Aarhus Syd Taekwondo - en rummelig taekwondo-klub

Vi er en ung og innovativ kampsports-klub med geografisk tilknytning til det sydlige Aarhus og opland. Kom og få en gratis prøvetime - hos os kan alle dyrke taekwondo.

HOME.PHP
14 nov 2018

Bestyrelsesmøde 13./11.-18

Referat:

Deltagere:

Charlotte

Tina

Daniel

Metin (live fra Silkeborg Sygehus)

Martin (afbud)

Jann (afbud)


1. Valg af ordstyrer og referent

Metin blev valgt.


2. Godkendelse af sidste referat

Godkendt.


3. Økonomi + 3 mdrs. forecast v/ Martin

Udsat til næste møde.


4. Økonomi og medlemstal v. Martin

Der er penge på bogen til de kommende måneders husleje og det ser godt ud. Vi har et sted mellem 110-120 medlemmer. Martin er ifærd med at lokalisere hvem der evt. mangler DTaF licens.


5. Medlemssystem / MentoClub

Det besluttedes at vi påbegynder migrering til MentoClub forudsat der kan laves en aftale med MentoClub.

Enstemmigt.

Daniel starter op nu (deadline?), der skal samarbejdes med Martin.

Metin kontakter MentoClub for aftale.


6. Kontingentstruktur

Det besluttedes at opkrævninger fremover indeholder både CV og DTaF kontingent og licens således vi får en “flatrate” – for nemheds skyld. Kontingenter foreslåes hævet fra næste generalforsamling for at kompensere for udmelding / tilmelding i Q1-4.


7. Medlemskab IF Lyseng eller Idræts Samvirket.

Foreninger omkring Lyseng Idrætscenter har fælles talerør via IF Lyseng, samt mulighed for at søge midler via Idrætssamvirket.

Metin finder ud af hvad det koster inden der træffes beslutning.


8. Get2Sport

Vi har mulighed for at etablere en satellit – Orhan og Metin er drivere. 

Træning 1 gang ugentligt onsdage.

Bestyrelsen bakker op.


9. Lys1 møde 8./11.

TKD og BJJ var repræsenteret i møde med Lars Serup om udviklingen af ent samlet kampsportshus i LYS1. Mødet handlede om vores konkrete behov og hvilke funktioner som evt. kunne være en fælles delmængde som vi ikke er alene om at huslejefomansiere. Der kommer flere møder. 


10. Følordning

Charlotte prikker 2 som skal følge bestyrelsen i 6 mdr. og bistå med Social Media og opfølgning på projekter.


11. Skadedyr

WE Got him!!! Håber det var det for denne gang.


12. Jule-/nytårsfest

Der udtrykkes tristesse over at julefrokosten er udsat. Skal vi afholde noget i december?

Det besluttedes at afholde fest d.15./12. – fru Choi laver evt. mad. Johnny koordinerer. Rasmus Holm er evt. driver på projektet.


12. Familiekalender

Metin samler kalender til salg.

Bestyrelsens indiv. medlemmer opfordrer via Facebook til at sende billeder NU.


13. Pilates

Pilates stopper efter jul. Vi skal sælge flere tider, bestyrelsen går i tænkeboks. Metin laver opslag.


14. MON pensum

Metin har været til møde med Favrskov, Risskov og Aarhus vedr nyt MON pensum. Lover godt.


15. Opvisningshold

Mulighed for oprettelse af fælles opvisningshold med andre klubber.

Bestyrelsen bakker op.

16. Tilskud til DTDT kursus

Bestyrelsen vurderer at kurset kan være relevant men at vi fortsat kun fokuserer på DTaF instruktørkurserne 1-2-træner, træner 1A, 1B osv.

17. Evt. 

Intet.

07 okt 2018

Kamp og teknik genoprettes som hold

Er du glad for at gå taeguek/poomsae eller kunne du tænkte dig at blive bedre til det?

Synes du også det er sejt med flotte spark og kraftfulde teknikker?

Er du glad for at sparke på reaktion, hvor du rammer et mål?

Kunne du tænke dig at sparre med en makker og få en større forståelse for kamp?

Fra uge 43 efter efterårsferien genopstarter vi to nye hold i Aarhus Syd Taekwondo Klub. Velkommen tilbage til både teknik- og kamphold!

Første tekniktræning finder sted tirsdag d. 23/10 kl. 17:45 (krav for deltagelse til teknik: minimum 10 år og orange bælte), herefter ugentligt tirsdage.

Første kamptræning finder sted torsdag d. 25/10 kl. 17:45 (krav for deltagelse til kamp: minimum 12 år og gult bælte, man bestemmer desuden selv om man træner i træningstøj eller dobok), herefter ugentligt torsdage.

 

07 okt 2018

“Børnehold, fortsætter” smelter sammen med “Børn, begynder” og “Børn, øvet”

Efter uge 43 skal de børn som har trænet på “Børnehold, fortsætter” tirsdag og torsdag i tidsrummet 17:45-19:00 til istedet at træne på holdene  “Børn, begynder” og “Børn, øvet” (begge mandag+onsdag) afhængigt af alder og niveau. Hvis du er i tvivl om hvilket hold du skal træne på, spørg da din træner eller kontakt klubben på E-mail.

Baggrunden herfor er, at indholdet på “Børnehold, fortsætter” har udviklet sig til at være meget lig det på de to hold der træner mandag og onsdag, og det giver derfor ikke megen mening, at opretholde tirsdag-torsdags holdet.

Se tiderne på hjemmesiden under “Hold”.

06 okt 2018

Instruktør – er det dig?

Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do har som sit overordnede formål at udbrede kendskabet til taekwondo og opøve medlemmerne heri. For at kunne indfri denne ambition er det vigtigt for os, at vi til stadighed har flest mulige veluddannede instruktører, både hjælpeinstruktører som godt kan være børn med en god indgangsvinkel til andre evt. mindre børn, og unge/voksne som instruktører og som ikke behøver at have sort bælte, men som har en god indstilling og vilje til at undervise, evt. i samarbejde med en anden instruktør.

Derfor opfordrer vi alle til, at melde sig til de instruktørkurser som Dansk Taekwondo Forbund jævnligt udbyder, så vores bestående instruktører kan få opkvalificeret sig yderligere og kommende instruktører og hjælpetrænere kan blive klædt ordentligt på.

Men er der ikke instruktører nok?

Jo, til de hold der allerede er igang og besat med instruktører, men vi vil gerne udvikle yderligere tiltag for i endnu højere grad at kunne vække appel hos interesserede, og måske helt nye målgrupper. Der er ingen der siger, at hold kun kan målrettes mod de traditionelle målgrupper som er børn i alderen 6-10 år, 10-14 år og 15+ år – i klubben har vi tradition for at gå andre veje og opretter gerne hold for andre end “de sædvanlige” hvis der er interesse for det. Således kan man sagtens forestille sig at der oprettes hold for:

– børn og unge med fysiske handicaps
– udsatte børn
– voldsramte
– flygtninge
– selvforsvar for piger
– fysisk træning for overvægtige
– virksomhedsledere
– assertionstræning for “introverte revisorer” (bare for at tage en stereotyp)
– “husmødre”
– deprimerede
– osv.

Hvis du har et forhold til en særlig målgruppe og har holdninger eller måske faglige forudsætninger for at kunne påtage dig en instruktøropgave, og lyst til at medvirke, så bakker vi op hvis du “rækker hånden op” – med sparring, instruktørkurser og finansiering ved behov.

Der et “1-2-træner”-kursus i Vejle d. 26. januar 2019. Kurset er målrettet børn og unge som gerne vil være hjælpeinstruktører og altså ikke stå som primær instruktør på et hold. Klubben betaler for kurset hvis det har interesse.

Der er endvidere et “Træner 1A”-kursus i Risskov d. 9. marts 2019. Kurset er målrettet unge (over 15 år) og voksne som gerne vil have både teori og praktik på plads i forhold til at kunne lede en træningslektion. Klubben betaler for kurset hvis det har interesse. Kurset er obligatorisk for de som skal gradueres til 1. dan. Der er ikke et bæltekrav.

Jeg vil egentlig godt, men jeg har kun gult bælte…

Det er ikke en begrænsning, at du “kun” har gult bælte: Hvis du har lyst og overskud til at instruere så kan du sagtens lave en spændende træning, også for klubkammerater der har et højere bælte end du. Det kræver blot at du forbereder din træning hjemmefra. Præcis som alle andre instruktører i klubben.

Henvend dig på E-mail kontakt@aarhus-syd-taekwondo.dk hvis det er noget for dig – eller hvis du blot har spørgsmål.

 

 

02 okt 2018

Bestyrelsesmøde 2./10.-18

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af sidste referat
3. Økonomi + 3 mdrs. forecast v/ Martin
4. Conventus V./Daniel
5. LYS1
6. Diversitet, rekruttering V./ Charlotte og Metin
7. Para hold
8. Get2Sport (satellit)
9. Ønske om Elektroniske kampveste
10. Sommerlejr
11. Sponsorer
12. Årets ildsjæl
13. Arnis
14. Børneattester
15. DTaF Dangraduering

Deltagere:
Metin
Jann
Tina
Daniel
Charlotte
Martin (afbud)

Referat:

1. Valg af ordstyrer og referent
Metin blev valgt.
2. Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt.
3. Økonomi + 3 mdrs. forecast v/ Martin
Martin havde til mødet fremsendt overordnede oplysninger om klubbens økonomi som ser fin ud. Der er netop udsendt opkrævninger og der kommer kommunalt tilskud snart.
4. Conventus V./Daniel
Daniel har oprettet en “prøve forening” i Conventus og har prøvet nogle af funktionerne af, det lader til at være fornuftigt og til at styre. Det er tanken at optimalt alle i bestyrelsen har adgang til systemets backend så overblikket over økonomi, medlemmer etc. kan fordeles på flere end én person.
Metin har kontaktet 3 foreninger og lavet aftaler om telefonisk dialog om deres opsætninger. Endvidere skal vi have en gennemgang af systemet online af Conventus egne konsulenter. Metin laver aftale herom.
5. LYS1
Metin har været til møde om LYS1 med Aarhus Kommune om projektet. 3 forvaltninger + idrætsforeninger skal arbejde sammen, og det er helt nyt og der er derfor udpeget en konsulent som skal facilitere en proces der optimalt ender ud i et projekt hvor “alle får mere for de samme penge”.
Økonomien er fortsat ukendt – og vedbliver med at være det indtil projektet er defineret endeligt – men vi kommitter os selvfølgelig ikke til et projekt vi ikke har råd til, det er vi selv herrer over.
Metin skal endvidere på studietur til Gram hvor der er opført et tilsvarende projekt.
6. Diversitet, rekruttering V./ Charlotte og Metin
Charlotte og Metin har deltaget i en DTaF + DIFworkshop om diversitet – i udgangspunktet handlede det især om at løfte andelen af kvinder i de under DIF organiserede forbunds bestyrelser, med det formål at bringe mere varierede kompetencer ind i ledelserne.
En god model er at etablere en “føl”-ordning hvor et interesseret medlem bringes ind i bestyrelsen, ikke som bestyrelsesmedlem valgt for et år, men med distinkte f.eks. administrative og overkommelige arbejdsopgaver i en 4-6 måneders periode (med mulighed for forlængelse).
Bestyrelsen overvejer, til næste møde, funktioner der kan uddelegeres til et “føl” og hvem der evt. har kompetencer som kan supplere bestyrelsen. Funktioner der foreløbigt er overvejet er opfølgning på arbejdsopgaver og Social Media.
7. Para hold
Vi uddanner netop nu trænere på DTaF’s instruktørkurser – hvis vi iblandt os kan finde en egnet instruktør til et para-hold vil det være et unikt tilbud, som også vil kunne bidrage med økonomi. Det kan være en udfordring at finde deltagere nok til et sådant hold.
8. Get2Sport (satellit)
Metin har holdt møde med DTaF og deltager førstkommende fredag i endnu et møde med deltagelse af DIF omhandlende Get2Sport. Get2Sport eret initiativ som skal bringe flere foreningsløse, flygtninge og indvandrere ud i foreningerne. Orhan har tilbudt sig selv som træner. I udgangspunktet har vi tænkt 6 mdr’s forløb med én ugentlig træning i en bootcamp/satellit fulgt op med en graduering i slutningen, hvorefter man kan fortsætte i hovedklubben. Alternativt en busordning hvor børn/unge køres til klubben.
9. Kamphold
Jane har tilbudt sig selv som kamptræner (og Rasmus Helmig som tekniktræner) og det er et kæmpe scoop for os. Jane vil på sigt have behov for at der indkøbes elektroniske kampveste. Hun skal ind i hæren til februar og der skal i en 4 måneders periode findes en afløser internt/eksternt.
Vi takker ja til Janes tilbud og rækkefølgen er således: 1) Jane starter kamphold, og 2) vi finder ud af om det er et tilløbsstykke, dernæst 3) finder vi en stand-in internt/eksternt, og hvis der efter Janes tilbagekomst fortsat er interesse for et kamphold da 4) finder vi herefter pengene til udstyret.
10. Sommerlejr
Skanderborg, Århus, Risskov og Aarhus Syd har fået tildelt DTaF’s officielle sommerlejr i 2019. Sommerlejren vil blive afholdt i Ryhallerne hvor der er fantastisk fine forhold inde som ude og gunstige betingelser iøvrigt. Fredag deltager Metin i møde med de andre klubber i Ry.
11. Sponsorer
Benny har lavet et system der kan monteres på væggen i klubben (over glaspartiet ved indgangen) hvor sponsorer kan få deres navn og logo på for et beløb. Nu skal vi have aktiveret netværket og lave nogle aftaler som kan give os penge. Vi kan bruge egne netværk, såvel medlemmernes.
12. Årets ildsjæl
Vi afventer næste års nominering og gør ikke noget ud af det i år.
13. Arnis
Arnis har opsagt deres lejemål med tre måneders varsel – det kom som en overraskelse, men de har fået et rigtigt godt tilbud et andet sted, de komemr til at mangle. Således er der snart træningstider ledigt 19:00-20:30 mandag og onsdag i dojang 1.
14. Børneattester
Vi skal indhente børneattester på alle trænerne. Martin har netop sat det igang. Fremover vil Tina påtage sig opgaven.
15. DTaF Dangraduering
DTaF dangraduering var planlagt til at blive afholdt hos os i weekenden 13.-14. oktober men er blevet aflyst grundet for få deltagere. De aflyste hold kan således træne alligevel.

06 sep 2018

Bestyrelsesmøde 6./9.-2018

Dagsorden
1) Valg af ordstyrer og referent
2) Godkendelse af sidste referat
3) Økonomi v./Martin
4) Nyt IT system
5) DTaF licenser
6) Sortbæltehold
7) Ingrid + Karina
8) 1-2-træner
9) Sommerlejr
10) AAK
11) Annoncesalg
12) Fundraising
13) Evt.

Tilstede: Metin, Tina, Martin, Daniel
Afbud: Jann, Charlotte

Referat
1) Valg af ordstyrer og referent
Metin blev valgt.

2) Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt.

3) Økonomi v./Martin
Martin meddelte at vi havde haft en udfordring med en sen huslejeopkrævning som gjorde at vi skulle betale ca. 45.000,- på én gang, hvilket havde gjordt ondt i finanserne. Metin påpegede behovet for et 3 mdr.s forecast hvor den slags ville blive opdaget.
Martin meddelte endvidere at der er blevet betalt 6.000,- denne måned til instruktørkurser (hvor kun en mindre del refunderes, Martin sørger herfor).
Der er dog fortsat penge på banken og i næste måned opkræves igen kontingent og der indgår endvidere kommunal støtte.

4) Nyt IT system
Vi har været i dialog med Conventus om overgang til deres klubsystem. Metin har været i kontakt med Taekwondo team odense og Brande Taekwondo Klub som benytter Conventus. Der er blandende meninger om programmet. Metin har endvidere været i kontakt med en håndboldforening som vrager Conventus til fordel for et andet system.
Metin kontakter Conventus for afklaring vedr. konkrete funktioner (protokol) og endvidere Mentoclub (benyttes i Skanderborg og Aarhus TKD).

5) DTaF licenser
Der har været rod i licenserne til forbundet tidligere, men der er nu styr på det. Tore har fået adgang til forbundets database hvor han kan se hvem der er oprettet med licens. Når vi får et nyt klubsystem kan vi tillige give de gradueringsansvarlige adgang til systemet så de kan kontrollere hvem der har hvilke licenser.

6) Sortbæltehold
Peter har foreslået at der lejlighedsvis øves sortbælteteknikker i højere grad end nu. Tina foreslår at der rykkes rundt på holdene for at lave luft til et særskilt træningspas. Daniel foreslår at der f.eks. én gang månedligt gennemføres en sortbæltetræning hvor lavere graduerede evt. træner sammen med voksne begynder. Metin kontakter Tore på lørdag for at lufte idéen mens instruktørerne er samlede.

7) Ingrid + Karina
Ingrid og Karina går igang med at fundraise og søge fonde om støtte til instruktørkurser.

8) 1-2-træner
Vi afholdt sidste lørdag et fint kursus i DTaF regi – vi fik ros og smurt en masse kyllinge+bacon sandwiches. Det gav et økonomisk overskud og vi fik (igen) ros for afviklingen. Daniel nævner at det også har et element af teambuilding (for os) og derfor også er et aktiv.

9) Sommerlejr
Vi har sammen med Aarhus, Risskov og Skanderborg Taekwondo Klub ansøgt DTaF’s hovedbestyrelse om at arrangere sommerlejr 2019. Aktuelt er der undersøgelser igang vedr. lokaliteter i Aarhus (afsluttet), Skanderborg og Ry.

10) AAK
Aarhus Atlet Klub (boksning) har besigtiget vores lokaler og udtrykt interesse for at flytte ind i et nyt kampsportscenter ved Lys1 når det er opført. Det samme har Aarhus Aikikai Aikido Klub samt Aarhus Judo klub. Der er alene tale om en interessetilkendegivelse.

11) Annoncesalg
Udsættes til senere møde.

12) Fundraising
Udsættes til senere møde.

13) Evt.
Intet

02 sep 2018

Graduering

Der afholdes graduering lørdag den 8. september 2018 i tidsrummet 9.00-12.00. Klubben åbnes kl. 8.30.

Gradueringen er delt op i to hold:

 • Hold 1 9.00 – 10.00
  Gælder for:                   Alle der skal op til 10. kup (gul snip) – 8. kup (orange)

Opvarmning foregår i sal 2.

 • Hold 2 10.30 –12.00
  Gælder for:                   Alle der skal op til 7. kup (grøn) – 2. kup (rød med to sorte snipper)

NB: Opvarmning foregår i klublokalet, da seniorholdet træner i sal 2.

Teoriprøve: Ved graduering til rødt bælte og højere skal der laves en teoriprøve som øvelse frem mod graduering til sort bælte. Denne laves imens hold 1 er i gang med deres graduering. Skal du op til rødt eller højere, skal du derfor være klar ved gradueringen senest kl. 9.00.

Betaling foregår af to omgange:

1) For graduering (50 kr.): Inden graduering

2) For bælter (50 kr., snip gratis): Efter graduering

Vi har ikke byttepenge, men der kan betales med MobilePay

Følgende er indstillet til graduering:

Hold 1:

 • Børn begyndere: Bertil Arvidsson, Michele Andersen, Mathias Gilford, Mai Mogensen, Karla Eriksen
 • Voksne begyndere: Maria Berggren, Cecilie Andersen, Kristine Friis, Anders Hermansen, Rikke Rasmussen

Hold 2:

 • Børn begyndere: Toke Jonassen, Storm Langelund Jensen, Hjalte Wehner Jensen, Frida Schjødt, Selena Gecse, Villads Riise
 • Juniorhold: Helena Woodward
 • Børn øvede: Mads Vessel, Liam Carton
 • Voksne øvede: Benny Bjørnsholm, Lene Tulstrup, Helle Raskgaard