Bestyrelsesmøde i Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do

Dato:
06.08.2019

Deltagere:
Metin Aydin
Charlotte Sikora Degn
Rasmus Holm
Ingrid F. Andersen
Preben Schjødt

Afbud:
Jann Mosgaard

Dagsorden:
1. Valg af referent og ordstyrer
2. Godkendelse af sidste referat
3. Rengøring i klubben
4. Lån af dojang til konfirmation 25.04.2021
5. Opkrævning af husleje fra vores lejere
6. Kontrol af restanter – kontrol af licenser
7. Debriefing Sommerlejr
8. Satellitklub
9. Eksklussioner generelt / principielt
10. Kragelundskolens brug af vores lokaler
11. Evt.

Referat:
1. Valg af referent og ordstyrer
Metin blev valgt.

2. Godkendelse af sidste referat
Godkendt.

3. Rengøring i klubben
Der er lidt forvirring omkring hvordan rengøringsholdet sammensættes, Metin kontakter alle og prøver at finde en model.

4. Lån af dojang til konfirmation 25.04.2021
Dojangen er reserveret til Metin denne dag.

5. Opkrævning af husleje fra vores lejere
Der er ikke blevet opkrævet husleje fra vores lejere de seneste måneder – det er der nu rettet op på. Metin mangler blot at få fat i Kragelundskolen og få styr på dette.

6. Kontrol af restanter – kontrol af licenser
Metin har gennemgået medlemmerne, og de eneste der nu er i restance er ganske få med fritidspas, det får vi styr på når folk starter efter sommerferien.
Charlotte bestiller licenser når der kommer nye medlemmer til.
Vi inviterer Jan Jørgensen til at gennemgå mulighederne i forbundets portal ved møde i klubben (Metin).

7. Debriefing Sommerlejr
Vi har ved spørgeskema fået rigtig god respons på sommerlejren fra deltagerne, og det blev udtrykt (af deltagere) at det var den bedste lejr i mange år. Vi har vundet stor respekt i taekwondomiljøet, og mange har været bekendt med vores udfordringer på lejren og er imponerede over, at vi de fakto har løst en sommerlejr på under en måned.
Overskuddet er endnu ikke gjort op men det tegner godt. Vi fordeler overskuddet efter indsats og Aarhus Syd stod for ca. halvdelen af de frivillige og mandtimer, ergo ca. halvdelen af overskuddet.
Det besluttedes at bruge en del af overskuddet på at købe doboks til de frivillige (også forældre/pårørende som evt, kan forære den til den i familien som træner) + gavekort på 6 måneders gratis træning til evt. nye medlemmer.

8. Satellitklub
Det blev drøftet at etablere en satellitklub. Der var 100% tilslutning herfor – dette alene en holdningstilkendegivelse og ikke en beslutning, den tages evt. senere. Preben havde en bekendt som efter sigende ville være interesseret i at trække et læs. Andre klubber vil være interesserede i at bidrage.

9. Eksklussioner generelt / principielt
Der var enighed om, at bestyrelsen skulle varetage fællesskabets interesser – under hensyntagen til det enkelte medlems rettigheder.
I forhold til om et tidligere ekskluderet medlem, eller et medlem der ville være blevet det hvis ikke denne havde udmeldt sig forinden, kun igen kan komme i klubben hvis denne følger vedtægternes bestemmelser herom:

”Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde ekskludere et medlem, som på en særlig grov måde har tilsidesat sine medlemsforpligtelser. Bestyrelsen skal dog forinden have givet det pågældende medlem adgang til at udtale sig. Ved beslutning om eksklusion skal der foreligge en skriftlig begrundelse herfor. Medlemseksklusioner kan altid forlanges forelagt på en generalforsamling som et særligt punkt, hvorunder det pågældende medlem skal have adgang til at udtale sig.”

Et medlem vil således kunne forklare sig ved fremmøde på et bestyrelsesmøde eller på forlangende på en generalforsamling. Alternativt er baggrunden for eksklusionen uændret, uagtet om medlemmet / det tidligere medlem formelt nåede at udmelde sig inden eksklusionen blev effektueret.

10. Kragelundskolens brug af vores lokaler
Kragelundskolen vil også gerne bruge vores lokaler i dette skoleår. De har bedt om huslejenedsættelse til 3.400,- hvilket imødekommes.

11. Evt.
Vi vil invitere ”føl” med ind i bestyrelsen. Frida Schjødt er hermed udnævnt til føl.