (villig til genvalg)
Tina på valg (villig til genvalg)
Metin på valg (villig til genvalg)
8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
9. Valg til udvalg efter behov.
10. Evt.

Referat
1. Valg af dirigent
Jann Mosgaard blev valgt.
2. Valg af referent
Metin Aydin blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Igen i år er de frivillige kræfter lykkedes med rigtig mange ting – fremfor alt grundet det brændstof og den energi som vi hver især finder i at dyrke vores sport, men også i at udbrede den og gøre det muligt for andre også at finde glæde i den.
I det følgende fremhæves nogle af de udfordringer som vi har taget på os i løbet af det forgangne år, og de succeser som vi har kunnet hente hjem.
Året startede med store udfordringer på huslejesiden – aftaler som efter vores opfattelse var indgået og bindende, blev ikke betragtet som sådan af vores udlejer, og i adskillige måneder var der ingen udsigt til en løsning. Det kom så vidt at vi søgte juridisk assistance, og heldigvis fik bekræftet at vi havde ret, hvorefter udlejer og vi nåede til enighed og vi har nu endelig en mangeårig lejekontrakt og sikkerhed i lejemålet.
I begyndelsen af året gennemførte vi også ombygningen af vores omklædningsrum, køkkenet og opholdsrummet. Det var et kæmpe kvalitetsmæssigt løft af de fysiske forhold, men også noget som trak tænder ud på alle – mange frivillige timer blev kastet i projektet og en hård kerne af frivillige hænder løftede opgaverne i mål. Pengene til projektet blev skaffet via en større donation fra Velux fonden, Bodil Pedersen Fonden, Jem & Fix, salg af fliser, Julelotteri og salg af kalendere.
I 2017 etableredes også et særligt hold for flygtningebørn som blev undervist af Orhan, Ingrid, Henning og Olav. Vi har endvidere afholdt specialtræninger i samarbejde med Aarhus Kommune og Forenings Mentor for internationale skoleklasser. En udløber af disse træninger er nu et samarbejde med Red Barnet og Aarhus Kommune hvor vi i den kommende tid vil afholde forskellige træninger for forskellige udsatte grupper.
I løbet af året har vi måttet sige farvel til nogle af vores samarbejdspartnere og lejere, blandt andet den syriske massør og Fitness Dorte som flytter fra os efter adskillige år under samme tag. Vi ønsker dem begge held lykke fremover. Som erstatning for de to er Kragelundskolen flyttet ind hos os, foreløbigt på prøve i 4 måneder i perioden marts-juni 2018, Arnis klubben med hvem vi træner hver sommer i Mindeparken og senest Gulvkamp.dk som er en ny forening der træner grappling og BJJ.
Med afslutningen af årets projekter afsluttes også et langt sejt træk hvor vi har kæmpet for at få de to gamle klubber Viby Taekwondo Klub Tang Soo Do og Aarhus Syd Taekwondo Klub formelt smeltet sammen. Det er nu endeligt ved at ske og fra i aften vil de gamle klubber med nogen sandsynlighed formelt være historie og den nye klub Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do være den fælles platform – både formelt og i praksis.
Det sejeste træk er imidlertid den indsats som trænerne har lagt for dagen – havde det ikke været for dem havde vi ikke vores MON, børne-, unge-, voksen-, familie-, pensionist og gråbæltehold. En kæmpe tak til dem – i fortjener respekt for indsatsen og vi håber at i også fremover vil være med til at løfte klubben og vores sport frem og opad.
Også tak til bestyrelsesmedlemmerne – deres indsats foregår i det skjulte og ikke alle ved helt hvor stort et arbejde der finder sted i kulissen. Intern og ekstern mødeaktivitet, planlægning, regnskab dialog med myndigheder, forbund og andre interessenter.
Enkelte har gennem mange år gjort en særlig indsats som vi kun kan hylde ved at uddele den største anerkendelse. Det gør vi nu.
Han har virket som samlingspunkt og chefinstruktør gennem mange år, og da klubben på et tidspunkt var ved at gå i stykker i begyndelsen af det nye årtusinde, mønstrede han energien til at holde sammen. For det tildeles han æresmedlemsskab af den nye forening Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do: Kuk Chea Sabum nim Hans Erik Steffensen. Den gamle formand, Johnny, overrakte diplomet for æresmedlemskabet og holdt en tale for Hans Erik. I talen blev mange års gode oplevelser i klubmiljøet fremhævet, og det blev understreget at havde det ikke været for Hans Erik, så havde Johnny ikke været lige her i dag.

Hans Erik takkede for anerkendelsen, og roste Johnny, Choi med flere for deres store bidrag til de fælles højdepunkter.
Hans Erik er ikke alene om at have ydet en fantastisk præstation for klubben. I årtier har en anden markant personlighed præget fællesskabet i klubben. Og igennem mere end 20 år har han stået i spidsen som formand og toneangivende instruktør. For det tildeles han æresmedlemsskab af den nye forening Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do: Sabum nim Johnny Troelsen. Hans Erik overrakte diplomet for æresmedlemskabet og fortsatte den tale han havde forberedt til Johnny.
Hans Erik var blevet meddelt, at han skulle tildele et æresmedlemsskab til Johnny, og Johnny til Hans Erik, men ingen af dem vidste at de selv skulle hædres – og derved fik de to hovedpersoner en overraskelse med hjem.
Den tredje og sidste som vi har ønsket at hædre, har gennem mange år ydet en vedholdende indsats som træner i klubben. Stabil og driftssikker. For det tildeles han æresmedlemsskab af den nye forening Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do: Sabum nim Salvatore Nuccio.

Metin holdt en tale for Salvatore, hvor det blev fremhævet at han altid har givet af sig selv og bidraget som instruktør, i Viby, i Viby Olympic, i Lyseng og i Aarhus Syd. For hans indsats i den gamle Aarhus Syd Taekwondo Klub blev han allerede hædret for en del år siden og gjort til æresmedlem. Nu er det på tide, at æresmedlemsskabet veksles til et æresmedlemsskab i den forende Viby og Aarhus Syd Taekwondo Klub.

Tak til alle vores medlemmer og deres pårørende.
Vi glæder os til endnu et år med jer.

På vegne af bestyrelsen
Metin Aydin, formand
4. Kassereren fremlægger regnskab og budget.
Martin Richard Skovdal fremlagde regnskabet som viser et overskud på 12.000 kroner. Regn skabet blev godkendt.
Johnny Ellekjær Troelsen meddelte at Vibys regnskab viste et overskud på godt 13.000 for samme periode.
Johnny varslede at de kommunale tilskud de kommende år nok bliver mindre grundet sammenlægningen af klubberne.
5. Fastlæggelse af kontingent
Metin foreslog at kontingentet blev fastholdt på det nuværende niveau, da det i øjeblikket ser ud til, at budget og likviditet er i balance og vi er et non-profit forehavende. Kassereren bakkede op herom og forsamlingen vedtog dette.
6. Behandling af indkomne forslag.
Ingen.

7. Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter.
Formand på valg i lige år, kasserer i ulige år.
Jann på valg (villig til genvalg)
Tina på valg (villig til genvalg)
Metin (formand) på valg (villig til genvalg)

Alle tre blev genvalgt for en toårig periode.

8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Ole Sand Petersen blev foreslået og valgt som revisor.
Tobias Jessen blev foreslået og valgt som revisor.
Esben Andernsen blev foreslået og valgt som revisor suppleant.

9. Valg til udvalg efter behov.
Udvalg nedsættes adhoc når situationen fordrer det.

10. Evt.
Metin orienterede kort om Lys1 projektet og at der bliver behov for hjælp til at løse nogle konkrete opgaver snart.
Benny meddelte sin lyst og interesse for at stå i spidsen for et sponsorudvalg. Benny inviteres med til bestyrelsesmøde næste gang.